25 1 Dii yã'ò Mↄiziɛ à mɛ̀: 2 O Isailiↄnɛ aa gbadamɛɛ, ní sí gbɛ̃́ pↄ́ wèi à damɛɛ ń nↄ̀sɛmɛndooↄwa. 3 Pↄ́ pↄ́ ńyↄ̃ símá gba ũↄn kɛ: Vua, ã́nusu, mↄgotɛ̃, 4 babuuna, bà gàalulade, wↄ̃ↄtɛ̃na, zwãa, blekã, 5 sãsa báa pↄ́ wa kɛ̀kɛ tɛ̃́ɛɛↄ, ayo báaↄ, lɛpusiali, 6 filia nísi, pↄ́ gĩnana pↄ́ wì nísi pↄ́ wì pↄ́ dilɛò à gↄ̃ ma pↄ́ ũ ń tulaletio kɛòↄ, 7 onisi ń gbɛ̀ bɛɛɛde pãle pↄ́ wa zĩkɛò sa'o'ula ń aà bↄ̀ↄloonnↄɛowaↄ. 8 Aa kpɛdↄmɛɛ, míↄ kúńnↄ. 9 À zwã̀akpɛpi ń a pↄkeleↄ kɛ píi, lá má a taa ↄlↄnɛwa. 10 Kpagolo kɛ ń lɛpusialio. A gbã̀a iↄ gã̀sĩsuu pla ń kĩnio, a yàasa iↄ gã̀sĩsuu do ń kĩnio, a lɛsĩ sↄ̃ gã̀sĩsuu do ń kĩnio. 11 Vua tɛ̃ɛtɛ̃ɛ kúlɛwà a guu ń a kpɛo píi, ní zãble a lɛ́wa ń vuao ǹ liai. 12 Vua zã pi mɛ̀n síiↄ̃ kpagolo pↄ́ ũ, ní pɛ́pɛ a gbá mɛ̀n síiↄ̃ↄwa, kpɛla ń kpɛleo. 13 Ǹ a sɛ́liↄ kɛ ń lɛpusialio, ní vua kúlɛ lípiↄwa. 14 Ní lipↄ̃ↄↄpiↄ sↄlↄsↄlↄ zã pↄ́ pɛ́pɛ kpagolo saaloↄwau, aaiↄ dɛ kpagolopi sɛ́liↄ ũ. 15 Lipↄ̃ↄↄpiↄ iↄ sↄlↄsↄlↄa kpagolopi zãↄu, wasuli lípiↄ bↄlɛ zãpiↄuo. 16 Ikoyã gbɛ̀ pɛ̀pɛɛ pↄ́ má kpámaↄ ka kpagolopi guu. 17 Ǹ a nɛtaɛ kɛ ń vua tɛ̃ɛtɛ̃ɛo duunkɛ̃makĩi ũ, a gbã̀a iↄ gã̀sĩsuu pla ń kĩnio, a yàasa iↄ gã̀sĩsuu do ń kĩnio. 18 Malaika gã̀sĩadeↄ pi mɛ̀n pla ń vua pↄ́ wa gbɛ̃̀gbɛ̃ maannↄo a nɛtaɛpi pↄ́ ũ 19 ado lɛ́la, ado lɛ́le. Ǹ a nɛtaɛpi pí ń malaikapiↄ aaↄ zɛawà gↄ̃̀ↄ kpɛla ń kpɛleo. 20 An gã̀sĩaↄ iↄ pooa musu a nɛtaɛpia. Malaikapiↄ aɛ iↄ dↄakↄ̃wa, an wɛ́ iↄ pɛa nɛtaɛpiwa. 21 Ikoyã gbɛ̀ pɛ̀pɛɛ pↄ́ má kpámaↄ ka kpagolopiu, ní a nɛ́pi taɛ. 22 A nɛtaɛpi musu ↄ̃ máli kpaaũnnↄ malaika mɛ̀n pla pↄ́ aa zɛa ikoyã kpagolopiwaↄ zãnguo. We ↄ̃ máli yã́ pↄ́ má dilɛ Isailiↄnɛ kpauma. 