1 1 Tóŋgé e betaa ábe Yesu Krǐstəə edíi nɛ́n. Yesuɛ ambíd á nchyáátɛ́n ḿme kə̂ŋ Dabidɛ, Dabidɛ mɔ́-ʼɛ abíd á nchyáátɛ́n ḿme Abrahamɛ. 2 Abrahamɛ mɔ́ abédé sáá awě Aisigɛ. Aisigɛ-ʼɛ ambɛ́ sáá awě Jakɔbɛ, Jakɔbɛ-ʼɛ mɔ́ anchyáá Judaa bɔ́ɔbɛ baányaŋ. 3 Judaa bɔ́ mwaád Tamaa, bénchyāā Pɛrɛsɛ ne Zɛraa. Perɛɛ ambɛ́ sáá awě Hesɛrɔnɛ, Hesɛrɔnɛ-ʼɛ sáá awě Ramɛ. 4 Ramɛ mɔ́ abédé sáá awě Aminadabɛ, Aminadabɛ-ʼɛ abédé sáá awě Nashɔnɛ. Nashɔnɛ ambɛ́ sáá awě Salmɔnɛ. 5 Salmɔnɛ bɔ́ mwaád, Rahabɛ bɔ́-ʼaá bénchyāā Boasɛ. Boasɛ bɔ́ mwaád Rutɛ bénchyāā Obɛdɛ, Obɛdɛ-ʼɛ ambɛ́ sáá awě Jesɛ. 6 Jesɛ ambɛ́ sáá awě kə̂ŋ Dabidɛ. Kə̂ŋ Dabidɛ bɔ́ Uria mwaád béchyāā Solomonɛ. 7 Solomonɛ ambɛ́ sáá awě Rehoboamɛ, Rehoboamɛ-ʼɛ mɔ́ ambɛ́ sáá awě Abijaa, Abijaa ambɛ́ sáá awě Asaa. 8 Asaa ambɛ́ sáá awě Jehosafadɛ, Jehosafadɛ mɔ́-ʼɛ ambɛ́ sáá awě Joramɛ, Joramɛ mɔ́-ʼɛ ambɛ́ sáá awě Uzzia. 9 Uzzia abédé sáá awě Jotamɛ, Jotamɛ mɔ́-ʼɛ ambɛ́ sáá awě Ahasɛ. Ahasɛ mɔ́-ʼɛ ambɛ́ sáá awě Hezekaya. 10 Hɛzekaya-ʼɛ ambɛ́ sáá awě Manasɛ. Manasɛ-ʼɛ sáá awě Amɔsɛ. Amɔsɛ mɔ́ ambɛ́ sáá awě Josia. 11 Josia mɔ́ɔ anchyáá Jekonyasɛ bɔ́ɔbɛ baányaŋ, á póndé eche bad bé aloŋ á Israɛl bênkwɛɛ́ nzum boŋ bad bé Babilɔn béswɛ́ɛ́n bɔ́ áwāb aloŋ. 12 Áde nɛ́n dêmmadté atóm, kə́ə́ŋ ne á póndé echě bénchyāāʼɛ́ Yesuɛ, betaa ábe Yesuɛ bébédɛ́ɛ; Jekonyasɛ mɔ́ɔ ambɛ́ sáá awě Sheltyɛlɛ, Sheltyɛlɛ-ʼɛ mɔ́ ambɛ́ sáá awě Zerubabɛlɛ. 13 Zerubabɛlɛ ambɛ́ sáá awě Abutɛɛ, Abutɛɛ-ʼɛ sáá awě Elyakimɛ. Elyakimɛ-ʼɛ ambɛ́ sáá awě Azɔɔ. 14 Azɔɔ abédé sáá awě Zadogɛ, Zadogɛ mɔ́-ʼɛ ambɛ́ sáá awě Akimɛ, Akimɛ-ʼɛ sáá awě Eliudɛ. 15 Eliudɛ mɔ́ ambɛ́ sáá awě Elizaa. Elizaa-ʼɛ sáá awě Matanɛ. Matanɛ mɔ́-ʼɛ ambɛ́ sáá awě Jakɔbɛ. 