2 1 Mænæ Ræbbin sözü nazil oldu: «Get Yerusælimæ ucadan elan et ki, 2 Ræbb belæ deyir: “Mæn sænin cavanlýðýndaký mehrini, Gælin olanda mæhæbbætini, Sæhrada, ot bitmæyæn torpaqda ardýmca gældiyini yadýma saldým. 3 Onda Ýsrail Ræbbæ hæsr olunmuþdu Væ Onun mæhsulunun nübarý idi. Onu udmaq istæyænlærin hamýsý mühakimæ olunur, Üstlærinæ bæla gælirdi” Ræbb belæ bæyan edir. 4 Ey Yaqub næsli, ey Ýsrail næslinin bütün tayfalarý, Ræbbin sözünü eþidin, 5 Ræbb belæ deyir: “Atalarýnýz Mændæ næ haqsýzlýq tapdýlar ki, Mændæn uzaqlaþdýlar væ puç bütlær ardýnca getdilær, Özlæri dæ puç adam oldular. 6 Daha demædilær ki, Misir torpaðýndan bizi çýxaran, Sæhrada, uçurumlarla dolu boz çöllærdæ, Ölüm kölgæsindæ qalan quraq torpaqda, Bir insanýn keçmædiyi, heç kæsin yaþamadýðý Diyarda gæzdiræn Ræbb haradadýr? 7 Mæn sizi bærækætli torpaða gætirdim ki, Onun meyvælærindæn væ nemætlærindæn dadasýnýz. Ancaq siz oraya giræn kimi torpaðýmý murdar etdiniz, Mülkümü iyrænc bir yeræ çevirdiniz. 8 Kahinlær ‹Ræbbi axtaraq› demædilær, Qanun müællimlæri Mæni tanýmadýlar, Ræhbærlær Mænæ qarþý üsyan etdilær, Peyðæmbærlær Baalýn adý ilæ peyðæmbærlik etdilær, Faydasýz þeylærin dalýnca getdilær”. 9 Buna göræ Ræbb belæ bæyan edir: “Mæn yenæ sizinlæ çækiþæcæyæm, Mæn övladlarýnýzýn övladlarý ilæ dæ çækiþæcæyæm. 10 Siz Kittim adalarýna gedib görün, Qedara adam göndærib öyrænin. Görün belæ bir þey oldumu? 11 Bir millæt allahlarýný dæyiþdirdimi? Æslindæ onlar allah deyil. Ancaq Mænim xalqým öz Calalýný faydasýz bütlæræ dæyiþdi. 12 Ey göylær, siz buna heyræt edib tir-tir æsin væ dæhþætæ gælin” Ræbb belæ bæyan edir. 13 “Çünki xalqým iki pis æmæl etdi: Mæni – axar sularýn mænbæyini atýb Özlærinæ hovuzlar, su saxlamayan çatlý hovuzlar düzæltdilær. 14 Mægær Ýsrail quldur? Yoxsa o, kölæ doðulmuþdu? Bæs næ üçün qaræt malý oldu? 15 Onun üstünæ cavan aslanlar nærildædi væ sæslærini ucaltdýlar. Ölkæsini viran etdilær. Þæhærlæri yandý, bir næfær sakin qalmadý. 16 Nof væ Taxpanxes sakinlæri sænin baþýný yardý. 17 Sæni yolla aparan Allahýn Ræbbi tærk etmæklæ Bu iþi öz baþýna gætirmædinmi? 18 Bæs Þixor suyundan içmæk üçün Misiræ niyæ gedirsæn? Færat suyundan içmæk üçün Aþþura niyæ gedirsæn? 19 Sæni öz pisliyin cæzalandýracaq, Dönüklüyün töhmætini alacaqsan. Sæn dæ görüb bil ki, Allahýn Ræbbi atmaðýn, Mændæn qorxmamaðýn pis væ acý þeydir” Ordular Ræbbi Xudavænd belæ bæyan edir. 20 “Sæn boyunduruðunu ta qædimdæn qýrdýn, iplærini qopardýn Væ ‹sænæ qulluq etmæyæcæyæm› dedin. Üstælik hær uca tæpænin üstündæ, Hær kölgæli aðacýn altýnda yeræ særilib Bütlæræ sæcdæ edæræk Mænæ xæyanæt etdin. 