1 1 Mondako ex andëw̃ëra and ɓëxarëk ɓër *Yesu *Kërisët aŋ, mëŋ ar ex rëw̃is ir Abëraxam, rëw̃is ir Dafid in. 2 Abëraxam ex sëm ir *Isak, Isak sëm ir *Yakob, do *Yakob sëm ir Yuda do gë ɓoɓinëm. 3 Yuda ex sëm ir Peres do gë Sera, do nëm ireɓën ex Tamar. Peres ex sëm ir Esërom, do Esërom sëm ir Aram. 4 Aram ex sëm ir Aminadab, Aminadab sëm ir Nahason, do Nahason sëm ir Salëma. 5 Salëma ex sëm ir Bohes, do nëm ir Salëma ex Raxab. Bohes ex sëm ir Yobed, do nëm ir Yobed ex Rut. 6 Obed ex sëm ir Isayi, do Isayi sëm ir *Dafid, emun eŋ. *Dafid ex sëm ir Salomoŋ, do nëm ir Salomoŋ ex asoxari ar Uri an. 7 Salomoŋ ex sëm ir Roboham, Roboham sëm ir Abiya, do Abiya sëm ir Asa. 8 Asa ex sëm ir Yosafat, Yosafat sëm ir Yoram, do Yoram sëm ir Osiyas. 9 Osiyas ex sëm ir Yohatam, Yohatam sëm ir Akas, do Akas sëm ir Esekiyas. 10 Esekiyas ex sëm ir Manase, Manase sëm ir Amos, do Amos sëm ir Yosiyas. 11 Yosiyas ex sëm ir Yekoniyas do gë ɓoɓinëm. Ata angwën aŋo w̃ëla banëɓi Ɓëyisërayel ɓën oxaɗëp ol gër ebar ed Babilon. 12 And seɓëtëgu kënëɓi gër oxaɗëp aŋ, Yekoniyas hi ko sëm ir Salacel, do Salacel sëm ir Sorobabel. 13 Sorobabel ex sëm ir Abihud, Abihud sëm ir Eliyakim, do Eliyakim sëm ir Asor. 14 Asor ex sëm ir Sadok, Sadok sëm ir Akim, do Akim sëm ir Elihud. 15 Elihud ex sëm ir Elasar, Elasar sëm ir Mataŋ, do Mataŋ sëm ir *Yakob. 16 *Yakob ex sëm ir Yosef, aŝan ar Mari an. Mari ijo rëw̃ këŋo *Yesu, ir këno w̃acënd Kërisët. 17 Awa er ex ɓandëw̃ëra epëxw gë ɓanax elod *Abëraxam xali gër *Dafid. Ɓëtëraguk ɓandëw̃ëra epëxw gë ɓanax, elod *Dafid xali angwën and oxaɗëp or Ɓëyisërayel gër ebar Babilon aŋ. Ɓëtëraguk ɓëte ɓandëw̃ëra epëxw gë ɓanax, elod gë oxaɗëp or gër ebar Babilon ol xali gër *Yesu Kërisët. 18 Ata mondako bax andëw̃a and *Yesu *Kërisët aŋ. Mari nëm irexëm, enëm ed Yosef ebaxo. Do ɗamana eni nangër, Mari ŝot ko acël gë panga ind *Angoc Amënëk iŋ. 19 Yosef, aŝan arexëm, ga hi baxo cëŋ ar ŝenene, xeƴ këŋo eŋo cëfënin. Ata ko yëlarand ang ko ri eni capëraxën yir fo. 20 Nand baxo yëlarand mondako na, meleka ir Axwën in ŝanayaxën këŋo në lakeli, do re ko: «Yosef, wëj ar andëw̃ëra and *Dafid an, këreƴ yëda na eƴo ŋateli Mari, alindax. Ar gër acël andexëm aŋ, Angoc Amënëk aŋ w̃ëlaw këŋo. 21 Lëmëta ex, do and këŋo rëw̃ aŋ, yëliɗo ow̃ac or *Yesu gayik mëŋ këɓi racët ɓulunda ir Isërayel in gër ɓeñëŋënax.» 22 Ata ɗek ɓendeƴ ɓeŋo mondako ex ŋata ang re baxo Axwën ak paɓ gë alaw̃ënel Esayi ak: 23 «Endënaw̃ emeja kë hi gë acël, do eŋo dëw̃ lëmëta ir këno w̃acëɗ Emanuwel, mëne ngëŋ “Kaxanu nëngaw këɓo ”.» 24 And nëngëta ko aŋ, Yosef ri ko ɗek er fel baŋo meleka ir Axwën in. Ata ƴen këŋo alindaw̃ Mari. 25 Ɓari ani nangër bana xali rëw̃ këŋo lëmëta in. Ata Yosef yël këŋo ow̃ac or *Yesu ol.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52