16 Jakɔbɛ mɔ́ abédé sáá awě Josɛbɛ. Josɛbɛ mɔ́ awóŋ Maria awě anchyáá Yesuɛ awě béchəgɛɛ́ bán Krǐstəə. 17 Né-ɔɔ́, nyoŋgɛl ésyə̄ə̄l, mbooted ne Abrahamɛ âpɛ wɛ́ɛ Dabidɛ, édé dyôm-é-nyoŋgɛl ne éniin. Mbooted ne Dabidɛ âpɛ póndé eche béswɛ́ɛ́né bad bé Israɛl á Babilɔn áde bênkwɛɛ́ nzum, édé dyôm-é-nyoŋgɛl ne éniin. Bootya póndé eche bénswɛ̄ɛ̄nnɛ̄ bad bé Israɛl á Babilɔn áde bênkwɛɛ́ nzum, kə́ə́ŋne á póndé eche béchyáá Yesuɛ, ádé dyôm-é-nyoŋgɛl ne éniin. 18 Echyáa éche Yesuɛ ébédé nɛ́n: Maria, nyaá awě Yesuɛ, ábédé ngɔn e mmwaád echě enkêmbíí mwɛnchóm. Bênkií mɔ́ mod nhɔ́g awě béchə́géʼáá bán Josɛbɛ. Boŋ byánán Maria ǎsū á eʼwóŋgé wɛ́ɛ Josɛbɛ, ényīnnēd nɛ́n bán adé nkog á ngíne e Edəə́dəŋ éche Ésáá. 19 Josɛbɛ-ʼɛ, ngáne ábédé mɔ́ mod a bwâm, enkêndəŋgé Maria eʼsôn awóged. Né-ɔɔ́, abɛléʼáá mboŋsɛ́n âchene mɔ́ á mesɔɔm-tê. 20 Á póndé echě ḿmê mewêmtɛn médíí mɔ́ áte, ángɛl e Dyǒb empií mɔ́ áde ánáŋgé nló. Ángɛl ne enláá mɔ́ nɛ́n aá, “Á-Josɛb, mod á mbyaa ḿme Dabidɛ, weebááʼ Maria atéd nɛ́ɛ mmwaád awôŋ, áyə̄le Edəə́dəŋ éche Ésáá chɔ́ɔ épíídé mɔ́ boŋ abɛ́ nkog. 21 Ǎchyāā mwǎn a mwɛnchóm, échuu-ʼɛ mɔ́ dǐn wɛɛ́ Yesuɛ áyə̄le nɛ́n mɔ́ɔ̄hūd ábē bad á mbéb-te.” 22 Ḿmɛ́n mésyə̄ə̄l mêmbɛnléd âlóned eʼyale ábe Dyǒb dénlōmɛ̄nnē nkal éʼdəə́dəŋ aá, 23 “Nyénɔneʼ, ngɔn e mmwaád echě eébíí mwɛnchóm ěbɛ̄ nkog, echyáá-ʼɛ mwǎn a mwɛnchóm, bɛ́chə̌g-kɛ mɔ́ bán Emmanuɛlɛ.” Ádɛ́n dǐn ádé nɛ́n bán, “Dyǒb ádé ne sé.” 24 Nɛ́ɛ Josɛbɛ ásyə́ŋgé ásē, ambɛ̌l ngáne ángɛl énlāāʼɛ́ mɔ́. Antéd Maria nɛ́ɛ awě mmwaád. 25 Boŋ kə́ə́ŋ ne póndé eche Maria áchyáá mwǎn, Josɛbɛ enkêndyɛ̌nné mɔ́. Josɛbɛ anchuú-ʼɛ ane mwǎn dǐn aá Yesuɛ.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52