23 Táabũnu kɛ ń lɛpusialio, a gbã̀a iↄ gã̀sĩsuu pla, a yàasa iↄ gã̀sĩsuu do, a lɛsĩ sↄ̃ gã̀sĩsuu do ń kĩnio. 24 Vua tɛ̃ɛtɛ̃ɛ kúlɛwà, ní zãble a lɛ́wa ń vuao ǹ liai. 25 Lí pɛ̀pɛɛ dai ǹ liai, a lɛsĩ iↄ ↄtã do, ní zãble a lɛ́wa ń vuao ǹ liai. 26 Vua zã pi mɛ̀n síiↄ̃ táabũnupi pↄ́ ũ, ní pɛ́pɛ a gola mɛ̀n síiↄ̃ↄwa a gbápɛkĩi. 27 Zãpiↄ iↄ pɛpɛ lipɛpɛɛpi zĩ́lɛ lipↄ̃ↄↄ pↄ́ wàli táabũnupi sɛòↄ ũ. 28 Lɛpusiali ↄ̃ ńyↄ̃ ã lipↄ̃ↄↄpiↄ ũ, ní vua kúlɛ lípiↄwa búlubulu, iↄ dɛ táabũnupi sɛ́liↄ ũ. 29 Tapɛlɛntiↄ ń toonaↄ pí ń vua tɛ̃ɛtɛ̃ɛo táabũnupi pↄ́ↄ ũ ń loↄ ń imibↄ pↄ́ wàli vɛ̃ɛ kauↄ. 30 Níli pɛ̃ɛ pↄ́ wàli kpáaↄ kálɛ táabũnupiwa, iↄ kálɛa ma aɛ we gↄↄpii. 31 Dau pí ń vua tɛ̃ɛtɛ̃ɛo, ní a gbá ń a lidao ń a vú piaaↄ ń a bɛↄ gbɛ̃gbɛ̃ maannↄ vua doũpi ũ. 32 Ní daupi gↄ̃na kɛ soolo, kpɛla àaↄ̃, kpɛle àaↄ̃. 33 A gↄ̃napi iↄ vúↄ vĩ mɛ̀n àaↄ̃'aaↄ̃ zoolozoolonnↄ lán kã́navuwa ń a bɛↄ. Màa dau gↄ̃na mɛ̀n soolopiↄ aaↄ dɛ píi. 34 Daupi lida iↄ vúpiↄ vĩ lↄ mɛ̀n síiↄ̃ baade ń a bɛↄ. 35 Kↄpɛkĩi mɛ̀ndo iↄ ku dau lidawa gↄ̃na mɛ̀n plaↄ pɛ́kĩi. A plaade iↄ ku gↄ̃na mɛ̀n pla pãleↄ pɛ́kĩi, a àaↄ̃de iↄ ku gↄ̃na mɛ̀n pla pãleↄ pɛ́kĩi lↄ. Màa daupi lida gↄ̃na mɛ̀n soolopiↄ aaↄ dɛ. 36 Wa daupi lida pí ń vua tɛ̃ɛtɛ̃ɛoɛ ń a kↄpɛpɛkĩiↄ ń a gↄ̃napiↄ gↄ̃̀ↄ. 37 Ǹ a filiaↄ kɛ mɛ̀n sopla ǹ didi a musu, kɛ́ aaↄ gupu aɛ. 38 Filiadɛbↄↄ ń a tɛ́sibↄↄ iↄ dɛ vua tɛ̃ɛtɛ̃ɛ ũ. 39 Ní daupi ń a pↄkelepiↄ kɛ píi ń vua kiloo baakwi ń síiↄ̃oo. 40 Kɛ ń laaio lá málɛ a taa kɛnɛ gbɛ musu lawa.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52