1 1 Ræbbin sözü Amittay oðlu Yunusa nazil oldu: 2 «Qalx, Ninevaya – o böyük þæhæræ get væ ona qarþý car çæk, çünki oradakýlarýn pisliyi gælib Mænæ qædær çatmýþdýr». 3 Lakin Yunus Ræbbin hüzurundan Tarþiþæ qaçmaq üçün qalxdý. Yafoya enib Tarþiþæ gedæn bir gæmi tapdý. Yol haqqýný verib Ræbbin hüzurundan getmæk üçün onlarla birlikdæ Tarþiþæ gedæn gæmiyæ mindi. 4 Lakin Ræbb dæniz üzærindæ güclü külæk qaldýrdý, dænizdæ böyük bir fýrtýna qopdu væ gæmi az qala parçalanacaqdý. 5 Gæmiçilær qorxuya düþüb hær biri öz allahýný çaðýrdý væ gæmi yüngüllæþsin deyæ orada olan yüklæri dænizæ atdý. Yunus isæ gæminin aþaðý hissæsinæ enmiþdi væ uzanýb bærk yuxuya getmiþdi. 6 Gæmi ræisi onun yanýna gælib dedi: «Sæn næ yatýrsan? Qalx, öz allahýný çaðýr. Bælkæ sænin allahýn bizi yada salar væ biz mæhv olmarýq». 7 Gæmiçilær bir-birlærinæ dedi: «Gælin püþk ataq, göræk kimæ göræ bu bæla baþýmýza gældi?» Püþk atdýlar væ püþk Yunusa düþdü. 8 O zaman Yunusdan soruþdular: «Bizæ de, baþýmýza gælæn bu bæla kimæ görædir? Sænin sænætin nædir? Haradan gælirsæn? Vætænin haradýr? Hansý xalqdansan?» 9 Yunus cavab verdi: «Mæn Ýbraniyæm. Dænizi væ torpaðý yaradan göylærin Allahý Ræbdæn qorxuram». 10 Onlar çox qorxdu væ dedi: «Sæn bunu næ üçün etdin?» Çünki Yunusun Ræbdæn uzaqlaþmaq üçün qaçdýðýný bilirdilær, bunu onlara özü næql etmiþdi. 11 Dæniz get-gedæ coþduðuna göræ onlar Yunusdan soruþdular: «Sæninlæ næ edæk ki, dæniz qarþýmýzda sakitlæþsin?» 12 Yunus onlara dedi: «Mæni götürüb dænizæ atýn, onda dæniz qarþýnýzda sakitlæþær, çünki biliræm, bu böyük fýrtýna mænæ göræ baþ verib». 13 Lakin gæmiçilær sahilæ yan almaq üçün sæylæ avar çækmæyæ baþladý, amma bacarmadý. Ona göræ ki dæniz onlara qarþý get-gedæ coþurdu. 14 O zaman onlar Ræbbæ færyad edæræk dedilær: «Ya Ræbb, Sænæ yalvarýrýq, qoyma bu adamýn canýndan ötrü mæhv olaq. Günahsýz qan üstümüzdæ qalmasýn! Çünki Sæn, ya Ræbb, Öz istædiyini etmisæn». 15 Onlar Yunusu götürüb dænizæ atdý væ dænizdæki fýrtýna yatdý. 16 Onda adamlar Ræbdæn bærk qorxdu væ Ræbbæ qurban tæqdim edæræk æhd etdi. 17 Yunusu udmaq üçün Ræbb böyük bir balýq yetirdi væ Yunus üç gün-üç gecæ balýðýn qarnýnda qaldý.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52