1 1 ဗွေႏယေ⁠သျု⁠ခ⁠ရစ် အ⁠ဖာ၊ ဖာ⁠ဖြား၊ စွိုး⁠ခွိုꩻ⁠သွိုပ်⁠လင်ꩻ⁠လွဥ်⁠မဥ်ꩻ⁠စ⁠ရင်ꩻ⁠တယ်ႏ⁠စꩻ အ⁠ဗြာ⁠ဟံ⁠ပို တွမ်ႏ ဒါ⁠ဝိဒ်⁠ပို⁠လီꩻ⁠နောဝ်ꩻ။ 2 အ⁠ဗြာ⁠ဟံ⁠ပို ဣ⁠သဲစ်၊ ဣ⁠သဲစ်⁠ပို ယာ⁠ကုတ်၊ ယာ⁠ကုတ်⁠ပို ယု⁠ဒ⁠တွမ်ႏ⁠ဝွေꩻ သီး⁠တ⁠ဖူး⁠ဝေး⁠ဖုံႏ။ 3 ယု⁠ဒ⁠အ⁠မာ⁠တာ⁠မာ⁠နောဝ်ꩻ လွူး⁠လွဥ်⁠ပို ဖာ⁠ရဲက်⁠တွမ်ႏ သာ⁠ရား၊ ဖာ⁠ရဲက်⁠ပို ဟေ⁠ဇ⁠ရုံ၊ ဟေ⁠ဇ⁠ရုံ⁠ပို အာ⁠ရံ။ 4 အာ⁠ရံ⁠ပို အ⁠မိ⁠နာ⁠ဒပ်၊ အ⁠မိ⁠နာ⁠ဒပ်⁠ပို နာ⁠သုံ၊ နာ⁠သုံ⁠ပို သာ⁠လ⁠မုံ။ 5 သာ⁠လ⁠မုံ⁠ပို ဗော⁠သ (အ⁠မွိုး⁠နောဝ်ꩻ ရာ⁠ဟပ်)၊ ဗော⁠သ⁠ပို အော⁠ဗက် (အ⁠မွိုး⁠နောဝ်⁠ရု⁠တ) အော⁠ဗက်⁠ပို ယေ⁠သဲ၊ ယေ⁠သဲ⁠ပို ထွာ⁠ခွန်⁠တန် ဒါ⁠ဝိဒ်⁠နောဝ်ꩻ သွူ။ 6 ဒါ⁠ဝိဒ်⁠ခွန်⁠တန်⁠ပို သော⁠လ⁠မွန် (အ⁠မွိုး⁠နောဝ်ꩻ က⁠သိမ်ꩻ ထူႏ⁠ဒါႏ အူ⁠ရိ⁠ယ⁠အ⁠မာ)။ 7 သော⁠လ⁠မွန်⁠ပို ရီ⁠ဟော⁠ဘောင်၊ ရီ⁠ဟော⁠ဘောင်⁠ပို အ⁠ဘီ⁠ယ၊ အ⁠ဘီ⁠ယ⁠ပို အာ⁠သ။ 8 အာ⁠သ⁠ပို ယော⁠သ⁠ဖတ်၊ ယော⁠သ⁠ဖတ်⁠ပို ယ⁠ဟော⁠ရံ၊ ယ⁠ဟော⁠ရံ⁠ပို အော⁠သိ။ 9 အော⁠သိ⁠ပို ယော⁠တန်၊ ယော⁠တန်⁠ပို အာ⁠ခတ်၊ အာ⁠ခတ်⁠ပို ဟေ⁠ဇ⁠ကိ။ 10 ဟေ⁠ဇ⁠ကိ⁠ပို မာ⁠နာ⁠သေ၊ မာ⁠နာ⁠သေ⁠ပို အာ⁠မုန်၊ အာ⁠မုန်⁠ပို ယော⁠သိ။ 11 ယော⁠သိ⁠ပို ယော⁠ယ⁠ကိန် တွမ်ႏ ဝွေꩻ⁠သီး တ⁠ဖူး⁠ဝေး⁠ဖုံႏ⁠နောဝ်ꩻ၊ လွူး⁠လွဥ် ဣ⁠သ⁠ရေး⁠လိုꩻ မျိုꩻ⁠က⁠အီႏ ဖ⁠ထန်း⁠ထိုꩻ ဗာႏ⁠ခမ်း⁠ထီ⁠ရင်ꩻ⁠ကို၊ ထန်ႏ⁠လွေꩻ အွိုး⁠ဗာ⁠ဗု⁠လုံ⁠ခမ်း⁠ကို အ⁠ခိန်ႏ။ 12 ဆုဲင်ꩻ⁠က⁠ပြောင်ꩻ လွဥ်⁠သော့ꩻ⁠ဝေင်ꩻ ဗာ⁠ဗု⁠လုံ⁠ခမ်း⁠ကို ထွူ⁠နောဝ်ꩻ ယေ⁠ခေါး⁠နိ⁠ပို သျာ⁠လ⁠တေ⁠လ၊ သျာ⁠လ⁠တေ⁠လ⁠ပို ဇေ⁠ရု⁠ဗ⁠ဗေ⁠လ။ 13 ဇေ⁠ရု⁠ဗ⁠ဗေ⁠လ⁠ပို အ⁠ဗျုပ်ꩻ၊ အ⁠ဗျုပ်ꩻ⁠ပို ဧ⁠လျာ⁠ကိန်၊ ဧ⁠လျာ⁠ကိန်⁠ပို အာ⁠ဇော်။ 14 အာ⁠ဇော်⁠ပို ဇာ⁠ဒုတ်၊ ဇာ⁠ဒုတ်⁠ပို အာ⁠ခိမ်၊ အာ⁠ခိမ်⁠ပို ဧ⁠လျိုပ်။ 15 ဧ⁠လျိုပ်⁠ပို ဧ⁠လျာ⁠ဇာ၊ ဧ⁠လျာ⁠ဇာ⁠ပို မာ⁠တန်၊ မာ⁠တန်⁠ပို ယာ⁠ကုတ်။ 16 ယာ⁠ကုတ်⁠ပို ယော⁠သပ်၊ က⁠ထွာ⁠မာ⁠ရိ⁠ဝါꩻ⁠နောဝ်ꩻ⁠သွူ။ မာ⁠ရိ⁠နောဝ်ꩻ လွူး⁠လွဥ် ယေ⁠သျု⁠က⁠ဟဲ့ꩻ ခ⁠ရစ်⁠တောႏ⁠နောဝ်ꩻ⁠သွူ။ 17 ပွိုး⁠နုဲင်း⁠နောဝ်ꩻ စွိုး⁠ခွိုꩻ သွိုပ်⁠လင်ꩻ လွဥ်⁠နောဝ်ꩻ တဲႏ⁠စ⁠အ⁠ဗြာ⁠ဟံ၊ ဗꩻ တွိုႏ⁠လွေꩻ ဒါ⁠ဝိဒ်⁠တ⁠ဆီ⁠လစ်ꩻ⁠စိုး၊ ဒါ⁠ဝိဒ်⁠ဗꩻ တွိုႏ⁠လွေꩻ က⁠ခံႏ⁠ဗာႏ⁠ဝင်ꩻ ထူႏ⁠လွေ⁠သော့ꩻ-ဗာ⁠ဗု⁠လုံ⁠ခမ်း⁠ကို တ⁠ဆီ⁠လစ်ꩻ⁠စိုး၊ အောဝ်ႏ⁠ဗာ⁠ဗု⁠လုံ⁠ခမ်ႏ⁠ဗꩻ တွိုႏ⁠လွေꩻ ခ⁠ရစ်⁠တောႏ⁠စိုး⁠နောဝ်ꩻ၊ တ⁠ဆီ⁠လစ်ꩻ သွိုပ်⁠နောဝ်ꩻ⁠သွူ။ 18 ယေ⁠သျု⁠ခ⁠ရစ်⁠ခံႏ လွူး⁠ဖွာꩻ လွဥ်⁠န္ုဲင်း⁠မုဲင်ꩻ အ⁠ခ⁠ရာႏ၊ ယို⁠နောဝ်၊ အ⁠မွိုး⁠မာ⁠ရိ⁠တွမ်ႏ ယော⁠သပ်⁠သ⁠ဖော်ꩻ တူႏ⁠အွဥ်ႏ ဂ⁠တိ⁠အီႏ မ⁠ဂႅ⁠လာႏ⁠တဲင်၊ ခ⁠လား⁠က⁠တောႏ လမ်း⁠အုံ⁠ညီꩻ⁠နောဝ်ꩻ မာ⁠ရိ⁠လꩻ သ⁠န္ဓေႏ⁠အောဝ်ႏ⁠နမ်း လောင်း⁠တွမ်ႏ⁠ကြောင်း စင်⁠ဝိ⁠ညာဥ်ႏ⁠တောႏ၊ 19 ယော⁠သပ်⁠နောဝ်ꩻ လိုꩻ⁠စွို့ꩻ⁠စွဥ်ႏ⁠တဲင် တ⁠မဥ်⁠မာꩻ⁠ကုဲင် တောဝ်း⁠မာ⁠ရိ သ⁠ရေႏ⁠နောဝ်ꩻ မꩻ⁠ဝွေꩻ⁠ရေႏ အွဥ်ႏ⁠ကုဲင်⁠ထိုꩻ တေ့ႏ⁠တေ့ꩻ⁠သွူ။ 20 အ⁠တွင်ꩻ⁠ဝွေꩻ က⁠အောဝ်ႏ⁠စဥ်ꩻ⁠စာꩻ နုဲင်း⁠နောဝ်ꩻ ဝွေꩻ ထီႏ ထာႏ⁠ဝ⁠ရ⁠ဘု⁠ရာꩻ ကင်⁠ဟောဝ်⁠တ⁠မန်ႏ ပေါႏ⁠လွဥ် အွိုး⁠ဝွေꩻ ထာꩻ⁠ဗေင်ႏ မင်း⁠ကို⁠ရိုꩻ၊ ဒါ⁠ဝိဒ်⁠ပို⁠လီꩻ ယော⁠သပ်⁠နာꩻ တွမ်ႏ⁠ငမ်း⁠မွိုန်း က⁠အီႏ⁠ထူႏ⁠ဗာႏ မာ⁠ရိ⁠ဖေႏ က⁠ထွာ⁠နာꩻ⁠မာ၊ ဝွေꩻ⁠ယို⁠က⁠လꩻ သ⁠န္ဓေႏ⁠အောဝ်ႏ နမ်း⁠လောင်း နောဝ်⁠တွမ်း⁠ကြောင်း စင်⁠ဝိ⁠ညာဥ်ႏ⁠တောႏ ဒျာႏ⁠သွူ။ 21 ဝွေꩻ⁠အီႏ⁠လွူႏ လွဥ်⁠ပို⁠ခို⁠အီႏ⁠ဟဲ့ꩻ ဖေႏ⁠ဗား⁠အ⁠မဥ်ꩻ ယေ⁠သျု၊ ပွိုး⁠အီႏ⁠ကယ်ႏ⁠ချွစ် ဝွေꩻ⁠လိုꩻ ဖုံႏ⁠အွိုး⁠ဝွေꩻ သီး⁠အ⁠ပဲစ်⁠ကို။ 22 က⁠ထွာ⁠နုဲင်း⁠ယို ကား⁠က⁠အောဝ်း⁠နောဝ်ꩻ ဖေး⁠နေး⁠က⁠ပြဲ့⁠စွုမ်ႏ ဗွေ⁠လွဥ် ပ⁠ရော⁠ဖဲစ်⁠က⁠ဟော်ꩻ သေꩻ ဗွေႏ ဘု⁠ရာꩻ အ⁠မိန်ႏ၊ ဗျာ⁠ဒိတ်⁠တောႏ။ 23 ဗျာ⁠ဒိတ်⁠တောႏ⁠နောဝ်ꩻ၊ မူႏ⁠နံꩻ စဲစ်⁠စဲစ်⁠အီႏ⁠တယ်ႏ သ⁠န္ဓေး⁠အောဝ်ႏ နမ်း လောင်း⁠တဲင်၊ အီႏ⁠လွူး⁠လွဥ်⁠ပို⁠ခို၊ ဝွေꩻ မဥ်ꩻ⁠နောဝ်ꩻ အီႏ⁠ဟဲ့ꩻ⁠ဖန်⁠ဗာႏ အေ⁠မာ⁠နွေ⁠လ (အေ⁠မာ⁠နွေ⁠လ အ⁠ဓိ⁠ပ္ပါယ်ႏ⁠နောဝ် ဗွေႏ ထာႏ⁠ဝ⁠ရ⁠ဘု⁠ရာꩻ အောဝ်ႏ⁠ညီꩻ⁠တွမ်ႏ⁠နီ⁠ဖုံႏ) 24 ယော⁠သပ်⁠မဲ့⁠က⁠ထင်ႏ သေ⁠လွဥ်⁠နုဲင်း⁠ထာꩻ ဗေင်ႏ⁠မင်း⁠ကို၊ ဗွေႏ⁠ဘု⁠ရာꩻ ကင်⁠ဟောဝ်⁠တ⁠မန်ႏ၊ က⁠ထွဥ်ႏ⁠သေ⁠ခါꩻ အ⁠တွိုင်ꩻ⁠ဝွေꩻ တောႏ⁠လမ်း⁠မ⁠ဂႅ⁠လား⁠တွမ်ႏ မာ⁠ရိ။ 25 ကွဲႏ⁠တွော့ ခ⁠လား⁠ဝွေꩻ မာ⁠က⁠လွူး⁠လွဥ် ပို⁠ခို⁠နောဝ်ꩻ၊ ဝွေꩻ တ⁠ဗေင်ႏ⁠ညီꩻ⁠တောဝ်း၊ ပို⁠နောဝ်ꩻ ဝွေꩻ⁠ဟဲ့ꩻ ဖန်⁠ဖေႏ⁠အ⁠မဥ်ꩻ ယေ⁠သျု။
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52