2 1 Ræbbin mælæyi Qilqaldan Bokimæ çýxdý væ dedi: «Sizi Mæn Misirdæn çýxararaq atalarýnýza væd etdiyim torpaða gætirib dedim ki, sizinlæ olan æhdimi heç vaxt pozmayacaðam. 2 Siz isæ bu torpaðýn æhalisi ilæ æhd baðlamayýn væ onlarýn qurbangahlarýný daðýdýn. Lakin siz Mænim sözümæ qulaq asmadýnýz. Niyæ belæ etdiniz? 3 Buna göræ dæ Mæn deyiræm: onlarý qarþýnýzdan qovmayacaðam væ onlar sizæ ængæl, allahlarý isæ sizæ tælæ olacaq». 4 Ræbbin mælæyi bu sözlæri Ýsrail övladlarýna söylædiyi zaman xalq bærkdæn aðlamaða baþladý. 5 Ona göræ dæ o yerin adýna Bokim dedilær væ orada Ræbbæ qurban tæqdim etdilær. 6 Yeþua xalqý yola salan zaman Ýsrail övladlarýndan hær biri öz torpaq paylarýna sahib olmaq üçün getdi. 7 Yeþuanýn bütün ömrü boyu Ræbbin Ýsrail üçün etdiyi bütün böyük iþlæri göræn væ Yeþuadan sonra sað qalan aðsaqqallarýn bütün ömrü boyunca xalq Ræbbæ qulluq etdi. 8 Ræbbin qulu Nun oðlu Yeþua yüz on yaþýnda væfat etdi. 9 Onu Qaaþ daðýnýn þimalýnda, Efrayimin daðlýq bölgæsindæ olan Timnat-Xeres adlý irs olan torpaq sahæsindæ dæfn etdilær. 10 Yeþua ilæ bir dövrdæ yaþayan bütün næsil dæ ölüb atalarýna qovuþdu. Bundan sonra Ræbbin Ýsrail üçün etdiyi iþlæri bilmæyæn baþqa bir næsil törædi. 11 Ýsrail övladlarý Ræbbin gözündæ pis olan iþlær göræræk Baal bütlærinæ qulluq etdilær. 12 Bununla da onlarý Misir ölkæsindæn çýxaran atalarýnýn Allahý Ræbbi atýb baþqa allahlara – ætraflarýnda yaþayan millætlærin allahlarýna sitayiþ edæræk onlara sæcdæ etdilær. Buna göræ dæ Ræbbi qæzæblændirdilær. 13 Onlar Ræbbi ataraq Baal væ Aþtoret bütlærinæ qulluq etdilær. 14 Ræbbin Ýsrailæ qarþý qæzæbi alovlandý væ onlarý basqýnçýlara tæslim etdi. Basqýnçýlar da onlarý talan etdilær. Ræbb onlarý ætraflarýndaký düþmænlæræ verdi. Ýsrail övladlarý isæ düþmæn qabaðýnda tab gætiræ bilmædilær. 15 Harada döyüþdülærsæ, Ræbbin onlara dediyi væ and içdiyi kimi Ræbbin æli onlarýn æleyhinæ qalxdý. Bundan Ýsraillilær pis væziyyætæ düþüb çox æziyyæt çækdilær. 16 Ræbb Ýsrail övladlarýný talançýlarýn ælindæn qurtarmaq üçün hakimlær yetirdi. 17 Lakin onlar hakimlæræ dæ qulaq asmadýlar. Baþqa allahlara sitayiþ etmæklæ Ræbbæ xæyanæt etdilær. Ræbbin æmrlærinæ itaæt edæn atalarýna bænzæmædilær væ tezliklæ ata-babalarý gedæn yoldan azdýlar. 18 Ræbb onlar üçün hakimlær yetirdi væ Özü dæ hakimlærlæ oldu. Hakimlærin ömrü boyunca Ræbb Ýsraillilæri düþmænlærin ælindæn qurtarýrdý. Ona göræ ki onlarý æzænlærin væ sýxýþdýranlarýn üzündæn nalæ çækdiklæri zaman Ræbbin xalqa ræhmi gælirdi. 19 Hær hansý hakim ölændæn sonra xalq yenæ baþqa allahlara sitayiþ etmæklæ, onlara qulluq edib sæcdæ etmæklæ atalarýndan daha betær olurdu. Onlar bu æmællærindæn, bu inadkarlýqlarýndan æl çækmædi. 20 Ona göræ dæ Ræbbin Ýsraillilæræ qarþý qæzæbi alovlandý væ dedi: «Madam ki bu millæt Mænim atalarýna æmr etdiyim æhdi pozub sözümæ qulaq asmadý, 21 Mæn dæ Yeþua væfat edændæ bu torpaqlarda saxladýðý millætlærin heç birini daha onlarýn qarþýsýndan qovmayacaðam. 22 Atalarý kimi bu yolla gedib-getmæyæcæklærini görmæk üçün Ýsraillilæri bu millætlær vasitæsilæ sýnaqdan keçiræcæyæm». 23 Ræbb bu millætlærin hæmin torpaqlarda qalmasýna izin verdi. Onlarý Yeþuaya tæslim etmæyæræk dærhal qovmadý.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52