1 1 Surat na hale ki Pablo, Silas, asin Timoteo, para sa simbahan sa Tesalonica na sadiri nin Dios Ama asin ni Jesu-Cristo na Kagurangnan: Mapasaindo logod an biyaya asin an katoninongan. 2 Danay kaming nagpapasalamat sa Dios para saindo gabos, saka danay mi kamong sinasambit sa samong mga pamibi. 3 Ginigiromdom nyamo sa atubang kan satong Dios asin Ama kun paano nindo ipinahiling sa gibo an saindong pagtubod; kun paanong an pagkamoot nindo an nakahiro saindo na magtrabaho nin maigot; kun gurano kasarig an saindong paglaom ki Jesu-Cristo na satong Kagurangnan. 4 Mga tugang, aram mi na namomotan kamo nin Dios saka pinili niya kamo na magin sadiri niya. 5 Huli ta dinara mi saindo an Marahay na Bareta, bako sanang sa paagi kan mga tataramon, kundi man sa kapangyarihan asin sa Espiritu Santo, kaiba an pagsarig na iyan totoo. Aram nindo an samong pamumuhay kan kami kaiba pa nindo; ginibo mi iyan sa ikakarahay nindo. 6 Inarog nindo kami asin an Kagurangnan. Maski inagihan nindo an dakul na kasakitan, inako nindo an mensahe na may kaogmahan na hale sa Espiritu Santo. 7 Kaya nagin kamong arogan kan gabos na paratubod duman sa Macedonia asin sa Grecia. 8 Bako sanang an mensahe dapit sa Dios an nakalakop sa bilog na Macedonia asin Grecia sa paagi nindo, kundi pati an bareta manongod sa saindong pagtubod sa Dios nakaabot man sa manlaen-laen na lugar. Kaya dai na kami kaipuhan na magsabi pa nin anoman, 9 huli ta sinda mismo an nagbabareta kun paano nindo kami inako kan dalawon mi kamo; kun paano an pagtalikod nindo sa mga dios-dios tanganing makapaglingkod kamo sa totoo saka buhay na Dios, 10 asin kun paano nindo hinahalat an pagbalik kan saiyang Aki hale sa langit—si Jesus na binuhay niya liwat, na iyo an maligtas sato sa maabot na makuring kaanggotan nin Dios.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52