2 1 Ræbb Musaya væ Haruna dedi: 2 «Ýsrail övladlarý Hüzur çadýrýný æhatæ edæræk bir az kænarda, hær biri öz bayraðýnýn altýnda ailælærinin niþaný ilæ düþærgæ salsýnlar. 3 Þærq tæræfindæ, gündoðana tæræf Yæhuda ordugahýna aid bölüklær öz bayraqlarýnýn altýnda düþærgæ salsýnlar. Yæhudalýlarýn ræhbæri Amminadav oðlu Naxþon olsun. 4 Yæhuda ordusunda 74 600 næfær siyahýya alýndý. 5 Onun yanýnda düþærgæ salanlar Ýssakar qæbilæsi olacaq. Ýssakarlýlarýn ræhbæri Suar oðlu Netanel olsun. 6 Onun ordusundan 54 400 næfær siyahýya alýndý. 7 Sonra Zevulun qæbilæsi düþærgæ salacaq. Zevulun övladlarýnýn ræhbæri Xelon oðlu Eliav olsun. 8 Onun ordusundan 57 400 næfær siyahýya alýndý. 9 Yæhuda ordugahýndan bölüklærinæ göræ bütün sayýlanlar 186 400 næfær idi. Onlar birinci köçæcæklær. 10 Cænub tæræfindæ Ruven ordugahýna aid bölüklær öz bayraqlarýnýn altýnda düþærgæ salacaqlar. Ruvenlilærin ræhbæri Þedeur oðlu Elisur olsun. 11 Ruven ordusundan 46 500 næfær siyahýya alýndý. 12 Onun yanýnda düþærgæ salanlar Þimeon qæbilæsi olacaq. Þimeonlularýn ræhbæri Suriþadday oðlu Þelumiel olsun. 13 Onun ordusundan 59 300 næfær siyahýya alýndý. 14 Sonra Qad qæbilæsi düþærgæ salacaq. Qadlýlarýn ræhbæri Deuel oðlu Elyasaf olsun. 15 Onun ordusundan 45 650 næfær siyahýya alýndý. 16 Ruven ordugahýndan bölüklærinæ göræ sayýlanlarýn cæmi 151 450 næfær idi. Ýkinci onlar gedæcæklær. 17 Hüzur çadýrý yola düþændæ Levililærin düþærgæsi düþærgælærin ortasýnda dursun. Hæræ necæ düþærgæ salýbsa, hæmin nizamla, öz bayraðý altýnda yola düþsün. 18 Qærb tæræfindæ Efrayim ordugahýna aid bölüklær öz bayraqlarýnýn altýnda düþærgæ salacaqlar. Efrayimlilærin ræhbæri Ammihud oðlu Eliþama olsun. 19 Efrayim ordusundan 40 500 næfær siyahýya alýndý. 20 Onun yanýnda düþærgæ salanlar Menaþþe qæbilæsi olacaq. Menaþþelilærin ræhbæri Pedahsur oðlu Qamliel olsun. 21 Onun ordusundan 32 200 næfær siyahýya alýndý. 22 Sonra Binyamin qæbilæsi düþærgæ salacaq. Binyaminlilærin ræhbæri Gidoni oðlu Avidan olsun. 23 Onun ordusundan 35 400 næfær siyahýya alýndý. 24 Efrayim ordugahýndan bölüklærinæ göræ sayýlanlarýn cæmi 108 100 næfær idi. Üçüncü onlar gedæcæklær. 25 Þimal tæræfindæ Dan ordugahýna aid bölüklær öz bayraqlarýnýn altýnda düþærgæ salacaqlar. Danlýlarýn ræhbæri Ammiþadday oðlu Axiezer olsun. 26 Dan ordusundan 62 700 næfær siyahýya alýndý. 27 Onun yanýnda düþærgæ salanlar Aþer qæbilæsi olacaq. Aþerlilærin ræhbæri Okran oðlu Pagiel olsun. 28 Onun ordusundan 41 500 næfær siyahýya alýndý. 29 Sonra Naftali qæbilæsi düþærgæ salacaq. Naftalililærin ræhbæri Enan oðlu Axira olsun. 30 Onun ordusundan 53 400 næfær siyahýya alýndý. 31 Dan ordugahýndan cæmi 157 600 næfær siyahýya alýndý. Öz bayraqlarýnýn altýnda æn sonuncu onlar gedæcæklær». 32 Ýsrail övladlarýndan ailælærinæ göræ siyahýya alýnanlar bunlardýr. Ordugahlardan bölüklærinæ göræ cæmi 603 550 næfær siyahýya alýndý. 33 Ancaq Ræbbin Musaya æmr etdiyi kimi Levililær digær Ýsrail övladlarý ilæ birgæ siyahýya alýnmadý. 34 Ýsrail övladlarý Ræbbin Musaya æmr etdiyi hær þeyi yerinæ yetirdilær. Bayraqlarýnýn altýnda belæ düþærgæ saldýlar væ hær kæs næsil væ ailæsi ilæ birgæ belæ yola düþdü.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52