5 1 Jisas i luk we plante man oli stap, nao hem i go antap long wan hil. Hem i sidaon, mo ol man blong hem oli kam sidaon raon long hem, 2 nao hem i tijim olgeta. Hem i talem se, 3 ”Olgeta we oli stap lukaot God from we oli no gat paoa blong hem long laef blong olgeta, oli save harem gud, from we God i King blong olgeta. 4 Olgeta we oli harem nogud, oli stap krae, oli save harem gud, from we God bambae i mekem olgeta oli harem gud bakegen. 5 Olgeta we tingting blong olgeta i stap daon oli save harem gud, from we oli save kasem ol samting we God i promes blong givim long ol man blong hem. 6 Olgeta we oli wantem tumas blong mekem ol samting we God i wantem, oli save harem gud, from we God bambae i givhan long olgeta blong mekem ol samting ya. 7 Olgeta we oli gat sore long man, oli save harem gud, from we God bambae i gat sore long olgeta. 8 Olgeta we tingting blong olgeta i klin gud, oli save harem gud, from we bambae oli save luk God. 9 Olgeta we oli man blong mekem pis oli save harem gud, from we God bambae i talem se, ‘Yufala i pikinini blong mi.’ 10 Olgeta we ol man oli stap mekem i nogud long olgeta, from we oli stap mekem ol samting we God i wantem, oli save harem gud, from we God i King blong olgeta. 11 ”Yufala we ol man oli stap spolem nem blong yufala, mo oli stap mekem i nogud long yufala, mo oli stap giaman, oli stap talem ol rabis tok agens long yufala from we yufala i man blong mi, yufala i save harem gud. 12 Yufala i mas harem gud yufala i glad, from we i gat bigfala pei blong yufala i stap long heven. Ol profet bifo, ol man oli mekem i nogud long olgeta long sem fasin ya nomo.” 13 Mo Jisas i gohed, i talem se, “Yufala i olsem sol long ol man long wol. Be sipos sol i no moa konkon, bambae i no moa gat samting blong mekem i konkon bakegen. Sol ya i no moa gud blong wan samting, i blong sakem nomo, blong ol man oli purumbut nomo long hem. 14 ”Yufala i olsem laet long ol man long wol. Taon we i stap antap long wan hil, i no save haed. 15 Mo i no gat man we i laetem laet, nao i kavremap long wan baket. Taem man i laetem laet, hem i mas putum i stap antap long ples blong laet, blong mekem we ol man insaed long haos oli gat laet. 16 Nao long sem fasin, laef blong yufala i olsem laet, mo yufala i mas letem laet ya i saenaot i kasem ol man, blong oli save luk ol gudgudfala wok we yufala i stap mekem. Nao bambae olgeta oli save leftemap nem blong Papa blong yufala, we i stap long heven.” 17 Mo Jisas i talem se, “I nogud yufala i ting se mi mi kam blong sakemaot Loa we God i givim long Moses, wetem ol tok blong ol profet, nogat. Mi mi no kam blong sakemaot ol tok ya, mi kam blong mekem mining blong olgeta i kam klia moa. 18 Tru mi talem long yufala, bambae Loa ya i no save lus, gogo skae mo graon, tufala i lus. Bambae i no gat wan leta no wan smol haf blong Loa ya i save lus, gogo olgeta samting we Loa ya i talem, i kamtru. 19 Nao from samting ya, yufala i no mas brekem wan tok blong Loa ya. Nating we i wan tok blong hem we i daon moa long ol narafala tok blong hem, be yufala i no mas brekem, mo yufala i no mas tijim ol narafala man blong oli brekem. Man we i mekem fasin ya bambae i daon moa long ol narafala man long niufala wol ya we God i king long hem. Be man we i stap holem ol tok blong Loa ya, mo i stap tijim ol narafala man blong oli mekem olsem, hem bambae i haeman long niufala wol ya we God i king long hem. 20 Mi mi talem long yufala. Yufala i mas gohed moa blong mekem ol samting we God i wantem, i winim we ol tija blong Loa mo ol Farisi oli stap mekem. Sipos no, bambae yufala i no save go insaed long niufala wol ya we God i king long hem.” 21 Mo bakegen, Jisas i talem se, “Yufala i harem finis we ol tija oli talem long ol olfala blong yumi bifo se, ‘Bambae yufala i no mas kilim man i ded,’ mo ‘Man we i kilim man i ded, i stret blong hem i pas long kot.’ 22 Be mi mi talem long yufala, se man we i kros long brata blong hem, i stret blong hem i pas long kot. Mo man we i tok nogud long brata blong hem se, ‘Yu rabis man,’ i stret blong oli tekem hem i go pas long bigfala Kaonsel blong yumi. Mo man we i tok kros moa long brata blong hem, i talem se, ‘Hed blong yu i krangke,’ i stret blong hem i go long faea long hel. 23 Nao from samting ya, sipos yu kam long Olta blong God blong givim presen i go long hem, nao yu tingbaot we brata blong yu i stap kros long yu from wan samting, 24 yu mas livim presen ya i stap long fes blong Olta fastaem. Nao yu mas go stretem poen ya wetem brata blong yu blong yutufala i fren gud, nao biaen yu save kambak bakegen blong givim presen blong yu long God. 25 ”Sipos yu yu mekem wan samting agens long wan man, nao hem i wantem tekem yu yu go long kot, i gud yu go kwik, yu stretem samting ya wetem hem fastaem, taem yu no go long kot yet. Sipos no, bambae hem i putum yu long han blong jaj, nao jaj i putum yu long han blong polis mo polis bambae i putum yu long kalabus. 