2 1 Ýsa padþah Hirodun dövründæ Yæhudeyanýn Bet-Lexem þæhærindæ anadan olduqda müdrik adamlar þærqdæn Yerusælimæ gælib 2 dedilær: «Yæhudilærin anadan olmuþ Padþahý haradadýr? Þærqdæ Onun ulduzunu gördük væ Ona sæcdæ qýlmaða gældik». 3 Padþah Hirod bunu eþitdikdæ özü væ bütün Yerusælim xalqý tælaþa düþdü. 4 Hirod xalqýn bütün baþçý kahinlærini væ ilahiyyatçýlarýný toplayaraq onlardan Mæsihin harada doðulduðunu soruþdu. 5 «Yæhudeyanýn Bet-Lexem þæhærindæ» dedilær. «Çünki peyðæmbær vasitæsilæ belæ yazýlýb: 6 “Ey Yæhuda torpaðýndaký Bet-Lexem, sæn Yæhuda hökmdarlarý arasýnda æn kiçik deyilsæn, Çünki xalqým Ýsrailæ çoban olan Hökmdar sændæn çýxacaq”». 7 Onda Hirod müdrik adamlarý gizlicæ çaðýrýb onlardan ulduzun göründüyü dæqiq vaxtý öyrændi. 8 «Gedin, Körpæni diqqætlæ axtarýn, tapan kimi mænæ xæbær verin ki, mæn dæ gedib Ona sæcdæ qýlým» deyæræk onlarý Bet-Lexemæ göndærdi. 9 Onlar padþahý dinlædikdæn sonra yola düþdülær. O vaxt þærqdæ gördüklæri ulduz onlara yol göstærirdi. O, Körpænin olduðu yerin üzærinæ çatdýqda dayandý. 10 Onlar ulduzu gördüklæri vaxt lap çox sevindilær. 11 Evæ girib Körpæni anasý Mæryæmlæ birlikdæ gördülær væ yeræ qapanaraq Ona sæcdæ qýldýlar. Xæzinælærini açýb Ona hædiyyælæri – qýzýl, kündür væ mirraný tæqdim etdilær. 12 Sonra röyada Hirodun yanýna qayýtmamaq üçün xæbærdarlýq aldýqlarýna göræ baþqa yolla öz ölkælærinæ getdilær. 13 Müdrik adamlar yola düþændæn sonra Ræbbin bir mælæyi Yusifæ röyada görünæræk dedi: «Qalx, Körpæ ilæ anasýný götür, Misiræ qaç. Mæn sænæ xæbær verænæ qædær orada qal. Çünki Hirod Körpæni öldürmæk üçün axtarmaða baþlayýr». 14 Belæliklæ, Yusif qalxdý, hæmin gecæ Körpæ ilæ anasýný götürüb Misiræ yollandý. 15 Hirod ölænæ qædær orada qaldý. Bu, Ræbbin peyðæmbær vasitæsilæ söylædiyi söz yerinæ yetsin deyæ baþ verdi: «Öz Oðlumu Misirdæn çaðýrdým». 16 Hirod müdrik adamlar tæræfindæn axmaq yerinæ qoyulduðunu görændæ çox hiddætlændi. O, müdrik adamlardan öyrændiyi vaxta göræ Bet-Lexem væ onun ætrafýnda yaþayan iki væ iki yaþdan aþaðý körpæ oðlan uþaqlarýný öldürtdü. 17 Belæliklæ, Yeremya peyðæmbær vasitæsilæ söylænæn bu söz yerinæ yetdi: 18 «Ramada bir sæs eþidildi, Aðlaþma væ böyük færyad sæslæri! Ræhilæ uþaqlarý üçün aðlayýr, Tæsælli istæmir. Çünki onlar daha yoxdur». 19 Hirod ölændæn sonra Ræbbin bir mælæyi Misirdæ Yusifæ röyada görünüb 20 dedi: «Qalx, Körpæ ilæ anasýný götür, Ýsrail ölkæsinæ qayýt. Çünki Körpænin canýný almaq istæyænlær öldü». 21 Yusif qalxdý, Körpæ ilæ anasýný götürüb Ýsrail ölkæsinæ qayýtdý. 22 Amma Arxelanýn öz atasý Hirodun yerinæ Yæhudeya padþahý olduðunu eþidændæ oraya getmæyæ qorxdu. Röyada xæbærdarlýq alaraq Qalileya bölgæsinæ getdi. 23 Gælib Nazaret deyilæn þæhærdæ mæskæn saldý. Bu, peyðæmbærlær vasitæsilæ söylænæn «Ona Nazaretli deyilæcæk» sözü yerinæ yetsin deyæ baþ verdi.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52