21 Mæn sæni gözæl meynæ, tær-tæmiz toxum kimi ækmiþdim. Sæn necæ æleyhimæ çýxýb cýr, yabaný meynæ oldun? 22 Ýndi isæ sæn gilabý ilæ yuyunsan, çoxlu sabun æritsæn dæ, yenæ günahýn önümdæ lækæ kimi qalacaq” Xudavænd Ræbb belæ bæyan edir. 23 “Axý necæ deyæ bilærsæn ki, murdar olmadým, Baal bütlærinin ardýnca getmædim? Dærædæ necæ ræftar etdiyinæ bax, næ etdiyini gör. Sæn qýzýþan, ora-bura qaçan diþi dævæ kimi, 24 Þæhvætlæ havaný iylæyæn, sæhraya öyræþmiþ væhþi eþþæk kimisæn. Qýzanda onu kim saxlaya bilær? Onu istæyænlær özlærini yormaz, cütlæþmæ vaxtý onu tapar. 25 Ayaqyalýn gæzmæ, boðazýn susuzluqdan qurumasýn. Ancaq sæn dedin: ‹Xeyr, olmaz! Çünki mæn yad allahlarý sevdim væ onlarýn ardýnca gedæcæyæm›. 26 Oðru tutulanda necæ utanýrsa, Ýsrail næsli dæ padþahlarý, baþçýlarý, kahinlæri Væ peyðæmbærlæri ilæ birgæ elæcæ utanýrlar. 27 Onlar aðaca ‹atamsan›, daþa ‹bizi sæn doðdun› deyir. Çünki Mænæ tæræf üzlærini deyil, arxalarýný çevirdilær. Ancaq üstlærinæ bæla gælændæ ‹qalxýb bizi qurtar› deyirlær. 28 Bæs özün üçün düzæltdiyin bütlærin haradadýr? Baþýna bæla gældiyi vaxt sæni qurtara bilærlærsæ, gælsinlær. Sænin allahlarýn þæhærlærinin sayý qædærdir, ey Yæhuda! 29 Næ üçün Mænimlæ çækiþirsiniz? Hamýnýz Mænæ qarþý üsyan etdiniz” Ræbb belæ bæyan edir. 30 “Övladlarýnýzý nahaq yeræ cæzalandýrdým, Çünki onlar ibræt götürmædilær. Öz qýlýncýnýz qýrýb-çatan aslan kimi Peyðæmbærlærinizi tælæf etdi”. 31 Ey bu næslin övladlarý, Ræbbin sözünæ diqqæt edin: “Mægær Mæn Ýsrail üçün bir sæhra oldum? Yaxud bir zülmæt ölkæsi oldum? Xalqým næ üçün deyir ki, biz öz-özümüzæ aðayýq, Bir daha Sænæ tæræf gælmærik? 32 Qýz öz bæzæklærini, gælin öz cehizini unuda bilærmi? Ancaq xalqým uzun müddæt mæni unutdu. 33 Oynaþlarýnýn dalýna düþmækdæ næ qædær mahirsæn. Æn pis arvadlar belæ, sændæn dærs ala bilær. 34 Sænin ætæklærin öldürdüyün Mæzlum, günahsýz adamlarýn qanýna bulaþýb, Halbuki onlarý oðurluq üstündæ tutmadýn. Hælæ bununla belæ, 35 Sæn deyirsæn: ‹Mæn tæqsirsizæm, Ræbbin qæzæbi hökmæn mændæn yan keçæcæk›. Bax Mæn sæni mühakimæ edæcæyæm, Çünki günah etmædiyini söylæyirsæn. 36 Næ üçün tez-tez dolanýb dönüklük edirsæn? Aþþurda pært olduðun kimi Misirdæ dæ pært olacaqsan. 37 Oradan da ællærinlæ baþýný tutub çýxacaqsan, Çünki bel baðladýqlarýný Ræbb rædd etdi, Onlarla uður qazana bilmæyæcæksæn”.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52