1 1 Jisɛ̀ Kolàì wɔ́ dedí kada Dèèvé nɛ̀ Ebilayɛɛ̀n wo kɔ̀lɔ́ɛ̀ nu nyɔ̀ɔ̀ a wɔ̀ gbàin laì laíò nyɛlɛ́ì dè. 2 A Jisɛ̀ wɔ kɔ̀lɔ́ɛ̀ nu nyɔɔ́ò nyɛlɛ́ì dè é koì dè Ebilayɛɛ̀n wɔ̀ì e bùlù kada Dèèvé wɔu. Ebilayɛɛ̀n wɔ̀ wɔ̀ dedí Aisè wɔ̀ téɔ̀, Aisè wɔ̀ wɔ̀ dedí Jekɔ̀ wɔ̀ téɔ̀, Jekɔ̀ ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dedí Judà nɛ̀ wɔ̀ biò jòò wò téɔ̀. Judà ŋwɔnɔ̀ nɛ̀ Tamà sɔn wò kɔ̀màdí Pɛlè nɛ̀ Salà, Pɛlè ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dedí Ɛsùlɔ̀ŋ wɔ̀ téɔ̀, Ɛsùlɔ̀ŋ ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dedí Laàn wɔ̀ téɔ̀, Laàn ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dedí Àmɛ̀neda wɔ̀ téɔ̀, Àmɛ̀neda wɔ̀ wɔ̀ dedí Nesɔ̀ŋ wɔ̀ téɔ̀, Nesɔ̀ŋ ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dedí Samɔ̀ wɔ̀ téɔ̀, Samɔ̀ ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dedí Bowà wɔ̀ téɔ̀, (nɛ̀ Leyà sɔn wò kɔ̀màdí wɔ̀) Bowà ŋwɔnɔ̀ (nɛ̀ Lu sɔn wò kɔ̀màdí Obɛ̀) Obɛ̀ ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dedí Jɛsè wɔ̀ téɔ̀, dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má Jɛsè ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dedí kada Dèèvé wɔ̀ téɔ̀. 7 A Jisɛ̀ wɔ kɔ̀lɔ́ɛ̀ nu nyɔɔ́ò nyɛlɛ́ì dè é koì dè kada Dèèvé wɔ̀ì e bùlù tèíì eu wó bɛ̀nìdí Esulɛ nyɔɔ́ò Babelɔŋ tàvíì nù. Dèèvé wɔ̀ wɔ̀ dedí Sɔlɔmɔ̀ wɔ̀ téɔ̀, wɔ̀ núɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dedí Yùlaiyà wɔ̀ sɔ̀nɔ́ɔ̀. Sɔlɔmɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dedí Lewoboŋwà wɔ̀ téɔ̀, Lewoboŋwà wɔ̀ wɔ̀ dedí Àbijà wɔ̀ téɔ̀, Àbijà ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dedí Asà wɔ̀ téɔ̀, Asà ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dedí Jèwòfasà wɔ̀ téɔ̀, Jèwòfasà ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dedí Jèwolàŋ wɔ̀ téɔ̀, Jèwolàŋ wɔ̀ wɔ̀ dedí Ùsiyà wɔ̀ téɔ̀, Ùsiyà ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dedí Jotàn wɔ̀ téɔ̀, Jotàn ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dedí Esà wɔ̀ téɔ̀, Esà ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dedí Ɛsèkaiyà wɔ̀ téɔ̀, Ɛsèkaiyà ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dedí Mànasɛ̀ wɔ̀ téɔ̀, Mànasɛ̀ ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dedí Amɔ̀ wɔ̀ téɔ̀, Amɔ̀ ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dedí Jòsiyà wɔ̀ téɔ̀, Jòsiyà ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dedí Jewoyakìn wɔ̀ téɔ̀ nɛ̀ wɔ̀ biò jòò, tèíɔ̀ nù wó bɛ̀nìdí Esulɛ nyɔɔ́ò Babelɔŋ tàvíì nù. 12 Wó sadí Esulɛ nyɔɔ́ò Babelɔŋ tàvíì nù wo nyìnì wò jèè wo bulu wo tàvíì nù, é wolòì naà dúwai dɔ̀ɔ̀ eu e bùlù Jisɛ̀ wɔ kɔ̀ma dúwáì eu; a wɔ kɔ̀lɔ́ɛ̀ nu nyɔɔ́ò dè wó kɔ̀màdí wò. Jewoyakìn wɔ̀ wɔ̀ dedí Sitɛ̀ɛ̀ wɔ̀ téɔ̀, Sitɛ̀ɛ̀ ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dedí Sɛ̀lùbabɛ̀ wɔ̀ téɔ̀, Sɛ̀lùbabɛ̀ ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dedí