27 1 Ræbb Musaya dedi: 2 «Ýsrail övladlarýna söylæ: “Ýnsanlarý Ræbbæ hæsr edæn adam æhdini bu dæyærlærinæ göræ ödæyæ bilær: 3 Müqæddæs yerdæki þekelin ölçüsünæ göræ iyirmi yaþýndan altmýþ yaþýna qædær kiþinin dæyæri ælli þekel gümüþ, 4 qadýnýn dæyæri otuz þekeldir; 5 beþ yaþýndan iyirmi yaþýna qædær oðlanýn dæyæri iyirmi þekel, qýzýn isæ on þekeldir; 6 bir aydan beþ yaþa qædær olan oðlanýn dæyæri beþ þekel gümüþ, qýzýn dæyæri isæ üç þekel gümüþdür; 7 altmýþ yaþýndan yuxarý olan kiþinin dæyæri on beþ þekel, qadýnýn isæ on þekeldir; 8 ægær æhdinæ æmæl edæn adam belæ dæyæri ödæmæk üçün çox kasýbdýrsa, qoy hæsr etdiyi adamý kahinin önünæ gætirsin ki, kahin onu qiymætlændirsin. Æhdinæ æmæl edænin gücü næyæ çatýrsa, kahin onun qiymætini tæyin etsin. 9 Ægær bir næfær Ræbbæ qurban gætirilæn heyvanlardan birini hæsr etsæ, bunlardan Ræbbæ verilæn hær baþ heyvan müqæddæs sayýlýr. 10 O adam heyvaný dæyiþdirmæsin. Næ pisi yaxþý ilæ, næ yaxþýný pislæ ævæz etmæsin. Ægær o, heyvaný dæyiþdirirsæ, dæyiþdirilæn heyvanlarýn ikisi dæ müqæddæs sayýlsýn. 11 Ægær Ræbbæ qurban gætirmæyæ layiq olmayan hær hansý murdar heyvanlardan birini hæsr etsæ, qoy o heyvaný kahinin yanýna gætirib ona göstærsin; 12 kahin onu yaxþý ya pis olduðuna göræ qiymætlændirsin væ dæyæri onun tæyin etdiyinæ göræ olsun. 13 Ægær heyvaný hæsr edæn onu geri satýn almaq istæsæ, qoy o dæyærinæ beþdæ biri qædær ælavæ edæræk ödæsin. 14 Bir næfær öz evini müqæddæs tæqdim kimi Ræbbæ tæqdis edændæ kahin evi yaxþý ya pis olduðuna göræ qiymætlændirsin. Qiymæt kahinin tæyin etdiyi kimi qalsýn. 15 Ægær o adam evini geri satýn almaq istæsæ, qoy o qiymætæ göræ beþdæ birini ælavæ edæræk ödæsin væ ev ona qayýtsýn. 16 Ægær bir næfær mülkü olan tarla sahæsini Ræbbæ tæqdis edirsæ, oraya ækilæn toxum miqdarýna göræ bir xomer arpa ækilæn tarlanýn qiymæti ælli þekel gümüþ olsun. 17 Ægær o adam tarlasýný Azadlýq ilindæn baþlayaraq tæqdis edirsæ, bu dæyær olduðu kimi qalsýn. 18 Ægær tarlasýný Azadlýq ilindæn sonra tæqdis edirsæ, kahin onunla qiymætini sonraký Azadlýq ilinæ qædær qalan müddætæ göræ hesablaþsýn væ dæyæri belæ aþaðý salýnsýn. 19 Ægær tarlaný tæqdis edæn adam onu geri satýn almaq istæsæ, qoy o, gümüþæ göræ dæyærinæ beþdæ birini ælavæ edæræk ödæsin væ tarla ona qayýtsýn. 20 Ægær tarlaný geri satýn almadan baþqa birinæ satarsa, sonra onu heç vaxt geri satýn ala bilmæz. 21 O tarla Azadlýq ilindæ azad olanda hæmiþælik hæsr olunmuþ bir tarla kimi Ræbb üçün tæqdis edilmiþ sayýlsýn; kahinin mülkü olsun. 22 Ægær bir næfær öz mülkü olmayaraq, satýn aldýðý bir tarlaný Ræbbæ tæqdis edærsæ, 23 qoy kahin onunla Azadlýq ilinæ qædær dæyærini hesablasýn. O adam hæmin gün qiymæti Ræbb üçün tæqdis edilmiþ bir þey kimi versin. 24 Azadlýq ilindæ hæmin tarla mülk olub onu satan adama qaytarýlsýn. 25 Bütün dæyærlær Müqæddæs yerdæki þekelæ göræ sayýlsýn. Bu þekel iyirmi geraya bærabærdir. 26 Heyvanlar arasýnda ilk doðulanlar Ræbbæ mæxsusdur. Heç kim onu yenidæn tæqdis etmæsin. Ýstær mal-qara, istær qoyun-keçi olsun, onlar Ræbbindir. 27 Ægær murdar heyvanýn balasý olsa, onu gætiræn adam ümumi dæyærinæ beþdæ birini ælavæ edæræk geri satýn ala bilær. Ægær o geri satýn alýnmýrsa, dæyærinæ satýlsýn. 28 Bir næfærin öz æmlakýndan istær adam, istær heyvan, istær mülkü olan tarla sahæsi olsun – Ræbb üçün mæhv edilmæyæ hæsr etdiyi hær bir þey næ satýlsýn, næ dæ geri satýn alýnsýn. Mæhv edilmæyæ hæsr olunmuþ hær þey Ræbb üçün æn müqæddæsdir. 29 Mæhv edilmæyæ hæsr olunmuþ hær kæs geri satýn alýnmamalýdýr, hamýsý öldürülmælidir. 30 Torpaðýn mæhsulundan – onun verdiyi taxýldan væ aðaclarýn meyvæsindæn bütün onda bir hissæ Ræbbæ mæxsusdur væ Onun üçün tæqdis edilib. 31 Ægær bir næfær öz onda bir hissæsini geri satýn almaq istæsæ, qoy qiymætinæ beþdæ birini ælavæ edæræk ödæsin. 32 Bütün mal-qaradan, qoyun-keçidæn onda bir hissæ, sayla çoban dæyænæyinin altýndan keçæn hær onuncu heyvan Ræbb üçün tæqdis edilmiþ sayýlsýn. 33 Qoy heyvan sahibi heyvanlara yaxþý yaxud pis færq qoyub baxmasýn; birini o biri ilæ dæyiþdirmæsin. Ægær o belæ dæyiþdirsæ, dæyiþdirilæn heyvanlarýn ikisi dæ müqæddæs sayýlýb geri satýn alýnmamalýdýr”». 34 Bu, Ræbbin Musaya Ýsrail övladlarý üçün Sina daðýnda verdiyi æmrlærdir.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52