2 1 Baþqa bir gün ilahi varlýqlar Ræbbin hüzuruna qalxmaq üçün gælændæ Þeytan da onlara qoþulub Ræbbin hüzuruna qalxmaq üçün gældi. 2 Ræbb Þeytana dedi: «Haradan gælirsæn?» Þeytan «dünyaný gæzib-dolaþmaqdan» deyæ cavab verdi. 3 Ræbb dedi: «Qulum Æyyuba yaxþý-yaxþý næzær sala bildinmi? Axý yer üzærindæ onun kimisi yoxdur. O, kamil, æmælisaleh, Allahdan qorxan væ özünü þærdæn uzaq saxlayan bir adamdýr. Mæni vadar etdin ki, boþ yeræ onu mæhv edim, amma o hælæ kamil olaraq qalýb». 4 Þeytan Ræbbæ belæ cavab verdi: «Dæri ævæzinæ dæri! Ýnsan canýna göræ hær þeyini verær. 5 Ælini uzadýb onun ætinæ væ sümüyünæ toxun, o, gözünün qabaðýnda mütlæq Sænæ lænæt edæcæk». 6 Ræbb Þeytana dedi: «Yaxþý, onu sænæ tæslim ediræm. Yalnýz canýný alma». 7 Belæliklæ, Þeytan Ræbbin hüzurundan getdi væ sonra Æyyubun bædæninæ baþdan ayaðadæk aðrýlý çibanlar çýxartdý. 8 Æyyub çibanlarýný qaþýmaq üçün bir saxsý parçasý götürdü væ kül içindæ oturdu. 9 Arvadý ona dedi: «Yenæ dæ kamil olaraq qalacaqsan? Lænæt et Allaha, öl qurtar!» 10 Æyyub cavab verdi: «Lap nadan arvadlar kimi danýþýrsan. Næ oldu, Allahdan yaxþýlýðý qæbul edæk, pisliyi qæbul etmæyæk?» Bütün bu hadisælær baþ verærkæn Æyyub özünæ günah qazandýran bir kælmæ dæ demædi. 11 Æyyubun üç dostu – Temanlý Elifaz, Þuahlý Bildad væ Naamatlý Sofar onun baþýna gælæn bütün bælalarý eþidærkæn üçü dæ yaþadýqlarý yerdæn çýxýb bir yerdæ görüþdü. Onun dærdinæ þærik olmaq væ onu ovutmaq üçün yanýna gældilær. 12 Æyyubu uzaqdan görærkæn tanýya bilmædilær, hönkürüb aðlayaraq öz cübbælærini cýrýb-daðýtdýlar væ yerdæki torpaðý götürüb baþlarýna tökdülær. 13 Yeddi gün-yeddi gecæ onunla birlikdæ quru yerdæ oturdular. Kimsæ aðzýný açmadý, çünki Æyyubun dærdinin næ qædær böyük olduðunu gördülær.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52