1 1 Ăn 'nị sổ chủm 'chựa Chảu 'Giê‑'su 'Kha‑'lịt, phủ pên 'chựa sai pua Đa‑'vịt, lỏ pên 'chựa sai pú Ắp‑'la‑'ham. 2 Pú Ắp‑'la‑'ham 'mí 'lụk 'chái 'chư 'I‑'sạc'I‑'sạc 'mí 'lụk 'chái 'chư Da‑'khộp,Da‑'khộp 'mí 'lụk 'chái 'chư Du‑đa, 'mí 'pi ải 'nọng 'chái 'mắn é. 3 Du‑đa 'mí 'lụk 'chư Pê‑lết cắp Sê‑'la, 'ếm sau 'chư Ta‑'ma,Pê‑lết 'mí 'lụk 'chái 'chư 'Hê‑sa‑'lôn,'Hê‑sa‑'lôn 'mí 'lụk 'chái 'chư 'Lam. 4 'Lam 'mí 'lụk 'chái 'chư Ăm‑'mi‑'na‑đáp,Ăm‑'mi‑'na‑đáp 'mí 'lụk 'chái 'chư 'Na‑'sôn,'Na‑'sôn 'mí 'lụk 'chái 'chư 'Săn‑'môn. 5 'Săn‑'môn 'mí 'lụk 'chái 'chư Bô‑ắt, 'ếm 'mắn 'chư 'La‑'hạp,Bô‑ắt 'mí 'lụk 'chái 'chư Ô‑bết, 'ếm 'mắn 'chư 'Lụt,Ô‑bết 'mí 'lụk 'chái 'chư 'Giê‑'sai. 6 'Giê‑'sai 'mí 'lụk 'chái 'chư Đa‑'vịt phủ pên pua. 'Lẹo pua Đa‑'vịt 'mí 'lụk 'chái 'chư 'Sa‑'lô‑'môn, 'ếm 'Sa‑'lô‑'môn té cón pên 'mía U‑'lia. 7 'Sa‑'lô‑'môn 'mí 'lụk 'chái 'chư 'Lô‑bô‑am,'Lô‑bô‑am 'mí 'lụk 'chái 'chư 'A‑bia,'A‑bia 'mí 'lụk 'chái 'chư 'A‑'sa. 8 'A‑'sa 'mí 'lụk 'chái 'chư Da‑'hô‑'sa‑'phạt,Da‑'hô‑'sa‑'phạt 'mí 'lụk 'chái 'chư Dô‑'lam,Dô‑'lam 'mí 'lụk 'chái 'chư Ô‑'sia. 9 Ô‑'sia 'mí 'lụk 'chái 'chư Dô‑'tham,Dô‑'tham 'mí 'lụk 'chái 'chư 'A‑'hạt,'A‑'hạt 'mí 'lụk 'chái 'chư 'Hê‑'sê‑kia. 10 'Hê‑'sê‑kia 'mí 'lụk 'chái 'chư 'Ma‑'na‑'sê,'Ma‑'na‑'sê 'mí 'lụk 'chái 'chư 'A‑'môn,'A‑'môn 'mí 'lụk 'chái 'chư Dô‑'sia. 11 Dô‑'sia 'mí 'lụk 'chái 'chư 'Giê‑'khôn‑da, 'mí 'pi 'mí 'nọng 'mắn é, pang 'nặn 'phắn 'cốn 'I‑'sa‑ên chuốp pắt pay cá 'mướng Ba‑bi‑'lôn. 12 'Mưa 'phắn 'cốn 'I‑'sa‑ên pay dú nẳng 'mướng Ba‑bi‑'lôn 'lẹo, 'Giê‑'khôn‑da 'mí 'lụk 'chái 'chư 'Sa‑ăn‑'thiên,'Sa‑ăn‑'thiên 'mí 'lụk 'chái 'chư 'Sa‑'lu‑ba‑bên. 13 'Sa‑'lu‑ba‑bên 'mí 'lụk 'chái 'chư 'A‑bi‑út,'A‑bi‑út 'mí 'lụk 'chái 'chư Ên‑da‑kim,Ên‑da‑kim 'mí 'lụk 'chái 'chư 'A‑'sôn. 14 'A‑'sôn 'mí 'lụk 'chái 'chư 'Sa‑đốc,'Sa‑đốc 'mí 'lụk 'chái 'chư 'A‑'khim,'A‑'khim 'mí 'lụk 'chái 'chư Ên‑'li‑út. 15 Ên‑'li‑út 'mí 'lụk 'chái 'chư Ê‑'lê‑a‑sa,Ê‑'lê‑a‑sa 'mí 'lụk 'chái 'chư 'Mặt‑'than,'Mặt‑'than 'mí 