1 1 Iesu Keriso da mambube mane nanjogo daiyagha Abraham davareta siroruta furieta, Devit siroruturia, kotú Devit davareta siroruta furia, Iesu Keriso siroruturia-da gaga evere. 2 Abraham mo Aisak da afa re. Kotú Aisak mo Jekop da afa re. Jekop mo, Juda unda ikoko mendide, númanda afa re. 3 Juda mo, Peres ungá Sera ghada afa re. Kotú, Tamar mo ungá unda aya re. Peres mo, Hesron da afa re. Hesron mo, Ram da afa re. 4 Ram mo, Amminadab da afa re. Kotú, Amminadab Nason da afa re. Nason mo, Salmon da afa re. 5 Salmon mo, Boas da afa re, kotú Boas nue aná Rahap re. Kotú Boas mo, Obet da afa re, kotú Obet da nue aná Rut re. Obet mo, Jesi da afa re. 6 Atá Jesi mo, Kini Devit da afa re. Kotú Devit mo, Solomon da afa re. Solomon da nueda embó sei aná Uria re. 7 Solomon mo, Rehoboam da afa re. Kotú Rehoboam mo, Abiya da afa re. Abiya mo, Asa da afa re. 8 Asa mo, Jehosafat da afa re. Kotú Jehosafat mo, Jehoram da afa re. Jehoram mo, Usia da afa re. 9 Usia mo, Jotam da afa re. Kotú Jotam mo, Ahas da afa re. Ahas mo, Hesekia da afa re. 10 Hesekia mo, Manassah da afa re. Kotú Manassah mo, Emon da afa re. Emon mo Josaia da afa re. 11 Atá Josaia mo, Jehoiakin (o Jekonaia reta rosore) unda ikoko mendideda afa re. Númane, Abua Babilon da mene-mene ari kakatomi Israel enembonu susughi ea bua, númanda roo enda anava igiguturia-da rifova siroruturie. 12 Avore, númane nandia, roo enda Babilon anava bua igigituturia-va Jehoiakin da mendi Sealtiel siroruturie. Kotú Sealtiel mo, Serubabel da afa re. 13 Serubabel mo, Abiud da afa re. Kotú Abiud mo, Eliakim da afa re. Eliakim mo, Asor da afa re. 14 Asor mo, Sadok da afa re. Kotú Sadok mo, Akim da afa re. Akim mo, Eliut da afa re. 15 Eliut mo, Elieser da afa re, Kotú Elieser mo Matan da afa re. Matan mo, Jekop da afa re. 16 Atá Jekop mo, Josep da afa re. Kotú Josep da evetu aná Meri re. God na ututurieta furia embó Iesu, aná Meri na fufirie. 17 Aghá-gea, Iesu da mambube mane Abraham da rifova reta furia, Devit dava bubua vitiria rifova dano 14 re. Kotú Devit da rifo vareta furia, Babilon enembomi Jiusi enembo susughi ea rururia beago, mambube mane dano 14 re. Kotú dabako aghago unda mambube mane anavareta siroruta furia, Iesu da rifova buburituria, dano 14 re. 18 Iesu Keriso endava daiyagha fufirieta siroruturia, aná evere. Unda nue Meri, gimasa ragaro Josep du datu didighurieta, ungá furá danode takembambi-da dibeva, Asisi Kakarada anomi Meri tambouvude uria-nu, Josep seibe gerurie. 19 Avore, Josep umó embó taubana eini re. Aghá-gea, rourogo, Meri enembo oruabeda dibeva meka gauve-degea rirota, umó Meri kivumi doaita nundubuturie. 20 Umó aghá nundubutueta, Jojabeeda anerami dirava isagha ea, undú eghá ririe, “Josep, Devit da mendi, imó Meri yagera ari mania oru ata! Anada bee mo, umó God da Asisi Kakarada anomi tambouvude ea vitie. 21 Unda mendi fumbaita rouvia-da ragaro Iesu righi! ” Anada bee mo, umó donu adua-mi, God unda natofoda ari akokogo nundubea gia doarida emboro ifegaita rouvie. 22 Aghá uria-da bee mo, Jojabeena gaga donu ferovetadava riria-nu furá bee ari-du rea, aghá urie. Aná Gaga mo, evere: 23 “Ariri mose eini jo kombo undiri ambi irirota, tambouvude ea, soká mendinu fumbota, enembo dano unda ragaro Imanuel regegaita rousue. Aná ragaroda bee mo, ‘God namonde danode vitie.’ ” 24 Aghá rea sidara urieta, Josep umó eevo kambesi vareta erea, Jojabeeda anera, dirava undú gaga donu riria aghagonu urota, Meri unda evetudu yagera ea bua, unda kambova arie. 25 Ungá viro ambi irirota, soká mendinu fufirieta, Josep na unda sokáda ragaro Iesu ririkurie.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52