1 1 زِ هَمو اولِس کلُمِ بیݚ، و کلُم وابا خݚا بیݚ و کلُم خوݚِ خݚا بیݚ. 2 هو زِ هَمو اول وابا خݚا بیݚ. 3 همه چی زِ پِݚو هو وافِریݚه وابیݚ و زِ همه چیاییٚ که وافریݚه وابیݚِن، چی نَبیݚ که هو نَوافریݚه بوس. 4 مِن وُجیݚِ هو زِندیی بیݚ، و او زِندییُ سی آݚُمیَل روشنایی بیݚ. 5 او روشنایی‌ُ مِن تاریکی بِرچ اِزَنه و تاریکی سر زِس نَدِرَوُرده. 6 پیاییٚ اوَیݚ که خݚا فِشناݚِس بی؛ و اسمِس یحیی بیݚ. 7 هو اوَیݚ بی که شهاݚت بِݚه، شهاݚت بِݚه که ای روشنایی‌ُ اِیاهه، تا همه زِ پِݚو هو ایموٚۨ بیارِن. 8 یحیی خوس او روشناییُ‌ نَبیݚ. هو اوَیݚ تا راجو او روشناییُ‌‌ شهاݚت بِݚه. 9 هَمو روشنایی که حقیٚقت بیݚ و دلِ آݚُمِ روشنا اِکُنه، اوَیݚ به ای دنیاهو. 10 هو مِنِ دنیا بیݚ، و دنیا زِ لَوه هو وافِریݚه وابیݚ؛ اما دنیا هونه نَیَشنَحݚ. 11 اوَیݚ به ولاتِ خوس، اما قَومِ خوس قَوولِس نَکِردِن. 12 وا ای حال، به همه انو که قَوولِس کِردِن اِی حَقُ‌نه داݚ که اَولاݚِ خݚا وابون. به آݚُمیَلی که بِس ایموٚن اَوردِن، 13 نه انو که زِ زاݚ و ولݚِ آݚُم، و زِ ری هوسِ لاش و خواستِ آݚُمیزاݚ اوَیݚِن به ای دنیا. به کسوٚنی ای حقِ داݚ که خݚا بِسوٚۨ زِندَیی تازه داݚ. 14 و ای کلُم آݚُمِ زِمینی وابیݚ و بَین ایما زندیی کِرد. ایما جلالسِ دیݚیم، جلالی که لایُق کُر یَگوٚنه‌ای‌ بیݚ که زِ جانُوِ خݚا اوَیݚ و پر زِ بَشخِش و حقیٚقت بیݚ. 15 یحیی شهاݚت اِداݚ و به بُنگِ بلند اِگوݚ: «یو هَمونه که سیتوٚۨ گوݚُم: "هو که دینداتَر زِ مو اِیا مَقُمِس زِ مو بالاتَره، سی یو که پیٚش زِ مو بیݚِس".» 16 رحمت بیٚ حَݚ و حِساو عیسی به ایما رَسیݚ و پُشتِ سرِ یَک برکت نَصیوِموٚن وابیݚ. 17 شریعتِ‌ موسی اَوُرد، اما رحمت و حقیٚقتِ‌ عیسی سی مردم آشکار کرد. 18 هِشکیٚ هَنی خݚانه نَیݚه، اما عیسی که کُر یَگوٚنِسِ و وابا خݚایه سی ایما گُوݚ که خݚا کیٚ‌نه. 19 گپوٚنِ یهوݚ، کاهِنوٚن و لاویوٚنِ زِ اورشلیم فِشناݚِن تَی یحیی که زِس پُرس بُکُنِن «تو کیٚنی؟». 20 هو آشکارا حرف زیݚ و حاشا نَکِرد، و گوݚ که، «مو مسیح نیٚݚُم.» 21 پُرس کِردِن: «پَه چه؟ پَه الیاسی؟» جَواو داݚ: «نه، الیاس هم نیٚݚُم.» پُرس کِردِن: «په او پَیغُمبَرُنی که ایما تی‌ٚرَه وَیݚِنِسیم؟» جَواو داݚ: «نه!» 22 آخِرِ سَر بِس گوݚِن: «په تو کیٚنی؟ بگو سی انو که ایمانه فِشناݚِنه چه جَواویٚ وا بَریم؟ اَدعا اِکُنی که کیٚنی؟» 23 یحیی مُطاوِق او چی که اشعیاء پَیغُمبَر گوݚه بیݚ چینو جَواو داݚ: «مو صݚا هَمونُم که مِن بیاوو‌ٚۨ بُنگ اِکُنه و اِگو، "رَه خݚاوندِ هُوار بُکُنین"» 24 یَه پاره زِ او قاصِݚوٚنُ که زِ فریسیوٚۨ بیݚِن، 25 زِس پُرس کِردِن: «اَیَر تو نه مسیحی، نه الیاس، و نه او پَیغُمبَرُ، په سی چه مردم قُلس تَعمیݚ اِدی؟» 26 یحیی جَواوِسوٚنِ چینو داݚ: «مو به اَو قُلس تَعمیݚ اِدُم، اما بَینِ ایسا یکی واستاݚه‌یه که نی‌یَشنینِس. 27 هَمو که دینداتَر زِ مو اِیا و مو لایُق گُشیݚِنِ بند پَوزارِس هم نیٚݚُم.» 28 ای چیاهو همه‌سوٚۨ مِنِ بَیت‌عَنیا زُواله روݚِ اُردُن به اَنجُم رسیݚِن، هَمُچو که یحیی مردم تَعمیݚ اِداݚ. 29 صُوَحتَرینِس، یحیی تا عیسی‌نه دِیݚ که اویݚ طِرَفِس، گوݚ: «یو همو بَره‌‌هونه که خݚا فِشناݚِس تا قربونی وابو و گُنه‌‌نه زِ ای دنیا وُرداره! 30 هَمو که دَربارِس گوݚُم "بَعٛݚ مو پیاییٚ اِیا که مَقُمِس زِ مو بالاتَره، سی یو که پیٚش زِ مو هم بیݚِس." 31 مو خوم هم هونه به جا نَوردُم، اما سی دل هَمیو اوَیݚُمه و مردمِ به اَو قُلس تعمیݚ داݚُمه که هونه به قَوم اسراییل مَعٛرَفی بُکُنم.» 32 پَه یحیی شهاݚت داݚ و گوݚ: «روحِ خݚانه دیݚُم که جور کموتَر زِ آسِموٚن اوَیݚ بِلَم و مِنِ وُجیݚِس جا گِریٚݚ. 33 مو خوم هم هونه نَیَشنَحݚُم، اما هو که مونه فِشناݚ تا مردمِ به اَو تَعمیݚ بِݚُم، بُم گوݚ: «هَرفَکه دیݚی روح خݚا اوَیݚ بِلَم و مِنِ وُجیݚِ یکی جا گِریٚݚ، بِدوٚن هَمونه که مردمِ وا روحُ‌القُدُس تَعمیݚ اِده." 34 و مو یونه دیݚُمه و شهاݚت اِدُم که یو کُر خݚایه.» 35 صُوَحتَرینِس، دُوارته یحیی وابا دوتا زِ شاگِردوٚنِس واستاݚه بیݚ. 36 یه دفه تیٚس وَست به عیسی که زِ او چو اِگُݚَشت و گوݚ: «هَمیو بَره خݚایه!» 37 او دوتا شاگردُ یونه که اَشنیݚِن، رَه وَستِن وا دین عیسی. 38 عیسی نییَشت واپُشت و دیݚ که زِ دینِس اِیان. بِسوٚۨ گوݚ: «چه اِخوین؟» گوݚِن: «آقا، حوٚنِت کویِنه؟» 39 جَواو داݚ: «بیاین بِوینین.» دَوربِلا ساعت چهار پَسین بیݚ که رَهݚِن و دیݚِن حوٚنِس کوینه و او روزُنه هَمچو تیس مَندِن. 40 زِ او دوتا که حَرفا یحیی‌نه اَشنیݚِن و زِ دین عیسی رَهݚِن، یَکی‌سوٚۨ اَندریاس، گوو شمعوٚنِ پطرس بیݚ. 41 هو اول گووس شمعوٚنِ جُست و بِس گوݚ: «ایما مسیح‌نه (که مَعٛنیݚِس مَسح وابیݚه‌ اِبو) جُستیمه.» 42 و بُردِس تَی عیسی. عیسی نییَشت بِس و گوݚ: «تو شمعوٚۨ کُر یوحنایی، اما بَعٛݚ یو بِت اِگون "پطرس" (که مَعٛنیݚس "راک" ابو).» 43 صُوَحتَرینِس، عیسی قَصد کِرد رِوه به جلیل. من ره فیلیپُسِ جُست و بِس گوݚ: «زِ دین مو بیو!» 44 فیلیپُس هم جور آندریاس و پطرس اهل شهرِ بیَت‌صَیݚا بیݚ. 45 هو هم نتنائیل جُست و بِس گوݚ: «او پیایی‌ٚنه که موسی مِن تورات حَرفِس زَیݚه و پَیغُمبَروٚۨ دربارِس نوشتنه، جُستیمه! هو عیسی، کُر یوسف، زِ شهر ناصره‌یه!» 46 نتنائیل بِس گوݚ: «پَمَر اِبو زِ ناصره هم چی خوٚ بِدِراهه؟» فیلیپس جَواو داݚ: «بَیو و خوت بوین.» 47 عیسی تا تیس وَست به نتنائیل که اویݚ طِرفس، گوݚ: ای پیاهو زِراستی اسرائیلی‌یه، و مِن وُجیݚِس ناجنسی نیٚݚ!» 48 نتنائیل بِس گوݚ: «مونه زِ کویه اِیَشنی؟» عیسی جَواو داݚ: «پیٚش زِ یو که فیلیپس بِت بگو بیای ایچو، اُسو که هَنی زیٚر دِرَخت انجیر بیݚی، دیݚُمِت.» 49 نتنائیل جَواو داݚ: «آقا، تو کُر خݚایی! تو پاݚشاه اسرائیلی!» 50 عیسی جَواوِسِ چینو داݚ: «تینا سی دل یو که گوݚُم زیٚر دِرخت انجیر دیݚُمِت، ایموٚن اَوردی؟ بَعٛݚ یو، چیا گفتَری اِبینی.» 51 اُسو گوݚ: «حقیٚقتِ بِتوٚن اِگوم که آسِموٚن اِگُهشه و مِلاکه‌یَل خݚانه اِبینین که اِیان بِلَم تَی کُر اِنسوٚن و زِنو اِوُرگردِن به آسِموٚۨ.»
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52