2 1 Pantɩkɔtɩ dɔmɩm k'a ku bɩ, ŋ nyɩnta ŋn'a so kʋ ma haay bɩncɛ deem ʋ. 2 Lɛɛm bɩ, ŋ bʋgʋr ma am hɩnhɛr gʋta hɔ bɩ m, an a to brama, an bɩ har kʋ ŋ nɩ ta ʋ bɩ han haay. 3 Ŋ n hɔ yɩ an bɔ kʋ ʋ kan sɛ nɛɛm kɩ, an a jinjir, an a cɩnta gʋaa biyəə mim ʋ. 4 Sɛnt-Ɛspri nɩ ŋ haay han, ŋn'a sɩŋŋɩda sa, ŋn'ɩ lemim vantɔɔ hɩm amba Sɛnt-Ɛspri a ka ŋ ʋ kʋ ŋ n'a hɩ bɩ m. 5 Bala, zɩɩfʋrɔ wosohɔɔnhɔbarɛzannɔ y'a to durnya kʋrɔ haay ʋ, ŋnɩ bʋr, ŋn'ɩ Zerizalɛm ʋ. 6 Bʋgʋr bɩ k'a ba bɩ, zamaa b'a so kʋ ma, bɩ, ŋ zɛ kədə, bala, gʋaa biyəə nyɩnta an nɩ ŋ mam, ŋn'ɩ meer barɛ a do lemim m. 7 Hɔ k'a nɩ bam b'a ka ŋnɩ zɛ kədə, gʋaa biyəə n a lɛ gu, ŋn'a hɩrɛ, ŋ ʋ: "Gʋɔɔ nɔɔn duro haay kʋ ŋ nɩ meer bam naa, Galilee gʋɔɔ bɛɛ ra? 8 Bɩ, a ba a ʋ lɔ, wɔɔ gʋaa biyəə nɩ ŋ marɛ a do lemim nɩ? 9 Partɩ zannɔ kan Mɛɛdɩ zannɔ kɩ, Elamitɩ kan Mezopotamii zannɔ kɩ, Zidee zannɔ kan Kapadɔs zannɔ kɩ, Pɔn zannɔ kan Azii zannɔ kɩ, 10 Frizii zannɔ kan Panfilii zannɔ kɩ, Eziptɩ zannɔ kan Libii Sirɛnnɩ zannɔ kɩ, kan Rɔm zannɔ kʋ ŋ nɩ naa ʋ rɔ wɔɔ kɩ. 11 Wɔɔ kʋ wɔɔ m Zɩɩfʋrɔ, kan do vantɔɔ gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ zum zɩɩfʋrɔ wɔɔ lɛrɔ wɔɔ rɔ wɔɔ kɩ, Krɛtɩ zannɔ kan Araabɩrɔ kɩ, wɔɔ y'a mam, ŋn'a lɛ bɔm Woso zibəə mɩŋŋa b'ʋ, wɔɔ do lemim m." 12 Mim naa do k'a ba bɩ cem ŋ han haay, ŋn'ɩ bɩsɩ kam kʋ ma, ŋn'a hɩm kʋ m, ŋ ʋ: "Naa lɛ taa k'a hɩ a ʋ lɔ?" 13 Gɔsɩnnɔ nyɩnta ŋn'ɩ yaa wʋrɛ ŋ ma, ŋ ʋ: "Bɛɛ yɩ ŋ ka." 14 Pɩyɛɛr n wuti meerbaa m bueeredeenno kʋ ŋ nyɩnta b'ʋ rɔ wɔɔ bire ʋ, an n'a hɩrɛ ncɩnaaʋ: "Zidee zannɔ, kan awɔɔ haay k'a nɩ Zerizalɛm nɔ ʋ naa ʋ rɔ wɔɔ kɩ, k'a hɔ k'a nɩ bam bɩ jɩ ma mɩŋŋa, k'a tʋr gʋ mɔɔ meerbaa bɩ ma. 15 Ayy•••, gʋɔɔ nɔɔn duro n bɛɛ mi amba awɔɔ n'a hɔɔn dam ma bɩ nɩ y. Dɔ k'a mɛ naa, wakatɩ kaakʋ wɔɔ n ta ma cɩna. 16 Bɩ naa do naa, hɔ kʋ wosolɛsinnɩsorazaa Zowɛl a hɩ bɩ n naa: 17 Ba hɔ kʋ Woso a hɩ bɩ n na: Dɔmɩnnɔ jɛzannɔ nɔ ʋ, mɔɔ yɩ m Sɛnt-Ɛspri zerm gʋaa haay mim ʋ, awɔɔ gʋɔɔ yaarɔ kan lannɔ kɩ Woso lɛ sire ŋnɩ so ra, awɔɔ gʋɔɔ pooro hɔhɩnkarɛrɔ yɩm, awɔɔ gʋɔɔ gusinno hɔɔ yɩrɛ nɩnnarɛrɔ nɔ ʋ. 18 Sɩra m, dɔmɩnnɔ wɔɔ duro nɔ ʋ, yaarɔ kan lannɔ kʋ ŋ nɩ mɔɔ zi bam nɔ wɔɔ, mɔɔ yɩ m Sɛnt-Ɛspri bɩ zerle ŋ la, ŋn'ɩ Woso lɛ si ŋnɩ so ra. 19 Mɔɔ hɔɔ gʋtɔɔ bam brama, m makrarɔ ba tara burə ʋ naa ʋ, ma kan sɛ kɩ, siŋŋə kɩ nyɩntaŋ ʋ. 20 Woso gure y'a lʋrm an a ba am monsigə hɔ bɩ m, mom n a lʋr am ma hɔ bɩ m, kʋ Zuuba dɔmɩm gʋta kan a cirbəə kɩ bɩ n bɔkarɛ, an lee ku. 21 Bɩ, gʋaa k'a nɩ Zuuba birm yaadarɛ nɔ ʋ bɩ n nɩ bʋmbɔrɛ yɩm." 22 "Israyɛl zannɔ, k'a tʋr ka mɔɔ meerbaarɔ nɔɔn duro ma: Amba awɔɔ dɔ bɩ nɩ, Nazarɛtɩ Yeezuu bɩ, gʋaa bɩ do Woso a kasɛtɩ ka ʋ awɔɔ zi, an nɩ hoserlo bam, kan hɔ k'awɔɔ n a yɩ cɩna bɩ kɩ, kan makrarɔ kɩ awɔɔ bire ʋ. 23 Gʋaa bɩ do, awɔɔ nyasʋ a da gʋɔɔ bʋnyaarɔ wɔ ʋ, ŋn'a wɔ gɔdarkʋra ma, amba Woso lɛɛ ka an a cɩnta a zim a hɔdɔrɛ nɔ ʋ k'an ba bɩ m. 24 Bɩ, Woso a mɩm bɔ ʋ, an a bʋmbɔ zɛ kaʋdabaa ma, bala, zɛ b'a dam ma an gɔɔta m a cirbəə nɔ ʋ y. 25 Sɩra m, Davɩd a hɩ a minto, a ʋ: Mɔɔ ɩ Zuuba yɩrɛ m lɛɛ dɔmɩm haay, bala, a ɩ mɔɔ bɩsɩ ra, kʋ mɔɔ bɩ m da ma, m m do y. 26 Mɔɔ heer nyɔɔ sɔ, mɔɔ nɛɛm nɩ heernyɩnta laa lɔm, mɔɔ mɛ nɩ mɛnyɔɔ dam taaheerlɛ nɔ ʋ an lɛ da. 27 Bala, mɔɔ dɔ ɩbɩɩ bɩ mɔɔ nyi to m gəəno bɩncɛ ʋ y. Ɩbɩɩ gʋaa paan••• m mɔɔ m, ɩ bɩ mɔɔ tore m vɔn y. 28 Ɩbɩɩ mɩsɩrbaa zaa hɩnka mɔɔ m, ɩbɩɩ y'a kam mɔɔ m heernyɔɔ yɩ ɩ zi." 29 "M danyɩnɔ, zaa ta ʋ kʋ m a hɩ kan heerkoodəbaa kɩ, m a bɔ kʋ zi: Wɔɔ yaaba Davɩd ga, n n a bir, a yaa gɔɔta an nɩ wɔɔ zi naa ʋ her. 30 B'a nyɩnta wosolɛsinnɩsorazaa, an a dɔ, a ʋ: Woso a wer si m, a do gʋaa bɔrɛ, an nyɩnta a cirbəəduu ra. 31 A lɛɛ ka an Krista mɩmbɔʋrɛ bɩ yɩ, bɩ, a minto y'a ka an a hɩ, a ʋ: N n a to gəəno bɩncɛ ʋ y, b'a mɛsim n vɔnrɛ dɔ y. 32 Woso Yeezuu bɩ do mɩm bɔ ʋ, wɔɔ haay, a