4 1 Ordular Ræbbi deyir: «Budur, soba kimi yanan o gün gælir. Bütün mæðrurlar væ pislik edænlær saman kimi olacaq. Gælæn o gün onlarý yandýracaq. Onlardan næ kök, næ dæ budaq qalacaq. 2 Ancaq adýma hörmæt edæn sizlær üçün þüalarýnda þæfa olan salehlik günæþi doðacaq. Tövlædæn buraxýlan danalar kimi oynayacaqsýnýz. 3 Pis adamlarý tapdalayacaqsýnýz. Bu iþlæri etdiyim gün onlar sizin ayaðýnýzýn altýnda kül olacaq» deyir Ordular Ræbbi. 4 «Qulum Musanýn qanununu – Xorevdæ olarkæn bütün Ýsrail üçün ona verdiyim qaydalarý væ hökmlæri yadda saxlayýn. 5 Ræbbin böyük væ dæhþætli günü gælmæzdæn qabaq Ýlyas peyðæmbæri sizin yanýnýza göndæræcæyæm. 6 O, atalarýn üræklærini oðullarýna, oðullarýnýn üræklærini isæ atalarýna tæræf döndæræcæk ki, daha Mæn gælib ölkæni lænætlæyib mæhv etmæyim».
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52