26 Tru, mi talem long yu, sipos i olsem, bambae yu no save kamaot long kalabus gogo yu pemaot olgeta faen blong yu.” 27 Mo Jisas i gohed, i talem se, “Yufala i harem finis we ol tija oli talem bifo se, ‘Yufala we i mared, bambae yufala i no mas go slip wetem narafala woman.’ 28 Be mi mi talem long yufala, se man we i luk wan woman, nao i wantem hem tumas, i olsem we hem i slip wetem woman ya finis. 29 ”Sipos raet ae blong yu i mekem yu yu foldaon long sin, i gud yu tekemaot, yu sakem. I moa gud yu lusum wan haf blong bodi blong yu, i winim we olgeta haf blong bodi blong yu i go lus long hel. 30 Mo sipos raet han blong yu i mekem yu yu foldaon, i gud yu katemaot, yu sakem. I moa gud yu lusum wan haf blong bodi blong yu i winim we olgeta haf blong bodi blong yu i go lus long hel.” 31 Mo Jisas i talem se, “Mo bakegen, oli bin talem bifo se, ‘Man we i mekem divos long woman blong hem, hem i mas givim wan pepa long hem blong soemaot we hem i divos long hem.’ 32 Be mi mi talem long yufala, se man we i mekem divos long woman blong hem, we woman ya i no mekem trabol wetem narafala man, hem i mekem i no stret. Sipos woman ya i mared bakegen, hem i mekem sin, be i fol blong man blong hem fastaem. Mo man we i mared long woman olsem, hem tu i mekem sin.” 33 Mo Jisas i talem se, “Yufala i harem finis we ol tija oli talem long ol olfala blong yumi bifo se, ‘Yu no save talem nem blong God blong mekem tok blong yu i strong, nao biaen yu brekem tok ya. Sipos yu talem nem blong God, yu mas mekem stret olsem we yu yu talem.’ 34 Be mi mi talem long yufala, se yu no save talem nem blong wan samting blong mekem tok blong yu i strong. Yu no save talem se ‘Heven’, from we heven i tabu ples blong God. 35 Mo yu no save talem nem blong wol ya, from we hem i stap aninit long paoa blong God. Yu no save talem nem blong Jerusalem, from we hem i ples blong God we hem i Hae King. 36 Mo yu no save talem hed blong yu tu, from we yu no save mekem hea blong yu i kam waet no i kam blak. 37 Sipos yu talem se ‘Yes’, yu mas talem ‘Yes’ nomo. Mo sipos yu talem se ‘No’, yu mas talem ‘No’ nomo. Ol narafala tok we yu save talem, hem i kamaot long Setan nomo.” 38 Mo bakegen, Jisas i talem se, “Yufala i harem finis we ol tija oli talem bifo se, ‘Sipos wan man i spolem wan ae blong yu, ol man oli mas spolem wan ae blong hem tu. Mo sipos wan man i spolem wan tut blong yu, oli mas spolem wan tut blong hem tu.’ 39 Be mi mi talem long yufala, se bambae yu no givimbak long man we i mekem i nogud long yu. Sipos wan man i slavem fes blong yu long raet saed, yu mas letem hem i slavem fes blong yu long lef saed tu. 40 Mo sipos wan man i tekem yu yu go long kot, nao i fosem yu blong yu givim sot blong yu long hem blong stretem trabol blong yu, be yu mas givim singlet blong yu tu long hem. 41 Mo sipos wan soldia blong ol man Rom i fosem yu blong yu karem basket blong hem wan kilometa, olsem we hem i gat raet blong mekem, be yu mas karem i go wan kilometa bakegen. 42 Sipos wan man i askem samting long yu, yu mas givim long hem. Mo sipos wan man i wantem yusum wan samting blong yu fastaem, yu mas givim long hem.” 43 Mo Jisas i gohed, i talem se, “Yufala i harem finis we ol tija oli talem bifo se, ‘Yu mas lavem ol man we oli stap raonabaot long yu, be yu mas agensem ol enemi blong yu.’ 44 Be mi mi talem long yufala, se yufala i mas lavem ol enemi blong yufala, mo yufala i mas prea from olgeta we oli stap mekem i nogud tumas long yufala. 45 Long fasin ya, bambae yufala i soemaot we yufala i pikinini blong Papa blong yufala long heven, from we hem i stap letem san blong hem i saen long ol gudfala man, mo long ol man nogud long sem mak nomo. Mo hem i stap sanem ren i kam long ol man we laef blong olgeta i stret, mo long olgeta we laef blong olgeta i no stret tu. 46 ?Yufala i ting se sipos yufala i stap lavem olgeta ya nomo we oli stap lavem yufala, God bambae i givim pei long yufala from? !Ol man blong tekem mane blong takis, olgeta tu oli stap mekem fasin ya! 47 Sipos yufala i stap toktok wetem ol fren blong yufala nomo, hemia yufala i no mekem wan samting we i gud moa i winim ol narafala man. Ol hiten man tu oli stap mekem fasin ya. 48 Be fasin blong yufala i mas stret gud, olsem fasin blong Papa blong yufala long heven.”
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52