4 1 Boaz þæhærin darvazasýna çýxýb adamlar toplanan yerdæ oturdu. Boazýn bæhs etdiyi qæyyum oradan keçirdi. Onu göræn Boaz «ay filankæs, bir dön, burada otur» dedi. O da gælib orada oturdu. 2 Þæhær aðsaqqallarýndan on adamý çaðýrýb «siz dæ burada oturun» dedi. Onlar da gælib orada oturdular. 3 Boaz hæmin qæyyuma dedi: «Moav torpaðýndan qayýdan Naomi, qardaþýmýz Elimelekin zæmisini satýr. 4 Mæn dæ burada oturanlarýn væ xalqýmýn aðsaqqallarý qarþýsýnda sænæ eþitdirmæk istædim ki, oraný satýn alasan. Ægær sæn bu qæyyumluq væzifæsini yerinæ yetiræcæksænsæ, bunu et, ægær bundan imtina edirsænsæ, bunu açýq de, mæn dæ bilim. Çünki sændæn baþqa bu væzifæni öhdæsinæ götüræn kimsæ yoxdur, yalnýz sændæn sonra mæn varam». O, Boaza dedi: «Qæyyumluq væzifæsini mæn yerinæ yetiræræm». 5 Boaz dedi: «Zæmini Naomidæn satýn alarkæn onun mærhum oðlunun arvadý Moavlý Rutu da arvad olaraq almalýsan ki, mærhumun adý öz irsi üzærindæ qalsýn». 6 Qæyyum olan adam dedi: «Mæn ona qæyyumluq edæ bilmæræm, yoxsa öz irsim daðýlar. Mænim væzifæmi sæn öz öhdænæ götür, mæn qæyyum ola bilmæræm». 7 Qædim zamanlarda Ýsraildæ belæ bir adæt var idi: qæyyumluq væzifæsini icra edærkæn væ mal dæyiþærkæn müqavilæ baðlanmasýna þæhadæt olsun deyæ biri öz çarýðýný çýxarýb baþqasýna verærdi. Bu, Ýsraildæ qæbul olunan razýlaþma üsulu idi. 8 Qæyyum olan adam Boaza dedi: «Sæn özün satýn al». Sonra da o öz çarýðýný çýxardý. 9 Boaz aðsaqqallara væ bütün xalqa dedi: «Siz dæ bu gün þahidsiniz ki, mæn Elimelekin bütün mülkünü, Kilyon væ Maxlonun bütün mülklærini Naomidæn satýn alýram. 10 Mærhumun adý öz irsi üzærindæ qalsýn deyæ Maxlonun dul arvadý Moavlý Rutu da özümæ arvad alýram. Qoy qardaþlarý arasýndan, yurd qapýlarýndan mærhumun adý silinmæsin. Siz dæ bu gün þahidsiniz». 11 Darvaza yanýna yýðýlan bütün xalq væ aðsaqqallar dedilær: «Biz þahidik, qoy Ræbb sænin evinæ gælæn qadýný Ýsrail evini quran iki qadýn Ræhilæ væ Lea kimi etsin. Efratada yaxþý iþlær göræsæn væ Bet-Lexemdæ adýn tanýnsýn. 12 Qoy Ræbb sænin evini bu gænc qadýndan veræcæyi næsli Tamarýn Yæhudaya doðduðu Peresin evi kimi etsin». 13 Boaz Rutu aldý væ Rut ona arvad oldu. Boaz onun yanýna girdi. Ræbb Rutun bætninæ uþaq verdi væ Rut oðul doðdu. 14 Qadýnlar Naomiyæ dedilær: «Ræbbæ alqýþ olsun ki, bu gün sænæ gælæcæk qæyyumunu verdi. Qoy onun adý Ýsraildæ tanýnsýn. 15 Bu körpæ sæni canlandýracaq væ qoca vaxtýnda sæni saxlayacaq. Çünki onu sænæ yeddi oðuldan daha yaxþý olan, sæni sevæn gælinin doðmuþdur». 16 Naomi uþaðý qucaðýna alýb gæzdirdi væ onun dayæsi oldu. 17 Qonþu qadýnlar ona ad qoyub dedilær: «Naomi üçün oðul doðulub». Onun adýný Oved qoydular. O, Davudun atasý olan Yesseyin atasýdýr. 18 Peresin næsli budur: Peresdæn Xesron törædi. 19 Xesrondan Ram törædi. Ramdan Amminadav törædi. 20 Amminadavdan Naxþon törædi. Naxþondan Salmon törædi. 21 Salmondan Boaz törædi. Boazdan Oved törædi. 22 Oveddæn Yessey törædi. Yesseydæn dæ Davud törædi.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52