1 1 Doo di sá Yeesu Kriisitoo naanjab yiŋŋi. U nìn sá Dafiidi naantiiu, ní Dafiidi nìn sá Abraam naantiiu. 2 Abraam màl̄ Isaaki, ní Isaaki màl̄ Jaakɔb, ní Jaakɔb màl̄ Juuda nì u-nabiyaamu. 3 Ní Juuda màl̄ Fareesi nì Saara, (bi-na di nìn sá Tamaar). Fareesi màl̄ Eesroom, Eesroom màl̄ Aram, 4 Aram màl̄ Aminadab, ní Aminadab màl̄ Naasɔn, Naasɔn mun màl̄ Salmɔn 5 ní Salmɔn màl̄ Boowaasi, (Boowaasi na di nìn sá Raabi), ní Boowaasi mun màl̄ Oobeedi. (Oobeedi na di sá Rutu), ní Oobeedi màl̄ Jeesee, 6 ní Jeesee màl̄ ubɔti Dafiidi. Dafiidi màl̄ Saloomɔn. Saloomɔn na di nìn sá Uurii nimpuu un Dafiidi nìn fɔ̃ɔ̃ ukpiipuee. 7 Saloomɔn màl̄ Roobooaam, Roobooaam màl̄ Abiya, Abiya màl̄ Asaa, 8 Asaa màl̄ Joosafati, Joosafati màl̄ Jooram, Jooram màl̄ Oosiyasi 9 Oosiyasi màl̄ Joowatam, Joowatam màl̄ Akaasi, Akaasi màl̄ Eeseekiyasi, 10 Eeseekiyasi màl̄ Manasee, Manasee màl̄ Amɔn, Amɔn màl̄ Joosiyasi. 11 Joosiyasi màl̄ Jeekooniyasi nì u-nabiyaamu ŋyunti ŋun bi cúú Israyeel yab ki cūnnì Babilɔnee. 12 Bi nín cáá Israyeel yab ki cūnnì Babilɔnee, boonee ní Jeekooniyasi màl̄ Salatiyeel, ní Salatiyeel màl̄ Sooroobaabeel, 13 ní Sooroobaabeel màl̄ Abiyudi, Abiyudi màl̄ Eeliyakim, Eeliyakim màl̄ Asɔɔr, 14 Asɔɔr màl̄ Sadooki, Sadooki màl̄ Akim, Akim màl̄ Eeliyudi 15 Eeliyudi màl̄ Eeleeyasaar, Eeleeyasaar màl̄ Maatan, Maatan màl̄ Jaakɔb, 16 ní Jaakɔb màl̄ Jooseefi un cáá Maarii un màl̄ Yeesu un bi yíì Kriisitooyee. 17 Kí yòon̄ Abraam yuntiŋu kí dāá sāā Dafiidi yuntiŋuee, anaantitɔntɔkɔ nìn sá diba kpá saalku ní, ní kí tí yòon̄ Dafiidi yuntiŋu kí dāá sāā ŋyunti ŋun bi cúú Israyeel yab ki cūnnì Babilɔnee muee, anaantitɔntɔkɔ nìn sá diba kpá saalku, ní kí yòon̄ ŋyunti gbanti muee kí dāá sāā Kriisitoo màaltam muee anaantitɔntɔkɔ mun sá diba kpá saalku. 18 Bi nín màl̄ Yeesu Kriisitoo puee sèé: U-na Maarii nìn sá Jooseefi bɔɔn ní; kí wàatī bí nín cáá tɔbee, Unimbɔti Fām pɔŋŋu yāntì Maarii cáá dipool. 19 U-bɔɔn Jooseefi nìn là kí nɔ́ɔ́ mara nín lī puee, ama ní kaa là kí bìitī Maarii mun pu, ní ki là kí yàntī-u dibalin. 20 U bíī dàkafī mimmee, ní ti-Dindaan tūuŋŋu dɔ́miń ki sòon̄nì-u kudamintiiun yii: “Jooseefi, Dafiidi naantiiu, taa fàŋkì kí cáá Maarii, kun puee Unimbɔti Fām di yāntì u cáá kibiki kin u dàá màal̀ nee pool. 21 U dàá màal̀ kibininjabiki ní á dāá pɔ̄-kì diyindi yii Yeesu, kun puee úǹ di dàá dāá fīī u-niboolii bi-kpitiin.” 22 Tin bí nee kɔkɔ bāań ki ŋá kii ti-Dindaan nín yāntì u-bɔnaatiliu sòon̄ miŋyee ní yii: 23 “Usapɔɔn un kaa nyí uninjee dàá cáá dipool kí màal̀ kibininjabiki, bi dàá pɔ̄-kì diyindi yii Eemanuyeel.” (Eemanuyeel taapu di sá yii: Unimbɔti bí ti-cee). 24 Jooseefi fīntì ŋgeem puee, ní ki cūtì ki cáá Maarii kii ti-Dindaan tūuŋŋu nín bí yii ú ŋá puee. 25 Ama waa gb̄ēē-u ali ki dāa sāā ŋyunti ŋun u màl̄ kibininjabikee ní Jooseefi pú kibiki diyindi yii: Yeesu.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52