1 1 Bo Abrahamu timite Davidi timite Yezu Krista bɛmae. 2 Abrahamu wɔn Izake vɔrɔ. Izake wɔn Zakɔbe vɔrɔ. Zakɔbe wɔn Zuda kɔ ye piare vɔrɔ. 3 Zuda wɔn Pɛrɛse kɔ Zara vɔrɔ Tamare ma. Pɛrɛse wɔn Esirɔn vɔrɔ. Esirɔn wɔn Aran vɔrɔ. 4 Aran wɔn Aminadabu vɔrɔ. Aminadabu wɔn Nasɔn vɔrɔ. Nasɔn wɔn Salmɔn vɔrɔ. 5 Salmɔn wɔn Bowazi vɔrɔ Arahabu ma. Bowazi wɔn Wobɛde vɔrɔ Wuruti ma. Wobɛde wɔn Zese vɔrɔ. 6 Zese wɔn fanganma Davidi vɔrɔ. Davidi wɔn Salomɔn vɔrɔ Wuri ta ya ma. 7 Salomɔn wɔn Worobowame vɔrɔ, Worobowame wɔn Abiya vɔrɔ. Abiya wɔn Asafu vɔrɔ. 8 Asafu wɔn Zozafate vɔrɔ. Zozafate wɔn Yorame vɔrɔ. Yorame wɔn Woziyase vɔrɔ. 9 Woziyase wɔn Zowatan vɔrɔ. Zowatan wɔn Akaziyase vɔrɔ. Akaziyase wɔn Ezekiyase vɔrɔ. 10 Ezekiyase wɔn Manase vɔrɔ. Manase wɔn Amɔn vɔrɔ. Amɔn wɔn Zoziyase vɔrɔ. 11 Zoziyase wɔn Yekoniya kɔ ye piare vɔrɔ. Wɔnna sangan ma ye mane Isirayɛlenɔmanɛ foga yaa kɔ lɔgɔ tɛrɛbe na Babilɔnigiamana hɔn. 12 Isirayɛlenɔmanɛ yaa wɛ timi ma Babilɔnigiamana hɔn, Yekoniya ɔɔn Salatiyɛle vɔrɔ. Salatiyɛle wɔn Zorobabɛle vɔrɔ. 13 Zorobabɛle wɔn Abiyude vɔrɔ, Abiyude wɔn Eliyakimu vɔrɔ. Eliyakimu wɔn Azɔre vɔrɔ. 14 Azɔre wɔn Sadɔke vɔrɔ. Sadɔke wɔn Akimu vɔrɔ. Akimu wɔn Eliwude vɔrɔ. 15 Eliwude wɔn Eleyazare vɔrɔ. Eleyazare wɔn Matan vɔrɔ. Matan wɔn Zakɔbe vɔrɔ. 16 Zakɔbe wɔn Mari bangan Zozɛfu vɔrɔ. Ye wiin Yezu we wiri da Wuro ta dɛ́gɛwɛ yi, Mari ɔɔn wɔn vɔrɔ. 17 N'a bii Abrahamu ma fɔn yaa wiri fanganma Davidi ma, wɔn yaa bɛrɛ dogore funnaa. N'a bii Davidi ma fɔn yaa wiri Isirayɛlenɔmanɛ ta figɛ ma ɔn yaa tɛrɛbe na Babilɔnigiamana hɔn, wɔn yaa bɛrɛ dogore funaa ma mɛ. N'a bii wɔnna sangan ma fɔn yaa wiri Wuro ta Dɛ́gɛwɛta ta vɔrɔ ma, wɔn yaa bɛrɛ dogore funaa ma. 18 Yezu ta vɔrɔda bii wiin nɛ, bo wɔn. Ye man'a sie Mari pere Zozɛfu ma. Ye ha mane y'a yanma pɛrɛ dɛn ga, a ɔɔn taa tulu na Wuro ta Ni baraka hɔn. 19 A bangan Zozɛfu wiin ɔɔn mane sɔɔn na tele yi, wɔn mane kia n'a du koba ga. A mane kia maga Mari hɔn tunio hɔn. 20 Bo wɔn na giatɛ hɔn a mane ti yɛ, Matigi ta mɛlɛkɛ boo ɔɔn ye yɛrɛ dɔrɔ a ma sɔnyangan hɔn, ɔn d'a ma: «Davidi timite Zozɛfu, ka kwan kɔ bia dalo Mari ta yanma ga. Wuro ta Ni baraka hɔn a taa tulu na. 21 A na nimisininɔ vɔrɔ, be a togo dɛ da Yezu bare awe ɔɔn na y'a sii kisi ye ta kakiɛ ma.» 22 Wɔnna da wɔ pepe mane tɛ wiin fa to Matigi ta daberebɛta mane wiin fa yira, wɔn do paga. A mane da: 23 Danzoro boo na taa tulu na ɔn nimisininɔ vɔrɔ y'a togo dɛ da Emanuwɛle. Wɔn kɔrɔ Wuro ti kɔ ke nɛmɛ. 24 Zozɛfu naa winni wiin sangan ma, Matigi ta mɛlɛkɛ mane wiin fa yira a ma, a ɔɔn wɔn ta ɔn y'a dalo Mari foga n'a yɔn. 25 Nka fɔn yaa kayan a ta vɔrɔ ma a ha mane sian zɛ kɔ lege ga, a ɔɔn nɔ we togo dɛ da Yezu.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52