1 1 Ba ledre gɨ ro bulúndu bulúndu Kɨ́résịto Yésụ, tonó gɨ ro ngére Dawídi ndéréógụné gị ro Abarayáma. 2 Abarayáma ndiki Isáka. Zɨ́ Isáka ndíki Yakóbo. Zɨ́ Yakóbo ndíki Zụ́da e kɨ́ lúnduné e. 3 Zɨ́ Zụ́da ndíki ꞌbɨ ené Peréze e kɨ́ Zéra. Mbágáye ꞌbɨ ené Tamára. Zɨ́ Peréze ndíki ꞌbɨ ené Ézorono. Zɨ́ Ézorono ndíki ꞌbɨ ené Ráma. 4 Zɨ́ Ráma ndíki ꞌbɨ ené Aminadába. Zɨ́ Aminadába ndíki ꞌbɨ ené Nasóna. Zɨ́ Nasóna ndíki ꞌbɨ ené Salamóna 5 Zɨ́ Salamóna ndíki ꞌbɨ ené Bowáza, ịrị mbágáa Rába. Zɨ́ Bowáza ndíki ꞌbɨ ené Óbede, ịrị mbágáa Rúta. Zɨ́ Óbede ndíki ꞌbɨ ené Zése. 6 Zɨ́ Zése ndíki ꞌbɨ ené Dawídi bɨ kóo nɨ mongụ́ ngére ní. Dawídi ndiki ꞌbɨ ené Solomóna, mbágáa nɨ Beteseyị́da kára umbu kacɨ́ Ụrị́ya. 7 Zɨ́ Solomóna ndíki ꞌbɨ ené Rebóma. Zɨ́ Rebóma ndíki ꞌbɨ ené Abiyáza. Zɨ́ Abiyáza ndíki ꞌbɨ ené Ása. 8 Zɨ́ Ása ndíki ꞌbɨ ené Zesofáti. Zɨ́ Zesofáti ndíki ꞌbɨ ené Zeróma. Zɨ́ Zeróma ndíki ꞌbɨ ené Uzíya. 9 Zɨ́ Uzíya ndíki ꞌbɨ ené Zotáma. Zɨ́ Zotáma ndíki ꞌbɨ ené Áza. Zɨ́ Áza ndíki ꞌbɨ ené Izikíya. 10 Zɨ́ Izikíya ndíki ꞌbɨ ené Manási. Zɨ́ Manási ndíki ꞌbɨ ené Amóna. Zɨ́ Amóna ndíki ꞌbɨ ené Zosíya. 11 Zɨ́ Zosíya ndíki ꞌbɨ ené Zekíni, do ndíki ngíti géyị lúnduga sɨmɨ bɨ ezeokó Isɨréle e ꞌdiꞌbinɨ́ yée ndéré kɨ́ye sɨmɨ Babelónịya ní. 12 Gɨ do kacɨ́ a bɨ Yụ́da e ndaꞌbaogụnɨ́ ꞌbɨ eyé gɨ sɨmɨ Babelónịya ní, zɨ́ Zekíni ndíki ꞌbɨ ené Seretiyéle. Zɨ́ Seretiyéle ndíki ꞌbɨ ené Zerụbábele. 13 Zɨ́ Zerụbábele ndíki ꞌbɨ ené Abiyụ́da. Zɨ́ Abiyụ́da ndíki ꞌbɨ ené Alikíma. Zɨ́ Alikíma ndíki ꞌbɨ ené Azóra. 14 Zɨ́ Azóra ndíki ꞌbɨ ené Zadóka. Zɨ́ Zadóka ndíki ꞌbɨ ené Akímu. Zɨ́ Akímu ndíki ꞌbɨ ené Elụyụ́da. 15 Zɨ́ Elụyụ́da ndíki ꞌbɨ ené Eliyázara. Zɨ́ Eliyázara ndíki ꞌbɨ ené Matána. Zɨ́ Matána ndíki ꞌbɨ ené Yakóbo. 