1 1 Yê‑su Crĩt toâq tễ tṓng toiq Davĩt; cớp Davĩt toâq tễ tṓng toiq A-praham. Nheq tữh ramứh achúc achiac Yê‑su la neq: 2 A-praham la mpoaq I-sac. I-sac la mpoaq Yacốp. Yacốp la mpoaq Yuda cớp nheq tữh sễm ai án. 3 Yuda la mpoaq bar náq Pharêt cớp Sê-ra; cớp mpiq alới bar náq ki la Thama. Pharêt la mpoaq Hết-rôn. Hết-rôn la mpoaq Aram. 4 Aram la mpoaq Ami-nadap. Ami-nadap la mpoaq Nasôn. Nasôn la mpoaq Sal-môn. 5 Sal-môn la mpoaq Bô-ô; cớp mpiq Bô-ô la Rahap. Bô-ô la mpoaq Yô-bễt; cớp mpiq Yô-bễt la Rutỡ. Yô-bễt la mpoaq Yê-sai. 6 Yê-sai la mpoaq puo Davĩt. Davĩt la mpoaq Sa-lamôn; cớp mpiq Sa-lamôn la Bat-sê-ba. Tễ nhũang mpiq án la lacuoi Uri. 7 Sa-lamôn la mpoaq Rabũam. Rabũam la mpoaq Abia. Abia la mpoaq Asa. 8 Asa la mpoaq Yô-saphat. Yô-saphat la mpoaq Yô-ram. Yô-ram la mpoaq Ô-sia. 9 Ô-sia la mpoaq Yô-tam. Yô-tam la mpoaq Acha. Acha la mpoaq Ê-sakia. 10 Ê-sakia la mpoaq Ma-nasê. Ma-nasê la mpoaq Amôn. Amôn la mpoaq Yô-sia. 11 Yô-sia amia Yê-cania cớp nheq tữh sễm ai án bo cũai Ba-bulôn dững asuoi cũai I‑sarễl pỡq ỡt pỡ cruang Ba-bulôn ễn. 12 Vớt cũai I‑sarễl pỡq ỡt pỡ cruang Ba-bulôn, ngkíq Yê-cania amia Sala-thiel. Sala-thiel la mpoaq Sarô-babêl. 13 Sarô-babêl la mpoaq Abi-yut. Abi-yut la mpoaq Alia-kĩm. Alia-kĩm la mpoaq Asô. 14 Asô la mpoaq Sadốc. Sadốc la mpoaq Achim. Achim la mpoaq Ê-li-yut. 15 Ê-li-yut la mpoaq Alê-asa. Alê-asa la mpoaq Mathan. Mathan la mpoaq Yacốp. 16 Yacốp la mpoaq Yô-sễp. Yô-sễp la cayac Mari. Cớp Mari la mpiq Yê‑su, noau dōq la Crĩt. 17 Ngkíq, tễ dỡi A-praham toâq dỡi Davĩt la bữn muoi chít la pỗn dỡi. Noap tễ dỡi Davĩt toâq dỡi noau cỗp cũai I‑sarễl dững pỡ cruang Ba-bulôn la bữn muoi chít la pỗn dỡi. Chơ tễ dỡi noau cỗp cũai I‑sarễl dững pỡ cruang Ba-bulôn toau toâq dỡi Yê‑su Crĩt la bữn muoi chít la pỗn dỡi tê. 18 Yê‑su Crĩt sễt máh parnai nâi atỡng. Mari, mpiq Yê‑su, khoiq sampuoq Yô-sễp. Yô-sễp tỡ yũah racoâiq Mari, Mari khoiq ỡt mumiaq chơ tễ Raviei Yiang Sursĩ. 19 Ngkíq, Yô-sễp la cũai mantoat. Án tỡ ễq yỗn Mari casiet táq noau. Án ỡt chanchớm tâng mứt án, cutooq parnai ễ táh Mari. 20 Noâng án ỡt chanchớm ngê ki, án láu mpáu. Án hữm ranễng Yiang Sursĩ tễ paloōng toâq pỡ án. Ranễng ki pai neq: “Yô-sễp ơi! Mới ca cũai tễ tṓng toiq Davĩt. Mới chỗi croōq ĩt Mari táq lacuoi mới, cỗ án ỡt mumiaq tễ Raviei Yiang Sursĩ. 21 Nỡ ra án canỡt con samiang. Mới amứh con ki la Yê‑su, yuaq án chuai amoong nheq tữh cũai án, án táh lôih alới.” 22 Nheq ranáq nâi cỡt santruoq cớp parnai Yiang Sursĩ khoiq atỡng sacoâiq na cũai tang bỗq Yiang Sursĩ tễ mbṓq. 23 Cũai ki khoiq pai neq: “Chumát bữn manoaq cumũr plot ỡt mumiaq. Án canỡt con samiang. Noau amứh con ki Ễ-manual.” (Santoiq Ễ-manual nâi parlong loah la ‘Yiang Sursĩ ỡt nứng hái’.) 24 Tữ Yô-sễp tamỡ, án trĩh nheq máh santoiq ranễng Yiang Sursĩ atỡng yỗn án ĩt Mari táq lacuoi án. 25 Ma án tỡ yũah bếq parnơi cớp Mari toau toâq tangái Mari canỡt con samiang clúng. Cớp án amứh con ki la Yê‑su.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52