kasɛtɩzannɔ m wɔɔ m. 33 Woso a busu a bɩsɩ ʋ a lɛbɔʋrɛ nɔ ʋ. Sɛnt-Ɛspri k'a Zɩ a ler bɔm bɩ, a a yɩ, an a jir, amba awɔɔ n'a yɩm, an n'a mam sɔ bɩ m. 34 Bala, Davɩd k'an der paan••• arzana ʋ bɩ, a a hɩ mɩŋŋa, a ʋ: Zuuba Woso a hɩ mɔɔ Zuuba m: nyɩnta mɔɔ bɩsɩ ʋ 35 an ta an dɔmɩm kʋ mɔɔ n n'ɩbɩɩ jɩnnɔ wɔɔ bam ɩ gankarahɔ bɩ ku." 36 "Kʋ Israyɛl do haay n a dɔ mɩŋŋa: Yeezuu niŋŋə k'awɔɔ wɔ gɔ ma bɩ, bɩ Woso a ba Zuuba kan Krista kɩ." 37 Kʋ ŋ heer a zɛ kʋ ma kan minno nɔɔn duro marɛ kɩ bɩ, ŋ Pɩyɛɛr lar kan kristazibəəzannɔ gɔsɩnnɔ wɔɔ kɩ, ŋ ʋ: "Kʋ a ba lɔ, ʋ danyɩnɔ?" 38 Pɩyɛɛr n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "K'a a bɔ a mimbʋnyaarɔ ʋ, kʋ gʋaa biyəə m batɛm si Yeezuu tɔ ma a mimbʋnyaarɔ sugur yɩrɛ minto. B'awɔɔ Sɛnt-Ɛspri yɩm ganwʋrɛ. 39 Lerbɔrɛ naa do, awɔɔ hɔ m kan a nyɩnɔ kɩ, kan gʋɔɔ haay kʋ ŋ nɩ laatʋ rɔ wɔɔ kɩ, gʋɔɔ haay kʋ Zuuba wɔɔ Woso n nɩ zɛm bɩ ŋ bir lɔ wɔɔ kɩ." 40 Pɩyɛɛr meer ba gʋta, an n'a kasɛtɩ kam, an nɩ ŋ heer bam kookoo, an n'a hɩrɛ, a ʋ: "K'a a gʋ her gʋɔɔ bʋnyaarɔ nɔɔn ma." 41 Gʋɔɔ kʋ ŋ y'a meerbaarɔ wɔɔ si rɔ wɔɔ ŋ batɛm si. Hinni bɩ do ʋ bɩ, gʋɔɔ kʋ ŋ y'a zɛ kʋ ra kan ŋ kɩ rɔ wɔɔ, ŋ lɛ a zɔ tisi kaakʋ ma. 42 Ŋ yɛ kristazibəəzannɔ wɔɔ karɩnda bɩ ma, ŋn'ɩ tam lɛɛ dɔmɩm haay, ŋn'a zɛm kʋ ra, ŋn'ɩ Zuuba zɛkʋra hɔbɩrɛ bɩm, ŋn'ɩ yaa darɛ. 43 Kristazibəəzannɔ wɔɔ kʋ ŋ nɩ hoserlo bam gʋta kan makrarɔ kɩ bɩ, ŋ haay zɛ kədə. 44 Gʋɔɔ haay kʋ ŋ y'a ba sɩrakarɛzannɔ wɔɔ haay a zɛ kʋ ra, ŋn'a hɔ haay zɛm kʋ ra. 45 Ŋ y'a wɔhɔɔ hɛɛrɛ kan a arzakarɔ kɩ, k'a bɩ ŋ jir kan kʋ kɩ amba gʋaa biyəə lɛ n taa bɩ m. 46 Dɔmɩm haay, ŋ y'a zɛm kʋ ra Wosocɛ ʋ b'ʋ, ŋn'a zɛm kʋ ra a harlɔ ʋ, ŋn'ɩ Yeezuu zɛkʋra hɔ bɩrɛ kan heernyɔɔ kɩ, noonhubaa kɩ. 47 Ŋ n'ɩ Woso daŋ ʋ, do bɩ haay n a lɛ bɔrɛ ŋ ʋ. Dɔmɩm biyəə, Zuuba a ka gʋɔɔ nɩ bʋmbɔrɛ yɩrɛ, sokʋmagʋɔɔ wɔɔ lɛ n'a dam la.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52