42 1 O vaxt Æyyub Ræbbæ belæ cavab verdi: 2 «Biliræm, Sæn hær þeyæ qadirsæn, Sænin istæyinin qarþýsý alýnmaz. 3 Soruþdun: “Mæslæhæti savadsýzcasýna ört-basdýr edæn bu kimdir?” Doðrudan da, bilmædiyim þeylærdæn, Ælim çatmadýðý heyrætamiz iþlærdæn danýþdým. 4 Dedin: “Ýndi qulaq as, Mæn danýþacaðam, Sual veræcæyæm, Mænæ cavab ver”. 5 Qulaqlarýma soraðýn çatmýþdý, Ýndisæ Sæni gözlærimlæ görüræm. 6 Ona göræ özümdæn zæhlæm gedir, Torpaðýn, külün içindæ tövbæ ediræm». 7 Ræbb Æyyuba bu sözlæri deyændæn sonra Temanlý Elifaza dedi: «Sænæ væ iki dostuna qarþý qæzæbdæn alýþýb-yandým. Çünki siz qulum Æyyub kimi Mænim haqqýmda doðru olaný demædiniz. 8 Ýndi özünüz üçün yeddi buða væ yeddi qoç alýb qulum Æyyubun yanýna gedin væ özünüz üçün yandýrma qurbaný tæqdim edin. Qulum Æyyub sizin üçün dua etsin. Mæn dæ onun duasýný qæbul edib sizinlæ axmaqlýðýnýza göræ ræftar etmæyæcæyæm, çünki siz qulum Æyyub kimi Mænim haqqýmda doðru olaný demædiniz». 9 Belæcæ Temanlý Elifaz, Þuahlý Bildad væ Naamatlý Sofar gedib Ræbbin onlara dediklærinæ æmæl etdi. Ræbb dæ Æyyubun duasýný qæbul etdi. 10 Æyyub dostlarý üçün dua edændæn sonra Ræbb ondan alýnanlarý geri qaytardý. O, Æyyuba bütün qabaqký malýndan da ikiqat artýq var-dövlæt verdi. 11 Æyyubun bütün qardaþlarý, bacýlarý væ bütün ævvælki dost-tanýþlarý yanýna gælib evindæ onunla çöræk yedi væ dærdinæ þærik oldular. Ræbbin onun baþýna gætirdiyi bütün bælalara göræ ona tæsælli verdilær. Hær biri ona bir parça gümüþ væ bir qýzýl halqa verdi. 12 Ræbb Æyyubun axýr günlærini ævvælki günlærindæn daha çox bærækætli etdi. Onun on dörd min qoyunu, altý min dævæsi, min cüt öküzü væ min eþþæyi var idi. 13 Æyyubun yeddi oðlu, üç qýzý oldu. 14 Ýlk qýzýnýn adýný Yemima, ikincisinin adýný Qesia, üçüncüsünün adýný Qeren-Happuk qoydu. 15 Ölkænin heç bir yerindæ Æyyubun qýzlarý kimi gözæl qýzlar yox idi. Æyyub onlara da qardaþlarý ilæ yanaþý miras verdi. 16 Bundan sonra Æyyub yüz qýrx il yaþadý væ dörd næsil övladlarýný gördü. 17 O qocalýb yaþa dolaraq öldü.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52