'lụk 'chái 'chư Da‑'khộp. 16 Da‑'khộp 'mí 'lụk 'chái 'chư Dô‑'sệp lỏ 'men phủ pên phua 'náng 'Ma‑'li‑a, 'náng 'Ma‑'li‑a pên 'ếm 'Giê‑'su phủ khék 'va Chảu 'Kha‑'lịt 'nặn lo. 17 'Sướng 'nặn, 'nặp té 'chua pú Ắp‑'la‑'ham 'má 'họt pua Đa‑'vịt 'cọ đảy síp sí 'chua 'cốn, 'nặp té 'chua pua Đa‑'vịt 'má 'họt 'chớ chuốp pắt pay cá 'mướng Ba‑bi‑'lôn 'nặn 'cọ đảy síp sí 'chua 'cốn, 'lẹo 'nặp té 'chớ pay cá 'mướng Ba‑bi‑'lôn 'má 'họt 'chua Chảu 'Kha‑'lịt 'cọ đảy síp sí 'chua 'cốn. 18 'Vến ók Chảu 'Giê‑'su 'Kha‑'lịt pên 'sướng 'nị: 'Náng 'Ma‑'li‑a phủ pên 'ếm Chảu 'Giê‑'su 'nặn, 'tan Dô‑'sệp đảy cáo ôm 'vạy 'lẹo. Cón 'chí sú hảư pên phua 'mía căn, 'náng 'Ma‑'li‑a đảy 'mí 'tọng 'lẹo 'cọ 'dọn phép 'quiến Chảu Khuôn Saư hảư 'náng 'mí. 19 'Tan Dô‑'sệp phủ pên phua cáo 'nặn pên 'cốn đi 'mí 'men, 'tan báu é 'dệt hảư 'náng nả 'hại tó 'pi 'nọng bản 'mướng, 'tan chắng ngắm 'chí 'hạng sia báu hảư phaư 'hụ. 20 Cuông 'chớ 'tan Dô‑'sệp ngắm 'sướng 'nặn, 'cọ 'mí tiên 'chạư chăm 'mứ Chảu Pua 'Phạ phủ pên Chảu Chom ók 'má nẳng 'láng phăn 'va, “Dô‑'sệp 'chựa sai pua Đa‑'vịt 'hới, 'nhá ngắm 'luống săng au 'Ma‑'li‑a pên 'mía chảu. 'Náng 'mí 'tọng 'nặn 'cọ 'dọn phép 'quiến Chảu Khuôn Saư hảư 'mí 'ló. 21 'Náng 'chí ók 'lụk pên phủ 'chái. Hảư chảu púk 'chư 'va, 'Giê‑'su, 'pưa 'Tan phủ 'nị 'chí pên phủ 'choi dên 'pay 'Tan hảư khói sia báp 'sội 'nặn lo.” 22 'Sướng 'nặn, 'pưa hảư hên pên ók 'toi 'quám Chảu Pua 'Phạ phủ pên Chảu Chom hảư 'lam páo 'quám 'Tan chảu 'vạu 'vạy cón 'nặn 'va, 23 “Sao siểng pót 'chí 'mí 'tọng, 'lẹo 'chí ók 'lụk pên phủ 'chái, sau 'chí khék 'chư 'va Ê‑'ma‑'nu‑ên, 'chư 'nị mai 'va, Chảu Pua 'Phạ 'má dú nẳng 'súm 'háu.” 24 'Tan Dô‑'sệp 'hụ 'mưa tứn khửn 'lẹo, 'cọ khan 'dệt 'toi 'quám tiên 'chạư chăm 'mứ Chảu Pua 'Phạ phủ pên Chảu Chom đảy sắng, 'diến au 'náng 'Ma‑'li‑a 'má pên 'mía chảu. 25 Hák 'va báu khảu ú sú 'nón 'tạu 'họt ók 'lụk 'chái, Dô‑'sệp chắng púk 'chư 'va, 'Giê‑'su.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52