Àbiyù wɔ̀ téɔ̀, Àbiyù ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dedí Ìlaikìn wɔ̀ téɔ̀, Ìlaikìn ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dedí Eesɔ̀ wɔ̀ téɔ̀ Eesɔ̀ ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dedí Sedɔ̀ wɔ̀ téɔ̀, Sedɔ̀ ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dedí Akìn wɔ̀ téɔ̀, Akìn ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dedí Ɛlìyù wɔ̀ téɔ̀, Ɛlìyù ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dedí Ɛ̀lìyesà wɔ̀ téɔ̀, Ɛ̀lìyesà ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dedí Matàn wɔ̀ téɔ̀, Matàn ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dedí Jekɔ̀ wɔ̀ téɔ̀, Jekɔ̀ ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ kɔ̀màdí Josɛ̀. Josɛ̀ tɔladí Mèèlé. Mèèlé wɔ̀ wɔ̀ kɔ̀màdí Jisɛ̀. Jisɛ̀ wɔ̀ wɔ̀ dè Wòlúɔ̀ Ŋgàla kàlàdí Wɔ̀ faàn. 17 Ŋwɔnɔ̀ é koì dè Ebilayɛɛ̀n wɔ̀ì e bùlù kada Dèèvé wɔu, Jisɛ̀ wɔ kɔ̀lɔ́ɛ̀ nu nyɔɔ́ò dedí teì kowaa kwai nyìyɛ̀. É koì dè naà Dèèvé wɔ̀ì e bùlù dúwáì nù eu wó bɛ̀nìdí Esulɛ nyɔɔ́ò Babelɔŋ tàvíì nù, Jisɛ̀ wɔ kɔ̀lɔ́ɛ̀ nu nyɔɔ́ò dedí teì kowaa kwai nyìyɛ̀. É koì dè dúwáì eu Esulɛ nyɔɔ́ò dedí Babelɔŋ tàvíì nù e bùlù Jisɛ̀ wɔ kɔ̀ma dúwáì eu, Jisɛ̀ wɔ kɔ̀lɔ́ɛ̀ nù teó dedí kowaa kwai nyìyɛ̀. 18 Yèlé Jisɛ̀ Kolàì wɔ kɔ̀mà sɛ̀lɛ́ɛ̀ dedí. Wo kìyá Jisɛ̀ kɔ̀mà, wòlù kàdí wɔ̀ nu Mèèlé jàvà sɛ̀lɛ̀ se wɔ̀ sìɤàì Josɛ̀ jɔ̀ɔ̀. Kɛ́ wo kìyá Mèèlé faàn Josɛ̀ jɔ̀ɔ̀ funà wɔ̀ dè naà wɔ̀ sɔ̀nɔ̀, Mèèlé sàdí èì ndè wɔ̀lɔ́ wɔ̀ dedí naà túdú nù. Ŋwɔnɔ̀ Ŋgàla Wɔi Nyináà saala nù Mèèlé júwadí túdú. 19 Josɛ̀ dedí telembo nyɔ̀ɔ̀, kɛ́ wɔ̀ì dí jàvá wɔ̀ kama Mèèlé tɛ̀ɛ̀mì gbani tidì. Dɔɔ ŋwùnù wɔ̀ dùmàìdí è nù wò tɛ̀nàì dè kìimu nù. 20 Wɔ́ dedí kulu de kùlànù e kàn sɛlɛ wɔ̀lɔ́, Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ wɔ tedíò dɛ̀ɛ̀ toludí wɔ̀ sǐn dè ŋwuníì va nù wɔ̀ tan wɔ̀, <<Dèèvé wɔ jííjíɔ̀, Josɛ̀, ka ŋwààmù Mèèlé tɔla ŋwùnù wɔ̀ dè mù sɔ̀nɔ̀. Ŋgàla Wɔi Nyináà wɔ de kewúì èè jìì wɔ̀ jaindè wɔ́ júwàì túdú. 21 Wɔ̀ dè jííjì kɔ̀ma jìnù, ŋwɔnɔ̀ mù yá wɔ̀ì Jisɛ̀ nyɛlɛ́ɛ̀ gbǐlà (e nu saáì dè Wòlu Bawo Nyɔɔ́ɔ̀). Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wɔ̀ dè wɔ wòlíì sɛlɛ siìn nu sa jìnù.>> 22 Sɛlɛ wòló gbǐn nɛdí dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve wòíì Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ kwalidí è wɔ kèlì nyɔɔ́ɔ̀ nùù wɔ̀ tɛmu è, e kànàì eu. 23 Ŋwɔnɔ̀ wòi dɔ̀ɔ̀ nɛdí, <<Nyinɔ jáò sìɤàì ve jújú púúlù nù wɔ júwà túdú, wɔ kɔ̀mà jííjì. Wò jívàì ve wɔ̀ Ìmayùwɛ̀.>> (Nyɛlɛ dɔɔ nu saáì dè <<Ŋgàla dè nài fandɛ̀.>>) 24 Èé Josɛ̀ kàlùn dí wɔ̀ nɛdí nɔɔ̀ wɔ̀lɔ́ Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ tedíɔ̀ nɛdí wɔ̀ nɛ̀ è. Wɔ̀ tɔladí Mèèlé dɔ̀ɔ̀ dè wɔ̀ sɔ̀nɔ̀. 25 Kɛ́ nɛ̀ wɔ sɔn wòì dí yiì sì e sìɤàìnù Mèèlé kɔ̀mà wɔ jííjíɔ̀. Ŋwɔnɔ̀ Josɛ̀ gbǐladí wɔ̀ì Jisɛ̀ nyɛlɛ́ɛ̀.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52