16 Zɨ́ Yakóbo ndíki ꞌbɨ ené Yoséfa oꞌdo ꞌbɨ Maríya. Née Maríya bɨ mbágá Kɨ́résịto Yésụ ní. 17 Bulúndu Yésụ nɨyí kóo mɨífiyé káa. Tonó gɨ ro Abarayáma ndéréógụné gị ro mongụ́ ngére Dawídi, ndiki andánɨ́ kóo ṛị́kị́ ꞌyị eyé e go kɨ́ꞌdí sokó doa eso (14). Do tónó ndíki ngíti géyị gɨ sɨmɨ sịndị́ kadra ꞌbɨ mongụ́ ngére Dawídi ndéréógụné gị sɨmɨ sịndị́ kadra bɨ ezeokó Isɨréle e ꞌdiꞌbinɨ́ yée ndéré kɨ́ye sɨmɨ Babelónịya ní, kpá sokó doa eso. Zɨ́ ngíti géyị tónóye gɨ ore ndéréógụné gị sɨmɨ sịndị́ kadra bɨ aránɨ́ Kɨ́résịto sɨmɨ a ní. Ndiki andánɨ́ ṛị́kị́ ꞌyị eyé e go kpá sokó doa eso. 18 Ledre gɨ ro mɨndíki Kɨ́résịto Yésụ tonó kóo káa. Korónɨ́ kóo mbágáa Maríya zɨ́ ngíti oꞌdo kɨ́ ịrịné Yoséfa. ꞌDáꞌdá zɨ́ Yoséfa kɨ́ ówo royé kéne káa do oꞌdo kɨ́ kára, zɨ́ Maríya ídíne kɨ́ sɨmɨné, owụ́ maꞌdáa ogụ yị́ ené sɨmɨ rokoꞌbụ ꞌbɨ ꞌDówụ́ Lomo. 19 Gɨ zɨ́a bɨ Yoséfa ndịsị méngị ledre ga bɨ Lomo ili yée ní, kpá gɨ zɨ́a bɨ ili ené íꞌbí komokenyị́ ro do Maríya wá ní, zɨ́a kóo áyíne gɨ ro ótoómo wo lá wayí kenée ꞌyị e ndanɨ́ ówo a wá. 20 Sɨmɨ bɨ Yoséfa yeme roné go kenée ní, zɨ́ Ngére kása maláyika ꞌdiya ógụ úku ledre zɨ́a sɨmɨ ꞌduru kɨ́dí, “Yoséfa bulúndu ngére Dawídi, ndá sómụ́ ledre gɨ ro ótoómo kɨ́ ꞌdíꞌbi Maríya káa do meꞌbeyị́ wá, owụ́ bɨ sɨmɨ a née ogụ ené gɨ zɨ́ ꞌyịmaꞌdí wá, Lomo yeme yị́ ené ne sɨmɨ rokoꞌbụ ꞌbɨ ꞌDówụ́ne. 21 Nɨ áráógụ owụ́ née owụ́oꞌdo, ídí ị́fị́ ịrị a Yésụ, gɨ zɨ́a nɨ yómo ꞌyị ené e gɨ sɨmɨ lúyú ledre eyé e.” 22 Ledre bɨ kóo Ngére ukuiꞌbí tara ngíti nébị ní, mengị roné née goó ne tɨ́ káa zɨ́ bɨ kóo uku ní kɨ́dí, 23 “Karanée ngíti owụ́kára ku mbotụ nɨ ídí kɨ́ sɨmɨné, zɨ́a áráne owụ́oꞌdo, do ndị́sị ndólo wo Imanuwéle,” ledre gɨ sɨmɨ a kɨ́dí, “Lomo nɨ kɨ́ze.” 24 Sɨmɨ bɨ Yoséfa urú ní, zɨ́a tɨ́ ꞌdíꞌbi Maríya káa do meꞌbené káa zɨ́ bɨ maláyika ꞌbɨ Ngére ogụ úku a zɨ́a ní. 25 Abú Yoséfa ꞌdiꞌbi tɨ́ Maríya go káa do meꞌbené yá, kotrụnɨ́ bi ꞌdúꞌdu kéne wá, zaá gị zɨ́ Maríya árá owụ́ bɨ sɨmɨné née té kí, zɨ́ Yoséfa ị́fị́ ịrị a Yésụ.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52