66 1 Ræbb belæ deyir: «Göylær Mænim taxtýmdýr, Yer ayaqlarýmýn altýndaký kætildir. Mænim üçün harada ev tikæcæksiniz, Dincælæcæyim yer harada olacaq? 2 Çünki bütün bunlarý Mænim ælim yaratdý, Hær þey belæcæ æmælæ gældi» Ræbb bæyan edir. «Ancaq Mæn özünü aþaðý tutan væ ruhu æzilmiþ insana, Sözümün önündæ titræyænæ næzær salaram. 3 Buða kæsæn þæxs adam öldüræn kimidir, Quzunu qurban veræn þæxs itin boynunu qýran kimidir, Taxýl tæqdimi gætiræn þæxs donuz qanýný tæqdim edæn kimidir, Kündür yandýraraq tæqdim edæn þæxs bütæ pæræstiþ edæn kimidir. Onlar öz yollarý ilæ gedir, Ýyrænc iþlærindæn hæzz alýr. 4 Mæn dæ onlarý çætinliyæ düçar edæcæyæm, Qorxduqlarý bælaný baþlarýna gætiræcæyæm. Çünki Mæn çaðýranda onlardan cavab almadým, Danýþanda qulaq asmadýlar, Gözümdæ pis olaný etdilær, Mænæ mæqbul olmayaný seçdilær». 5 Ey Ræbbin sözü önündæ titræyænlær, Onun dediklærini eþidin: «Mænim adýma göræ sizæ nifræt edib tæqib edæn soydaþlarýnýz “Qoy Ræbb izzætini göstærsin, Biz dæ göræk, necæ sevinærsiniz” deyirdilær. Amma onlar rüsvay olacaq. 6 Þæhærdæn nærælær, Mæbæddæn bir sæs eþidilir! Bu, düþmænlærindæn qisas alan Ræbbin sæsidir. 7 Bir qadýn aðrý çækmædæn, Sancýsý tutmadan bir oðlan uþaðý doðdu. 8 Belæ bir þey eþidæn olubmu? Belæ þeylæri kim görüb? Bir gündæ ölkæ yarana bilærmi? Bir anda millæt doðula bilærmi? Sion isæ aðrýsý tutan kimi övladlarýný doðdu. 9 Mæn doðuþ anýnadæk gætirib Doðmaða güc vermæræmmi?» deyir Ræbb. «Doðuþ üçün güc veræn Mæn Bætni baðlayarammý?» deyir Allahýn. 10 «Yerusælimlæ birgæ sevinin, Ey onu sevænlær, hamýnýz onun üçün þadlanýn. Ey Yerusælim üçün yas tutanlar, Onunla birgæ cuþa gælin, færæhlænin! 11 Siz ananýz Yerusælimin döþlærini æmib Tæsælli tapacaqsýnýz, doyacaqsýnýz, Onun bol nemætlærindæn dadýb zövq alacaqsýnýz». 12 Ræbb belæ deyir: «Budur, Mæn æmin-amanlýðý bir çay tæk, Millætlærin særvætini daþqýn sel kimi Ona sarý axýdacaðam. Siz ondan bæslænæcæksiniz, Qucaðýnda daþýnacaqsýnýz, Dizlærindæ oxþanacaqsýnýz. 13 Övladýna tæsælli veræn bir ana tæk Mæn sizæ tæsælli veræcæyæm. Yerusælimdæ tæsælli tapacaqsýnýz. 14 Bunlarý görüb üræyiniz sevinæcæk; Bædænlæriniz yaþýl ot kimi qüvvætlænæcæk. Hær kæs bilæcæk ki, Ræbbin qoruyucu æli qullarýnýn, Qæzæbi isæ düþmænlærinin üstündædir». 15 Budur, Ræbb odla gælir, Onun döyüþ arabalarý qasýrða tæk gælir. Þiddætli qæzæbini, mæzæmmætini Alov kimi tökmæyæ hazýrdýr. 16 Ræbb bütün bæþæri odla, Qýlýncý ilæ mühakimæ edæcæk, Çoxlarýný mæhv edæcæk. 17 «Baðlara girmæk üçün Özlærini tæqdis edib pak edænlær, Mærkæzdæ duranýn ardýnca gedæræk Donuz, siçan væ digær murdar heyvanlarýn Ætini yeyænlærin hamýsý mæhv olacaq» Ræbb bæyan edir. 18 «Çünki Mæn onlarýn æmællærini dæ, fikirlærini dæ biliræm. Bütün millætlæri væ dillæri bir yeræ topladýðým vaxt gælir. Onlar gælib Mænim æzæmætimi göræcæk. 19 Mæn aralarýnda bir ælamæt qoyacaðam. Onlardan qaçýb-qurtulanlarý Mæn millætlæræ – Tarþiþæ, Pula, mahir oxatanlarýn vætæni Luda, Tuvala, Yavana, þöhrætimi eþitmæyæn, æzæmætimi görmæyæn uzaq diyarlara göndæræcæyæm. Onlar Mænim æzæmætimi bu millætlær arasýnda bæyan edæcæk. 20 Ýsrail övladlarý Ræbbin mæbædinæ pak qablarda tæqdimlærini necæ gætirirlærsæ, onlar da bütün millætlærdæn soydaþlarýný atlarla, arabalarla, taxt-rævanlarla, qatýrlarla, dævælærlæ müqæddæs daðýma, Yerusælimæ, Ræbbæ elæ tæqdim edæcæk. 21 Onlardan bæzisini Mæn kahin væ Levili seçæcæyæm» Ræbb bæyan edir. 22 «Yaradacaðým yeni göylær væ yeni yer önümdæ necæ qalacaqsa, Næsliniz væ adýnýz da elæ qalacaq» Ræbb bæyan edir. 23 «Hær Tæzæ Ay mærasimindæ, hær Þænbæ günündæ Bütün bæþær gælib qarþýmda sæcdæ edæcæk». Ræbb deyir. 24 «Onlar eþiyæ çýxanda Mænæ qarþý üsyankar olanlarýn meyitlærini göræcæk. Meyitlæri yeyæn qurd ölmæyæcæk, Onlarý yandýran alov sönmæyæcæk. Bütün bæþær onlardan iyrænæcæk».
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52