2 1 Belæliklæ, Mæsihdæ bir ruhlandýrýlma, mæhæbbætdæn yaranan bir tæsælli, Ruha bir þæriklik, bir ræhm væ mærhæmæt varsa, 2 hæmfikir olub bir-birinizæ eyni mæhæbbæti göstæræræk canbir væ hæmræy olmaðýnýzla sevincimi bütövlæþdirin. 3 Heç bir iþi özünü göstæræræk væ ya lovðalýqla etmæyin. Qoy hær biriniz itaætkarlýqda digærini özündæn üstün saysýn 4 væ yalnýz öz mænfæætini deyil, baþqalarýnýn da mænfæætini güdsün. 5 Mæsih Ýsa necæ düþündü, siz dæ elæ düþünün. 6 Allah surætindæ olduðu halda O Özünü Allaha bærabær tutmaðý bir haqq saymadý. 7 Lakin Özünü heç etdi væ qul surætinæ salýb insanlara oxþar oldu. Ýnsan þæklini alýb 8 Özünü aþaðý tutdu væ ölümæ qædær – çarmýx üzærindæ ölümæ qædær itaæt göstærdi. 9 Buna göræ dæ Allah Onu çox ucaltdý væ Ona lütflæ bütün adlardan ali bir ad verdi ki, 10 göydæ, yerdæ væ yerin altýnda olanlarýn hamýsý Ýsanýn adýna ehtiram edæræk diz çöksün 11 væ hær dil Ata Allahýn izzæti üçün Ýsa Mæsihin Ræbb olduðunu bæyan etsin. 12 Belæ isæ, ey sevimlilærim, hæmiþæ itaætli olduðunuz kimi yalnýz mæn yanýnýzda olanda yox, xüsusæn yanýnýzda olmadýðým bu anda belæ, qorxu væ lærzæ ilæ xilasýnýzý æmællærinizdæ göstærin. 13 Çünki sizdæ fæaliyyæt göstæræn Allahdýr, belæ ki Onun xoþ mæramýný hæm istæyæsiniz, hæm dæ bunun üçün fæaliyyæt göstæræsiniz. 14 Hær þeyi þikayætlænmædæn, mübahisæ etmædæn yerinæ yetirin ki, 15 nöqsansýz væ saf olaraq bu æyri væ azmýþ næsil arasýnda Allahýn lækæsiz övladlarý olasýnýz. Onlarýn arasýnda dünyanýn nuru kimi parlayýn. 16 Hæyat sözünü tæqdim edin. Qoy Mæsihin zühur edæcæyi gündæ fæxr edæ bilim ki, næ boþ yeræ cæhd etdim, næ dæ boþ yeræ zæhmæt çækdim. 17 Lakin sizin imanýnýzýn qurban væ xidmæti üzærinæ içmæ tæqdimi kimi tökülæcæyæmsæ dæ, seviniræm væ hamýnýzýn sevincinæ þærikæm. 18 Siz dæ mæhz bunun üçün sevinin væ mænim sevincimæ þærik olun. 19 Væziyyætinizdæn xæbærdar olub üræyim sakitlæþsin deyæ bu yaxýnlarda Timoteyi yanýnýza göndæræcæyim üçün Ræbb Ýsada ümidim var. 20 Çünki Timotey kimi mænimlæ canbir olan, hæqiqætæn qayðýnýza qalan baþqa kimsæm yoxdur. 21 Ona göræ ki hær kæs Ýsa Mæsihin xeyrini deyil, öz xeyrini güdür. 22 Amma Timoteyin öz dæyærini necæ sübut etdiyini, atasýnýn yanýnda qulluq edæn oðul kimi Müjdæni yaymaq iþindæ mænimlæ birgæ qulluq etdiyini bilirsiniz. 23 Belæliklæ, iþlærimin næ yerdæ olduðunu bilæn kimi onu yanýnýza göndærmæk ümidindæyæm. 24 Mæn dæ yaxýnda yanýnýza gælmæyim barædæ Ræbbæ güvæniræm. 25 Lakin ehtiyacýmýn tæminatýna göræ mænæ yardým etmæk üçün göndærdiyiniz nümayændæni, qardaþým, æmækdaþým væ birlikdæ mübarizæ apardýðým Epafroditi yanýnýza qaytarmaðý lazým bildim. 26 Çünki o hær birinizdæn ötrü darýxýr væ onun xæstæ olduðunu eþitdiyinizæ göræ çox narahat idi. 27 O, hæqiqætæn, elæ xæstælænmiþdi ki, az qala ölsün. Lakin Allahýn ona, yalnýz ona deyil, kædærimin üstünæ kædær gælmæsin deyæ hæm dæ mænæ ræhmi gældi. 28 Onu yanýnýza göndærmæyæ daha çox buna göræ razýlýq verdim ki, onu yenidæn görüb sevinæsiniz væ mænim dæ kædærim yüngüllæþsin. 29 Ræbdæ olan bu adamý tam sevinclæ qæbul edin væ belælærini qiymætlændirin. 30 Çünki o, Mæsihin iþi uðrunda az qala ölæcækdi. Sizin mænæ edæ bilmædiyiniz kömæyi etmæk üçün canýný tæhlükæyæ atdý.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52