1 1 Bɨ səŋ bɨ̂tà bɨ atsə bɨ Yesu Kristo, yìi mə à lɛ mfɛ̀'ɛ̀ a atsə David, mu Abraham aa mə: 2 Abraham à lɛ mbə ta bɨ̀ Isaac, Isaac a bə ta bɨ̀ Yakob, Yakob a bə ta bɨ̀ Yuda bo bɨ̀ bɔɔ bɨ maà bi bi mbâŋnə̀, 3 Yuda a bə ta bɨ̀ Perez bo Zerah yìi ǹdè wàà à lɛ mbə Tamar aa, Perez a tɨgə̀ m̀bə ta bɨ̀ Hezron, Hezron a tɨgə̀ m̀bə ta bɨ̀ Ram, 4 Ram a bə ta bɨ̀ Amminadab, Amminadab a bə ta bɨ̀ Nashshon, Nahshon, abə ta bɨ̀ salmon, 5 Salmon a bə ta bɨ̀ Boaz, yìi mə ǹdè yì à lɛ mbə Rahab aa, Boaz a bə ta bɨ̀ Obed yìi ǹdè yì à lɛ mbə Ruth, mbə ta bɨ̀ Jesse, 6 Jesse tɨgə̀ mbə ta bɨ̀ M̀fɔ̀ David. David, yìi mə à lɛ mbə ta bɨ̀ Solomon yìi ǹdè yì à lɛ mbə ŋgwɛ Uriah aà, 7 Solomon a bə ta bɨ̀ Rehoboam, Rehoboam a bə ta bɨ̀ Abijah, Abijah a bə ta bɨ̀ Asa, 8 Asa a bə ta bɨ̀ Jehoshaphat, Jehoshaphat a bə ta bɨ̀ Joram, Joram a bə ta bɨ̀ Uzziah, 9 Uzziah a bə ta bɨ̀ Jotham, Jotham a bə ta bɨ Ahaz, Ahaz a bə ta bɨ̀ Hezikiah, 10 Hezekiah a bə ta bɨ̀ Manasseh, Manasseh a bə ta bɨ̀ Amos, Amos a bə ta bɨ̀ Josiah, 11 Josiah a bə ta bɨ̀ Jechoniah, yìi mə à lɛ njwe waa bɨ̀ bɔɔ bɨ maà bi fyâ noò mə bɨ lɛ nlɔ̀gə̀ baYuda ŋghɛɛ nɨ bu a ala'a Babylon tsǒ ɨbù'u ntsò aà. 12 Bo ghɛ̀ɛ̀ mə̂ ǹtswe a ala'a Babylon aa, Jechoniah a bə ta bɨ̀ Shealtiel, Shealtiel a bə ta bɨ̀ Zerubabel, 13 Zerubabel a bə ta bɨ̀ Abiud, Abiud a bə ta bɨ̀ Eliakim, Eliakim a bə ta bɨ̀ Azor, 14 Azor a bə ta bɨ̀ Zadok, Zadok a bə ta bɨ̀ Achin, Achin a bə ta bɨ̀ Eliud, 15 Eliud a bə ta bɨ̀ Eleazar, Eleazar a bə ta bɨ̀ Matthan, Matthan a bə ta bɨ̀ Yakob, 16 Yakob a bə ta bɨ̀ Joseph, yìi à lɛ mbə ndoo Mary, Mary mə à lɛ njwe Yesu yìi bɨ twoŋə nɨ Kristo aà. 17 Ma la a bə mə bɨ̀ta bɨ atsə bɨ Yesu, ǹlɔgɨnə a nu Abraham ŋkɔ'ɔ nywe'e a nu David, bɨ lɛ mbə nɨghûm ǹtsò nɨ̀kwà, m̀bu nlò a nu David ŋkɔ'ɔ nywe'e fyâ noò mə bɨ lɛ nlɔ̀gə̀ waa ŋghɛɛ nɨ bu a ala'a Babylon tsǒ ɨbù'u ntsò aa, bo kɨ̂ m̀bə nɨghûm ǹtsò nɨkwà, ŋ̀kɨ mbu nlɔ̀gɨ̀nə̀ wa noò ɨ̀bù'u ntsò ŋ̀kɔ'ɔ nywe'e a nu Kristo bo kɨ̂ m̀bə nɨghûm ǹtsò nɨ̀ kwà. 18 Bɨ lɛ njwe Yesu Kristo aa laà mə: Joseph à lɛ kosə Mary, ǹdè bɨ̀ Yesu nɨ̂ ŋ̀gwɛ̂ yì, lâ m̀bɔŋ tâ nòò nɨ̀yɔ'ɔ̀ yì à ku'u, Mary a yə mə Àzwì Nwî a bàŋnə̀ mə̂ ŋ̀ghɨrə yu tswe nɨ̀ mû! 19 Tsǒ mə Joseph à lɛ mbə ŋû yìi mɨ̀nnù mi mɨ tsinə aa, kaa à lɛ ŋwa'à kɔ̀ŋ mə yu dɨ̀rɨ̀sə̌ atu Mary a nsi bə̀. À lɛ ntɨgə nlɔɔ nɨ mânjì yìi mə yu ka ŋe'esə tuu Mary ghu. 20 À kà mə̂ aa kwa'atə nɨ̂ àtu nɨ ma yû ànnù, Angel M̀mà'àmbi a zî ghu mbo nɨ a njə̀ə̀, ǹswoŋ mə: “Joseph, mû m̀fɔ David, tsuu lǒ bɔ'ɔ a lɔ̀gə Mary nɨ̂ ŋ̀gwɛ̂ ghò bə̂, ǹloŋ mə mu wa mə à tswe nɨ ghu aa a fâ Àzwì Nwî yìi mə a laa màŋsə̀ aà. 21 À ka jwe mûmbâŋnə̀ tâ ò tswe ɨkûm yi nɨ Yesu ǹloŋ mə à ka yǐ yweensə bə̂ bi nɨ̂ ɨ̀bɨ̂ waa.” 22 Ma yû ànnù a lɛ mfɛ̀'ɛ̀ tsi'ì tsɨ̀m ma mùu ajàŋ aa, tâ ànnù yìi mə M̀mà'àmbî à lɛ ghɨ̀rə̀ ŋ̀gàŋntoò yì a swoŋ aa, tâ à fɛ'ɛ mbòòntə̀ tsi'ì maa ajàŋ mə: 23 “Yə̂ nɨ̀, Mûŋgɔ̀ɔ̀ màŋgyɛ̀ à ka yǐ tswe nɨ mu, ɨ jwe mûmbâŋnə̀, tâ bɨ̀ tswe ɨkûm yi nɨ Emmanuel” (ǹji'ì ɨ̀kùm ma ghû ɨ bə mə, “Nwì à tswe bi'inə̀”). 24 Joseph à bɨ̀ɨ̀nə̀ mə̂ wa njə̀ə̀, ǹyɔ'ɔ Mary tsi'ì wa ajàŋ mə Angel M̀mà'àmbi wa à lɛ nswoŋ ghu mbo mə tâ à ghɨrə aà. 25 Lâ kaa à lɛ ŋwa'à nɨ ghu nɔ̂ŋ ǹywe'e a noò yìi mə Mary à lɛ njwe mû yì yî m̀bâŋnə̀ wa aà. À jwè mə̂ aa Joseph a tswê ɨ̀kûm yi nɨ Yesu.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52