1 1 Ashin na be fee gbe lè ūbū lihwan Ujeso Ukristi angwu a ma yi igia Udebid, u shi igia Ebraham. 2 Ebraham a ma yi ātyām Azik; Azik u shi atyam Ujekob; Ujekob u shi atyam Ujuda lè bebwende. 3 Ujuda a ma yi atyam Uperez befe lè Uzera abe be ko andabell le Utama; Uperez u shi atyam Uhezeron; Uhezeron u shi atyam Aram. 4 Aram a ma yi atyam Aminadab; Aminadab u shi atyam Unashon; Unashon u shi atyam Usalmon; 5 Usalmon u shi atyam Ubowaz angwu be ko anam le Urehab; Ubowaz a ma yi atyam Ubed angwu be ko anam le Urut; Ubed u shi atyam Ujesi; 6 Ujesi u shi atyam Usu Udebid. Udebid a ma yi atyam Usolomon angwu anam a ma yi ungye Uraya; 7 Usolomon a ma yi atyam Urehebom; Urehebom u shi atyam Abia; Abia u shi atyam Asa. 8 Asa a ma yi atyam Ujehoshafat; Ujehoshafat u shi atyam Ujoram; Ujoram u shi atyam Uzaya. 9 Uzaya a ma yi atyam Ujotam; Ujotam u shi atyam Ahaz; Ahaz u shi atyam Uhezekaya. 10 Uhezekaya a ma yi atyam Umanasa; Umanasa u shi atyam Amon; Amon u shi atyam Ujosaya. 11 Ujosaya a hwan Ujekonaya lè bebwende mà ukpong bendi-linaa Izwell be hà kwu kung bendi Izwell gye he 'ubong Ubabilon. 12 Nya a na bendi Izwell be ma yi he Ubabilon, Ujekonaya a hwan Ushiatell; Ushiatell a ma yi atyam Uzerebabel; 13 Uzerebabel u shi atyam Abiyud; Abiyud u shi atyam Eliakim; Eliakim u shi atyam Azor. 14 Azor a ma yi atyam Uzadok; Uzadok u shi atyam Akim; Akim u shi atyam Ilayud. 15 Ilayud a ma yi atyam Eliyeza; Eliyeza u shi atyam Umatan; Umatan u shi atyam Ujekob. 16 Ujekob a ma yi atyam Ujosef angwu a ma yi ukyebb Umeri. Umeri a hwan Ujeso angwu be ko le Ukristi, Undi-likpan. 17 Ki ma yi lè īgbè bendi lihwo lè ngi inde kung lè ha Ebraham be wu ha Udebid; ki shi lè īgbè bendi lihwo lè ngi inde kung lè ha Udebid be wu he 'unyong ahwu be kwu kung bendi Izwell gye he abwo lifee he Ubabilon; ki shi lè īgbè bendi lihwo lè ngi inde kung lè he 'unyong ahwu be ma yi he abwo lifee be wu he 'unyong ahwu be hwan Ujeso Ukristi. 18 Ashin na 'ì yi 'ukwo ahwu be ma hwan Ujeso Ukristi. Ujosef a ma kyebb le u ba kpebb Umeri angwu ù yi anam Ujeso. Mà ukpong Umeri a ma hà lè bee lè he, a ngye le a shi lizam gbe he ikeb Ukatia Kunyong Unim. 19 Ukyema Ujosef a ma yi undi ununung a. A ma kee le u fa he ishwia he 'uhwo he 'ugbo ye. Fe na a ma shi ugim le u ban úkyébb uma he 'undyell. 20 Nya a na a maa gim gbe lè 'imen ashin, udengell Unim a be kong ha ahe he itam, le Ujosef angwu lè he 'ikwu-lihwan Udebid ù shell ná ù kpebb Umeri ye. Ukatia Kunyong Unim na a shi-e a shi lizam. 21 U ba hwan unwaa ungikye; Ujosef ù kwu-e lizen le Ujeso likorye u ba kpan bendi bema lè he biban bibell. 22 Abin puu bi ma shi nya a na Unim a kong gbe ha undi angwu u tye ugie 'isom 'ima leěti. A ma kong le: 23 "Unwaasul angwu a wa ngye ungikye ye, u ba sha lizam hwan unwaa ungikye. Be ba ko he le Imandyell." (Lizen anyin li ze le, "Unim ù yi utung ha abel.") 24 He 'unyong ahwu Ujosef a ma wum lè he 'unde, a shi nya a na udengell Unim a de-e. A ma kpebb Umeri. 25 A tem ndē ipel ha ahe mà ukpong a hà hwan unwaa umen ana ye. Ujosef a ma kwu-e lizen le Ujeso.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52