1 1 Imaw kali kag lahi nak inghalinan ni Hesu-Kristo, parayan sa mga inanak ni David ag halin ra sa mga inanak ni Abraham: 2 Si Abraham kag tatay ni Isaac, ag si Isaac ray kag tatay ni Jacob. Si Jacob kag tatay ni Juda ag ida mga haling kayake. 3 Kaling si Juda kag tatay nina Pares ag Zara, ag kag inra nanay ay si Temar. Si Pares ray kag tatay ni Esron, ag si Esron kag tatay ni Aram. 4 Si Aram kag tatay ni Aminadab, ag si Aminadab kag tatay ni Naason nak tatay ray ni Salmon. 5 Si Salmon kag tatay ni Booz, ag kag ida nanay ay si Rahab. Si Booz ray kag tatay ni Obed, ag kag ida nanay ay si Ruth. Si Obed kag tatay ni Jese, 6 ag sida kag naging tatay ni Haring David. Masunor, si David kag tatay ni Solomon. Ag kag ida nanay ay katong dating asawa ni Urias. 7 Si Solomon kag tatay ni Rehoboam, ag si Rehoboam ray kag tatay ni Abias nak tatay ni Asa. 8 Si Asa kag tatay ni Jehosafat, ag si Jehosafat ray kag tatay ni Joram nak tatay ni Ozias. 9 Si Ozias kag tatay ni Jotam, ag si Jotam ray kag tatay ni Ahaz nak tatay ni Esequias. 10 Si Esequias kag tatay ni Manases, ag si Manases ray kag tatay ni Amon nak tatay ni Josias. 11 Kaling si Josias kag tatay ni Jeconias ag ida mga hali nak kayake. Katong kapanahunan ninra, kag mga Israelinhon ay ingbihag ag ingraya paliwas sa Herusalem papagto sa mayadong bansa it Babilonya. 12 Pagkatapos it inra pagkaraya sa Babilonya: Si Jeconias kag tatay ni Salatiel, ag si Salatiel ray kag tatay ni Zorobabel. 13 Si Zorobabel kag tatay ni Abiud, ag si Abiud ray kag tatay ni Eliaquim nak tatay ni Azor. 14 Si Azor kag tatay ni Sadoc, ag si Sadoc ray kag tatay ni Aquim nak tatay ni Eliud. 15 Si Eliud kag tatay ni Eleazar, ag si Eleazar ray kag tatay ni Matan nak tatay ni Jacob. 16 Kaling si Jacob kag naging tatay ni Jose. Ag si Jose kag naging asawa ni Maria nak imaw kag nanay ni Hesus, nak ingtatawag nak Kristo. 17 Ngani, kaling inghalinan ni Hesu-Kristo ay nagpapakita nak inggwa it katorseng henerasyon magtuna kang Abraham hastang kang Haring David, katorse rang henerasyon magtuna kang Haring David hastang kag mga Israelinhon ay ingbihag ag ingraya paliwas sa Herusalem papagto sa mayadong bansa it Babilonya, ag katorse ray ra magtuna it katong pagkaraya sa inra sa Babilonya hastang sa pagkatawo kang Kristo. 18 Ngasing, tuyar kali kag parayan kung pauno ing-anak si Hesu-Kristo. Si Maria nak Ida nanay ag si Jose ay nagpamayadey. Pero bag-o sinra kasayon, nasaduran ninra nak sabakey si Maria sa parayan it gahom it Ispirito Santo. 19 Si Jose nak ida magiging asawa ay usang maadong tawo nak nagtutuman sa Dios. Ag dahil ngani sa tuyar nak kamutangan ni Maria, ay ida naisip nak buyagan kali myentras waya pa it nakakasador nak iba, dahil waya sida it gusto nak mapahuda si Maria. 20 Habang ing-iisip nida kaling ida plano, nagpakita sa ida kag usang anghel it Ginoong Dios parayan sa pananamgo ag nagsiling sa ida, “Jose, inanak ni David, aya giruha-ruha sa pagpakasay kang Maria, kumo parayan sa gahom it Ispirito Santo kag ida pagsabak. 21 Sida ay maanak it kayake ag apangayanan nimo Sidang Hesus, dahil Sida kag maluwas sa Ida mga katawuhan sa inra mga kasal-anan.” 22 Natabo kaling tanan para matuman kag ingpasiling it Ginoong Dios sa propeta it kato nak, 23 “Masabak kag usang birhen nak rayaga ag maanak it kayake, ag atawagon nak Emmanuel.” (Kag gustong bisayahon it pangayan nak Emmanuel ay “kaibahan nato kag Dios.”) 24 Pagbati ni Jose, ingtuman nida kag sugo it anghel it Gino-o ag ingpakasayan nida si Maria. 25 Pero waya sinra giubay hastang waya pa naanak si Maria. Ag katong nag-anakey si Maria it kayake ay ingpangayanan kali ni Jose nak Hesus.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52