1 1 ایسّا مَسیه، داوود و اِبراهێمئے چُکّ اِنت. آییئے بێه و بُنیادئے دپتر اے ڈئولا اِنت: 2 اِسْهاکِ اِبراهێم، آکوبِ اِسْهاک، یَهودا و آییئے برات که آکوبئے چُکّ اتنت. 3 پارِس و زارَهِ یَهودا که آیانی ماتئے نام تامار اَت. هِسْرونِ پارِس، اَرَمِ هِسْرون، 4 اَمینادابِ اَرَم، نَهْشونِ اَمیناداب، سَلْمونِ نَهْشون، 5 بوازِ سَلْمون که آییئے ماتئے نام رَهاب اَت، اۆبئیدِ بواز که ماتئے نامی روت اَت، یَسّیِ اۆبئید، 6 بادشاه داوودِ یَسّی. سُلئیمانِ داوود، که ماتی پێسرا اوریائے لۆگی بوتگ‌اَت، 7 رِهُبامِ سُلئیمان، اَبیایِ رِهُبام، آسایِ اَبیا، 8 یِهوشاپاتِ آسا، یورامِ یِهوشاپات، اُزّیایِ یورام، 9 یوتامِ اُزّیا، آهازِ یوتام، هِزِکیایِ آهاز، 10 مَنَسّیِ هِزِکیا، آمونِ مَنَسّی، یوسیایِ آمون، 11 یِکونیایِ یوسیا و آییئے سجّهێن برات، که اے وهدا یَهودی بابِلا درانڈێه بوتنت. 12 چه بابِلئے درانڈێهیا رند، شیالتیالِ یِکونیا، زِروبابِلِ شیالتیال، 13 اَبیهودِ زِروبابِل، اِلیاکیمِ اَبیهود، آزورِ اِلیاکیم، 14 سَدوکِ آزور، آکیمِ سَدوک، اِلیهودِ آکیم، 15 اِلیازرِ اِلیهود، مَتّانِ اِلیازر، آکوبِ مَتّان، 16 ایسُّپِ آکوب که مریمئے مرد اَت. چه مریما ایسّا پێدا بوت که مَسیه زانگَ بیت. 17 اے ڈئولا، چه اِبراهێما بگر تان داوودا چارده پُشت و چه داوودا بگر تان یَهودیانی بابِلئے درانڈێهیا دگه چارده پُشت و چه آ درانڈێهیا بگر تان ایسّا مَسیها هم چارده پُشت اَنت. 18 ایسّا مَسیهئے پێدایش اے ڈئولا اَت: ایسّائے مات مریم، ایسُّپا سانگ کرتگ‌اَت بله چه آیانی سور و آرۆسا پێسر، زانتِش که چه هُدائے پاکێن روها، آییئے لاپ پُرّ بوتگ. 19 مریمئے لۆگواجه ایسُّپ، راست و پهرێزکارێن مردمے اَت، نلۆٹتی مریما بَنّام بکنت، پمێشکا وتی دلا شئوری کرت: «په بےتئواری اے سانگا بپرۆشان.» 20 اے بارئوا انگت پِگر کنگا اَت که آییئے وابا اَناگت هُداوندئے پرێشتگے آتک و گوَشتی: «ایسُّپ، او داوود بادشاهئے چُکّ! چه وتی دِشتار مریمئے زورگ و لۆگا برگا متُرس، چیا که آییا اے لاپ‌پرّی، چه پاکێن روها رَستگ. 21 آ، مردێن چُکّێئے سرا چِلّگَ بیت و آییئے ناما ایسّا بکن، چیا که آ وتی کئوما چه آیانی گناهانَ رَکّێنیت.» 22 اے سجّهێن کار پمێشکا چُش بوتنت تان هُداوندئے هما هبر راست و پَدّر ببنت که آییا چه نبیئے زبانا گوَشتگ‌اَنت: 23 نِشتگێن جنێن چُکّێئے لاپ پُرَّ بیت و مردێن چُکّێئے سرا چِلّگَ بیت و آییئے ناما اِمانوییل پِرَ بندنت، که اِشیئے مانا «هُدا گۆن ما» اِنت. 24 وهدے ایسُّپ چه وابا آگاه بوت، هما ڈئولا که هُداوندئے پرێشتگا هُکم داتگ‌اَت، وتی جنی زرت، 25 بله تان آ وهدا که چُکّ پێدا نبوتگ‌اَت، گۆن آییا وپت و وابی نکرت و چُکّئے نامی ایسّا پِر بست.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52