1 1 Weém, Mateo, ded pah Jesucristo ã jʉmatjidih wã daácna caá. Jesucristo ã nʉowãji ĩ wʉ̃tnadih wã jwíih naóhbipna caá. Ã nʉoji jon jã́tih bóo David wʉ̃t jʉmni ãt jʉmʉp wʉt jĩ. Caán ã jʉmat pínah jã́tih ã nʉoji Abraham wʉ̃t jʉmnibʉt ãt jʉmʉp wʉt jĩ. 2 Abraham Isaac íip ãt jʉmʉp wʉt jĩ. Isaacboó Jacob íip ãt jʉmʉp wʉt jĩ. Jacobboó Judá ã déewãjĩh ĩ íip ãt jʉmʉp wʉt jĩ. 3 Judáboó ã weh chénewã ĩt jʉmʉp wʉt jĩ. Fares, Zara ĩt wʉ̃t jʉmʉp wʉt jĩ. Ĩ íin Tamar mit wʉ̃t jʉmʉp wʉt jĩ. Faresboó Esrom íip ãt jʉmʉp wʉt jĩ. Esromboó Aram íip ãt jʉmʉp wʉt jĩ. 4 Aramboó Aminadab íip ãt jʉmʉp wʉt jĩ. Aminadabboó Naasón íip ãt jʉmʉp wʉt jĩ. Naasónboó Salmón íip ãt jʉmʉp wʉt jĩ. 5 Salmónboó Booz íip ãt jʉmʉp wʉt jĩ. Ã íin Rahab mit wʉ̃t jʉmʉp wʉt jĩ. Boozboó Obed íip ãt jʉmʉp wʉt jĩ. Ã íin Rut mit wʉ̃t jʉmʉp wʉt jĩ. Obedboó Isaí íip ãt jʉmʉp wʉt jĩ. 6 Isaíboó David íip ãt jʉmʉp wʉt jĩ. David wʉt jĩí judíowã ĩ chah maáh ãt jʉmʉp wʉt jĩ. Davidboó Urías wʉ̃t jʉmniji áadih jwʉ́ʉb áa jʉmat tʉ́ttimah, Salomóndih ãt weh jʉmʉp wʉt jĩ. 7 Salomónboó Roboam íip ãt jʉmʉp wʉt jĩ. Roboamboó Abías íip ãt jʉmʉp wʉt jĩ. Abíasboó Asa íip ãt jʉmʉp wʉt jĩ. 8 Asaboó Josafat íip ãt jʉmʉp wʉt jĩ. Josafatboó Joram íip ãt jʉmʉp wʉt jĩ. Joramboó Uzías íip ãt jʉmʉp wʉt jĩ. 9 Uzíasboó Jotam íip ãt jʉmʉp wʉt jĩ. Jotamboó Acaz íip ãt jʉmʉp wʉt jĩ. Acazboó Ezequías íip ãt jʉmʉp wʉt jĩ. 10 Ezequíasboó Manasés íip ãt jʉmʉp wʉt jĩ. Manasésboó Amón íip ãt jʉmʉp wʉt jĩ. Amónboó Josías íip ãt jʉmʉp wʉt jĩ. 11 Josíasboó Jeconías ã déewãjĩh ĩ íip ãt jʉmʉp wʉt jĩ. Queét jʉm láa Israel baácdih moondíh míic mao yap yohnit, Babilonia baácdih moónboó queétdih ĩ́ih baácna ĩt ʉb bejep wʉt jĩ. 12 Babilonia baácna ĩ jʉibíát tʉ́ttimah, Jeconíasboó Salatieldih ãt weh jʉmʉp wʉt jĩ. Salatielboó Zorobabel íip ãt jʉmʉp wʉt jĩ. 13 Zorobabelboó Abiud íip ãt jʉmʉp wʉt jĩ. Abiudboó Eliaquim íip ãt jʉmʉp wʉt jĩ. Eliaquimboó Azor íip ãt jʉmʉp wʉt jĩ. 14 Azorboó Zadoc íip ãt jʉmʉp wʉt jĩ. Zadocboó Aquim íip ãt jʉmʉp wʉt jĩ. Aquimboó Eliud íip ãt jʉmʉp wʉt jĩ. 15 Eliudboó Eleazar íip ãt jʉmʉp wʉt jĩ. Eleazarboó Matán íip