1 1 Laulau ga eine iposa ngan Iesus Kristus aea titnga ngan itubtub. Iesus ei iaoa kelede pan Devit, ga Devit ei iaoa kelede pan Abraam. 2 Abraam ei Aisak itama. Aisak ei Iakop itama. Iakop ei Iuda itama toman ngan itar kapeipei ga aea kakakau. 3 Iuda ei Peres ga Sera tamad. (Gisirua tnad ieda Tamar.) Peres ei Esron itama. Esron ei Ram itama. 4 Ram ei Aminadap itama. Aminadap ei Nason itama. Nason ei Salmon itama. 5 Salmon ei Boas itama. (Boas itna ieda Raap.) Boas ei Obet itama. (Obet itna ieda Rut.) Obet ei Iesi itama. 6 Iesi ei maron kapei Devit itama. Devit ei Solomon itama. (Be Solomon itna, mugaeai iadaoa Uria.) 7 Solomon ei Reoboam itama. Reoboam ei Abia itama. Abia ei Asa itama. 8 Asa ei Jeosapat itama. Jeosapat ei Jeoram itama. Jeoram ei Usia itama. 9 Usia ei Iotam itama. Iotam ei Aas itama. Aas ei Esekia itama. 10 Esekia ei Manase itama. Manase ei Emon itama. Emon ei Iosaia itama. 11 Iosaia ei Jeoiakin ga itar kakakau tamad. Ngan taun toaiua, gid Babilon tinam tisere gid Israel ta titnan ad tano ga tila timado Babilon. 12 Muriai ngan gid Babilon tisere gid Israel, Jeoiakin ei Sealtiel itama. Sealtiel ei Serubabel itama. 13 Serubabel ei Abiut itama. Abiut ei Eliakim itama. Eliakim ei Asor itama. 14 Asor ei Sadok itama. Sadok ei Akim itama. Akim ei Eliut itama. 15 Eliut ei Eleasar itama. Eleasar ei Matan itama. Matan ei Iakop itama. 16 Iakop ei Iosep itama. Iosep ei Maria iadaoa. Maria toaine ipopo Iesus toa taoato ei Kristus . 17 Tota gid iaoa kelede pan Abraam ga ila irangrang ngan Devit, eine tiuot sangaul ga igegea pange. Be gid iaoa kelede pan Devit ga ila irangrang ngan gid Babilon tisere Israel, eine tiuot sangaul ga igegea pange pade. Be gid iaoa kelede muriai ngan gid Babilon tisere Israel ga ila irangrang ngan Kristus, eine tiuot sangaul ga igegea pange pade. 18 Iesus Kristus aea poponga iuot ga bedane: Itna Maria, tisio ei ngan oainga Iosep. Gisirua tilup maitne, be tigera Maria iapa. Eine ngansa ngan Itautau Tutui iura, Maria iapa. 19 Be iadaoa Iosep ei eaba tutui, ta itin ngan ipamaeamaea Maria panua busa matadeai mao. Tota iuangga itnan ei mumulnga. 20 Iosep imata nanan kadonga toa ne maitne, be mole mao, anggelo ton Maron iuot pan ngan ianun ta ikeo bedane, “Iosep, eao iaoa kelede pan Devit, irangrang ngan lolom ede ga ede ngan badanga Maria ga iman adaoam mao. Ngansa gergeu toa iapa ngan oa, eine Itautau Tutui ibada pan. 21 Ei ga ipopo gergeu aranga, ta eao ga oato ieda Iesus , ngansa ei ga ibada ele panua mulian ngan led kadonga sasat.” 22 Danga toa ngada ne iuot ta iparangrang Maron ele posanga mambe eaba ibada Deo iaoa mugaeai ikeo ngan ga bedane, 23 “Ega, taine ede ieno toman ngan eaba eta maitne, ei ga iapa. Ta ei ga ipopo gergeu aranga, ta gid ga tiuato ieda Emanuel.” (Edaeda toa ne ipu bedane, “Deo imamado pagita.”) 24 Iosep ieno ga idae ta ila ikado mambe anggelo ton Maron irenren pan ngan. Iuai Maria toa, 25 be gisirua tilup mao ga irangrang ngan ipopo gergeu aranga. Ta iuato ieda Iesus.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52