1 1 Yesu Kirisin bweserun tɔ̃ka wee, wi u sãa Dafidin sikadobu. Dafidi maa sãa Aburahamun sikadobu. 2 Aburahamu u Isaki mara, Isaki u Yakɔbu mara. Yakɔbu u Yuda mara ka win maabu ka wɔnɔbu. 3 Yuda ka Tamari ba Farɛsi ka Sara mara. Farɛsi u Esiromu mara. Esiromu u Aramu mara. 4 Aramu u Aminadabu mara. Aminadabu u Nasoni mara. Nasoni u Saamɔɔ mara. 5 Saamɔɔ ka Rahabu ba Boasi mara. Boasi ka Rutu ba Yobɛdi mara. Yobɛdi u Isai mara. 6 Isai u Dafidi mara. Dafidi u kua sunɔ, ma wi ka wi u raa sãa Yurin kurɔ ba Salomɔɔ mara. 7 Salomɔɔ u Roboamu mara. Roboamu u Abia mara. Abia u Asafu mara. 8 Asafu u Yosafati mara. Yosafati u Yoramu mara. Yoramu u Osiasi mara. 9 Osiasi u Yotamu mara. Yotamu u Akasi mara. Akasi u Esekiasi mara. 10 Esekiasi u Manase mara. Manase u Amɔɔ mara. Amɔɔ u Yosiasi mara. 11 Yosiasi u Yekonia mara ka win wɔnɔbu sanam mɛ ba Isireliba gura ba ka da Babilonin temɔ. 12 Ben Babilonin daabun biru Yekonia u Salatiɛli mara. Salatiɛli u Sorobabɛli mara. 13 Sorobabɛli u Abiudu mara. Abiudu u Eliakimu mara. Eliakimu u Asoru mara. 14 Asoru u Sadɔku mara. Sadɔku u Asimu mara. Asimu u Eliudu mara. 15 Eliudu u Eleasaa mara. Eleasaa u Matani mara. Matani u Yakɔbu mara. 16 Yakɔbu u Yosɛfu mara wi u kua Maarin durɔ. Maari wiya, u Yesu mara, wi ba soka Kirisi. 17 Nge mɛya ben bwese te sɔɔ, saa Aburahamun min di n ka girari Dafidin mi, ba sãawa tɔnu wɔkura nnɛ. Saa maa Dafidin min di n ka girari saa ye ba ka bu yoru da Babilonin temɔ, ba sãawa tɔnu wɔkura nnɛ. Yen biru saa mìn di ba ka bu da Babilonin temɔ n ka Kirisin saa girari, be, ba maa sãawa tɔnu wɔkura nnɛ. 18 Wee nge mɛ ba ka Yesu Kirisi mara. Win mɛro Maari u sãa Yosɛfun kurɔ kɛ̃ɛro, adama bu sere suana Maari u deema u gura mɔ saa Hunde Dɛɛron min di. 19 Win durɔ Yosɛfu wi, u sãa geegii, u ǹ kĩ u Maari sekuru doke batuma sɔɔ. Yen sɔ̃na u gɔ̃ru doke u nùn yina asiri sɔɔ. 20 Saa ye u ye bwisikumɔ saa yera Yinnin gɔrado u nùn kure dosu sɔɔ u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, Yosɛfu, Dafidin sikadobu a ku bɛrum ko a ka wunɛn kurɔ kɛ̃ɛro Maari yɛnu doke, domi gura ye u mɔ mi, saa Hunde Dɛɛron min diya. 21 U koo bii tɔn durɔ ma, kpa a nùn yĩsiru kɛ̃ Yesu, domi u koo win tɔmbu faaba ko saa ben durum di. 22 Yeni kpuro ya koora kpa Yinnin gari yi u gerua saa win sɔmɔn nɔɔ sɔɔn di yi ka koora, 23 yi yi nɛɛ, "Wɔndia goo u koo gura sua kpa u bii tɔn durɔ ma, kpa bu nùn yĩsiru kɛ̃ Emanuɛli." Yĩsi ten tubusiana, Gusunɔ wãa ka bɛsɛ. 24 Yen sɔ̃na ye Yosɛfu u yanda, u kua ye Yinnin gɔrado u nùn sɔ̃ɔwa, u Maari yɛnu doke. 25 Adama u ǹ nùn yɛ̃ kurɔ sere u ka win bii tɔn durɔ mara. Ma u nùn yĩsiru kã Yesu.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52