1 1 Dɛ Yesu Kirisita ɓaa maadaan yele nɛ. Yesu Kirisita lo Davide temuu, a Davide mite lo Abarahamu temuu. 2 A Abarahamu too Isaka; Isaka too Zakobe, a Zakobe too Zuda ma ho ɓaa fɛrasiyo. 3 A Zuda too Farɛsi ma Zara. Bá ɓaa naa we yenu Tamare. Farɛsi too Esiramu, a Esiramu too Aramu. 4 A Aramu too Aminadabe, Aminadabe too Naso, a Naso too Salima. 5 Salima too Boze. Ɓaa naa we yenu Rahabe. Boze too Obɛde Ruti na. Obɛde too Yese. 6 A Yese too lo pa'ama Davide. Davide too Salomuwan Uri ɓaa haan na. 7 Salomuwan too Robuwamu, Robuwamu too Abiya, Abiya too Azafu, 8 Azafu too Zozafati, Zozafati too Zoramu, Zoramu too Oziya, 9 Oziya too Zowatamu, Zowatamu too Akaze, Akaze too Ezekiya, 10 Ezekiya too Manase, Manase too Amo, Amo too Zoziyasi, 11 Zoziyasi too Yekoniya ma mii fɛrasiyo. Bun we heya ɓa Isira'ɛli ni inu a vɛra li Babiloni tun. 12 Ɓa Isira'ɛli ni inu bɛnɛ Yekoniya lii too Salatiyɛli, Salatiyɛli too Zorobabɛli, 13 Zorobabɛli too Abihude, Abihude too Eliyakimu, Eliyakimu too Azore, 14 Azore too Sadoki, Sadoki too Akimu, Akimu too Elihude, 15 Elihude too Elazare, Elazare too Matan, Matan too Zakobe. 16 Zakobe too Zuzɛfu nɛ wo Mari ɓaa baro. A ho Mari so wo Yesu nɛ voo ma lo isiro nɛ Deeɓenu wɛ'aa ɓaa naa. 17 A fɛ Abarahamu wa tuwifuwa Davide, han a temuna uwe beɓuwɛna. A se Davide wa fuwa ɓa Isira'ɛli ni inu a vɛra Babiloni, han ɲa a temuna uwe beɓuwɛna. A ziin ɓa Isira'ɛli ni inu wa tuwifuwa lo Kirisita na, han ɲa a temuna uwe beɓuwɛna. 18 Dɛ biyo Yesu toora nɛ: ɓaa naa Mari we wo Zuzɛfu faanle. Saani a ɓa ɛn wɛ wa, mu wo a Mari su siyan li Ha'iri-Senu pa'aa. 19 Zuzɛfu, lo faanle wo niterenɛ. Lo ɓɛɛ ɛnna mu se a haanni Mari ma ɓa nii, a lo we miniya a yaa mu fanmu ma sɛsɛmu. 20 Han yicema so wa, lo Ɲuso anze zeniya mite ma lo daraa, a baraa haan lo: «Davide zo Zuzɛfu, ɓɛɛ co zaan a see Mari a wera o han, bari lo zo nɛ lo aa te, siyan su li Ha'iri-Senu pa'aa. 21 Lo aa te zobazo, a o ce lo yenu ma Yesu, bari a lobe aa isi mii nii ɓa be'uwe na.» 22 Bun wure wo yawe a biyo lo Ɲuso baraa ma mi ɲucan ɲuɓo ɲuti: 23 «Hanzohuwara aa si siyan, a lo te zobazo nɛ ɓa ce yenu ma Emanuwɛli. Dín yenu so ura a Deeɓenu mi ma wa.» 24 Biyowo Zuzɛfu siyan, lo tiyo lo anze wara ɲu, a lo so Mari a wora mi han. 25 Ɓa ɓɛɛ paariyo fuwa lo too mi nuyɛɛ zobazo nɛ Zuzɛfu co yenu ma Yesu.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52