ãt jʉmʉp wʉt jĩ. Matánboó Jacob íip ãt jʉmʉp wʉt jĩ. 16 Jacobboó José íip ãt jʉmʉp wʉt jĩ. Joséboó María áa ãt jʉmʉp wʉt jĩ. Maríaboó Jesús íin mit jʉmʉp wʉt jĩ. Jesúsboó Dios ã wahni Cristo ĩ niijní ãt jʉmʉp wʉt jĩ. 17 Abrahamjidih jwĩ jenah jwíihichah, pʉ́ʉ́ Davidji jʉm láa jwĩ jenah péanachah, nihat ĩ jʉimenájĩh jʉmna, catorce poómp ĩt jʉmʉp wʉt jĩ. Davidjidih jwĩ jwʉ́ʉb jenah jwíihichah, pʉ́ʉ́ Babilonia baácna judíowãdih ĩ ʉb bej láa jwĩ jenah péanachah, nihat ĩ jʉimenájĩh jʉmna, catorce poómp ĩt jwʉ́ʉb jʉmʉp wʉt jĩ. Babilonia baácna ĩ jʉibí láa jwĩ jwʉ́ʉb jenah jwíihichah, pʉ́ʉ́ Cristo ã cã́ac jʉm láa jwĩ jenah péanachah, nihat ĩ jʉimenájĩh jʉmna, catorce poómp ĩt jwʉ́ʉb jʉmʉp wʉt jĩ, páant mʉntih. 18 Nin pah Jesucristo ãt cã́ac jʉmʉp wʉt jĩ. Ã íin Maríaboó Joséjĩh téihya chéonih pínah mit jʉmʉp wʉt jĩ. Ĩ téihya chéwat pínah jã́tih Tʉ́ini Espíritu ã wẽpatjĩh caántdih ã wʉdhdanachah, mit wʉdʉ jʉmʉp wʉt jĩ. 19 Páant mi wʉdʉ jʉmʉchah jéihna, Joséboó yoobópdih chãjni jʉmna, cã́acwã ĩ encahjeh, caántdih yohat tʉ́ʉt ãtih chãjap wʉt yʉh jĩ. 20 Pánih jenah joí ʉ̃onit, ã oo jʉ́mʉchah, Dioíh ángelboó caandíh jígohnit, “José, Davidji jʉima, Tʉ́ini Espírituboó ã teo wáacatjĩh María mi wʉdʉ jʉmna caá. Pánihna, tíiccanjeh caántjĩh ma téihya chéweé. 21 Caánt newé weépdih mi tʉ́ʉhbipna caá. Caanjéh tigaá ã́ih cã́acwã iiguípna bejnit déejidih tʉ́i ʉbni ã jʉmbipna caá. Páant cã́acwãdih tʉ́i ʉbni pínah ã jʉmʉchah, Jesús ma wʉ̃t bʉ́ʉdhdʉ́p”, ángel Josédih ãt niijíp wʉt jĩ. 22 Jon jã́tih Dios naáwátdih naóh yapani nin ã daacátji pahjeh ãt yapap wʉt jĩ: 23 “Jáap wili wébít bid jʉiníh newé weépdih mi tʉ́ʉhbipna caá. Caandíh ‘Emanuel’, ĩ niijbípna caá”, ãt niíj daacáp tajĩ. “Emanuel”, niijná, “Dios jwĩjeéh ã jʉmna caá”, niíj naóhna ĩt chãjap wʉt jĩ. 24 Dioíh ángel caandíh ã naáwát tʉ́ttimah, ã niiját pahjeh José Maríadih ãt téihya chéwep wʉt jĩ. 25 Obohjeéhtih, mi weh jʉmat pínah jã́tih, José mijeéh ãt jʉmcap wʉt jĩ. Pánihna, caánt mi weép jʉmat tʉ́ttimah, Joséboó mi wʉ̃ʉ́hdih Jesús ãt wʉ̃t bʉ́ʉdhdʉp wʉt jĩ.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52