1 1 Avanay njasa nza hwəlfə jijihiy Yesəw Kəristəw, ntsaa səvəri mbə kar Davitə ghəshi lə Abəraham. 2 Tə kwataŋay, baw Abəraham yakə Izakə, mba'a Izakə yakə Zhakwapə, mba'a Zhakwapə yayakə kar Zhəwda, ghəshi lə nihwəti ngwarməhiy gwa'a. 3 Mba'a Zhəwda yakə kar Peresə lə Zara. Tamar na mbəghəshi kar Peresə lə Zara. Mba'a Peresə yakə Esərəm, baw Esərəm yakə Ram, 4 baw Ram yakə Aminadabə, mba'a Aminadabə yakə Nashən, mba'a Nashən yakə Salmən. 5 Dzəghwa Salmən baw yakə Bəwazə. Rahabə na mbəghəy Bəwazə tsa va. Dzəghwa Bəwazə baw yakə 'Wəbetə. Mbəghəy 'Wəbetə na Rətə. Mba'a 'Wəbetə yakə Zhese, 6 mba'a Zhese yakə mazə Davitə ki. Dzəghwa baw mazə Davitə yakə Saləmaŋw. Mbəghəy Saləmaŋw na mali 'Wəri va niy nza ki. 7 Mba'a Saləmaŋw yakə Rəbəwam, baw Rəbəwam yakə Abiya, baw Abiya yakə Asafə, 8 baw Asafə yakə Zhəzafatə, baw Zhəzafatə yakə Zhəwram, baw Zhəwram yakə 'Waziyasə, 9 baw 'Waziyasə yakə Yətam, baw Yətam yakə Ahazə, baw Ahazə yakə Ezhekiyasə. 10 Mba'a Ezhekiyasə yakə Manase, mba'a Manase yakə Amaŋw, baw Amaŋw yakə Zhəshiyasə, 11 baw Zhəshiyasə yakə Yekwəniya, ghəshi lə nihwəti ngwarməhiy, ge'i ghala pətsaa niy kəəsəhwəshi mbəzli ka Babilaŋw dzəti hiɗi shi. 12 Ma ləy hwəm sa kəəsəhwə məndi mbəzli ka Izərayel dzəti hiɗi ka Babilaŋw ki na, dzəghwa Yekwəniya mba'a yakə Salatiyel, baw Salatiyel yakə Zərəbabel, 13 baw Zərəbabel yakə Abiyədə, baw Abiyədə yakə Eliyakim, baw Eliyakim yakə Azər, 14 baw Azər yakə Sadəse, baw Sadəse yakə Ahim, mba'a Ahim yakə Eliyədə, 15 baw Eliyədə yakə Eli'azar, mba'a Eli'azar yakə Matan, baw Matan yakə Zhakwapə, 16 Dzəghwa ki baw Zhakwapə yakə Zhezhefə, ntsaa məəti Marəy, mbəghəy Yesəw tsa har məndi vaa Kəristəw Ntsa tivə Hyala ki. 17 Ma mbəzli yakə məndi va kwətiŋ kwətiŋ, ka 'wava tə Abəraham pa' tə Davitəy, məŋ lə faɗə na jijihi. Dzəghwa mbəzli yakə məndi kwətiŋ kwətiŋ ka 'wava tə mazə Davitə pa' ghala vici kəəsəhwə ka Babilaŋw ka Izərayel na, məŋ lə faɗə jijihi diɓa. Ge'i səəkə tə tsava vəghwə ka sar pa' tə vəghwə tsa yakə məndi Kəristəw na, gar jijihi məŋ lə faɗə diɓa. Ava tsəgha na. 18 Avanay njasa yakə məndi Yesəw Kəristəw: A tsahwəti ndə niy nza tiɓa, Zhezhefə, kə məndi slən tsa ciy, ghəci niy mə na Marəy, mbəghəy Yesəw. Ma ghəshi ghwəla ta ɓəvay, dza Marəy mba'a ɓəvə hwər lə bərci Safə tsa Hyala ɗewɗew tsa. 19 Ma Zhezhefə, ghəci bazhata Marəy tsa va kiy, ntsa wəzə tsa ghəci, ka nəw kwəma Hyala tərəŋw. Kala ɗi ghəciy pəli kwəma hwər tsa Marəy vaa səvəriy dzəti ngwəla kaa nihwəti mbəzli. Dza na mba'a tarəkə ndaniy səvəri mbə, kala gar sənay mbəzli gwa'a. 20 Ma ghəci ghwəlay mbə təkə kwəma va tsəgha na, dzəghwa vaŋ ndə kwal tsa Ndə sləkəpə səəkəy ngəci tsəgha kwa shiw. A kə ngəci na: «A Zhezhefə jijiy mazə Davitə, ka hazləni gha va ɓə makwa gha Marəy ta nza ghənzə ka mali gha ma, sa nzana, ma hwər tsa ɓəvə na vay, Hyala mənti na dzar kwa bərci Safə tsa nzə ɗewɗew tsa. 21 Ava ta yakə zəghwəə zal dza na, ma nza gha fanati slən Yesəw ngəci, sa nzanay, ghəci dza naa mbəli mbəzli mbə hwəlfə ci səvəri mbə jikir tsa shi» kə. 22 Ma kwəmaa mənta va gwanata tsəghay, war ta mbə kwəma gəzəkə Ndə sləkəpə va lə miy tsa ndə gəzə kwəma Hyalaa dzəghwata kwa na, a kə niy niy: 23 Ava ta ɓəvə hwər dza zha kwa cikita, mba'a dzaa yakə zəghwəə zal. Mba'a məndi dzaa fanati slən Emanəwel ngəci, kə niy ni. Ma slən Emanəwel tsa va kiy, lə ghwəmmə na Hyala, ɗi naa gəzə. 24 Dzəghwa Zhezhefə sa fərghəy na ki na, mba'a dzaa ɓəvə makwa ci ka mali ci, njasa gəzanakə ndə kwal tsa Ndə sləkəpə va ki. 25 Ma sa ɓətəvashi ghəshi ki na, mba'a ghəshi nzəyshi kala həni ma pa' va vəghwə tsa yakə Marəy va zəghwə nzə. Mba'a Zhezhefə fanati slən Yesəw ki.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52