2 1 Næ üçün millætlær belæ vurnuxmaya düþür, Ümmætlær boþ þeylær düþünür? 2 Dünya þahlarý yýðýþýr, Hökmdarlar Ræbbæ væ Onun mæsh etdiyinæ qarþý birlæþir. 3 Deyirlær: «Gælin onlarýn buxovlarýný qoparaq, Üstümüzdæki zæncirlærini ataq». 4 Göylærin sakini gülür, Xudavænd onlara istehza edir. 5 Sonra onlara hiddæti ilæ xæbærdarlýq edæcæk, Qæzæbi ilæ onlarý dæhþætæ gætiræcæk. 6 O deyir: «Mæn padþahýmý Müqæddæs daðým Sionda æylæþdirmiþæm». 7 Ræbbin færmanýný elan edæcæyæm. Ræbb mænæ dedi: «Sæn Mænim oðlumsan, Mæn bu gün sænæ Ata oldum. 8 Mændæn istæ, onda irs olaraq millætlæri, Mülk olaraq yer üzünün qurtaracaðýnadæk hær yeri Sænæ veræræm. 9 Onlarý dæmir æsa ilæ qýracaqsan, Saxsý qab kimi çilik-çilik edæcæksæn». 10 Ýndi, ey þahlar, müdrik olun! Ey dünya hakimlæri, ibræt alýn! 11 Ræbdæn qorxub Ona xidmæt edin, Hæm titræyin, hæm sevinin. 12 Oðulu öpün ki, qæzæblænmæsin, Yoxsa tutduðunuz yolda mæhv olarsýnýz. Çünki qæzæbi tezliklæ alovlanar. Ona pænah gætirænlærin hamýsý næ bæxtiyardýr!
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52