2 1 Yunus balýðýn qarnýndan Allahý Ræbbæ dua edib dedi: 2 «Æzab içindæ Ræbbi çaðýrdým, O mænæ cavab verdi. Ölülær diyarýnýn baðrýndan færyad etdim, Sæn mænim sæsimi eþitdin. 3 Sæn mæni dærinæ, dænizin qoynuna atdýn, Mæni sellær sarýdý, Sænin bütün læpælærin væ dalðalarýn Üstümdæn keçdi. 4 Mæn dedim: “Sænin gözlærinin önündæn qovuldum”, Lakin yenæ Sænin müqæddæs mæbædini göræcæyæm. 5 Næfæsim kæsilænæ qædær mæni sular bürüdü, Mæni dærinliklær aldý, Baþýma yosunlar sarýldý. 6 Daðlarýn dibinæ qædær endim, Arxamca æbædilik dünya baðlandý. Lakin, ya Ræbb Allahým, Sæn canýmý dærin çuxurdan çýxartdýn. 7 Daxilimdæ caným üzülændæ Ræbbæ üz tutdum, Mænim duam Sænæ, Sænin müqæddæs mæbædinæ çatdý. 8 Puç olan bütlæræ sæcdæ edænlær Onlara verilæn lütfdæn imtina edærlær. 9 Amma mæn Sænæ þükür næðmæsi ilæ qurban gætiræcæyæm, Æhdimi yerinæ yetiræcæyæm. Xilas Ræbdædir!» 10 Ræbb balýða æmr etdi væ balýq Yunusu aðzýndan quruya qaytardý.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52