1 1 Yæhuda padþahlarý Uzziya, Yotam, Axaz, Xizqiyanýn dövründæ Yæhuda væ Yerusælim baræsindæ Amots oðlu Yeþayaya görünæn görüntü. 2 Ey göylær, eþidin, Ey yer üzü, dinlæyin! Çünki Ræbb belæ söylædi: «Övladlar yetiþdirib böyütdüm, Amma onlar Mænæ qarþý üsyankar oldular. 3 Öküz yiyæsini, Eþþæk dæ sahibinin tæknæsini tanýyýr, Lakin Ýsrail xalqý Mæni tanýmýr, Xalqým anlamýr». 4 Günah edæn millætin, Þær iþlær göræn xalqýn, Yolunu azmýþ næslin, Pozulmuþ övladlarýn vay halýna! Onlar Ræbbi tærk etdilær, Ýsrailin Müqæddæsinæ xor baxdýlar, Ondan üz döndærdilær. 5 Siz næ üçün yenæ döyülæsiniz, Niyæ üsyan etmækdæ davam edirsiniz? Xoralar baþýnýzý tamamilæ bürüyüb, Üræyiniz azara düþüb. 6 Tæpædæn dýrnaðacan bædæniniz xæstædir, Bir saðlam yeriniz yoxdur: Yaralarýnýz, zædælæriniz, Yenæ dæ vurulmuþ yaralarýnýz Tæmizlænmæmiþ, sarýlmamýþ, Mælhæmlæ yumþaldýlmamýþdýr. 7 Ölkæniz viran qaldý, Þæhærlæriniz alýþýb-yandý, Yadellilær gözünüzün önündæcæ torpaðýnýzý yeyib-daðýtdý. Torpaðýnýz kimsæsiz qalýb, Sanki yad adamlar oraný talayýb. 8 Sion qýzý baðdaký çardaq, bostandaký koma, Mühasiræyæ alýnmýþ þæhær kimi tæk qalýb. 9 Ægær Ordular Ræbbi Bizim üçün bir neçæ adamý sað qoymasaydý, Biz Sodom kimi olardýq, Homorraya bænzæyærdik. 10 Ey Sodom baþçýlarý, Ræbbin sözünü eþidin! Siz, ey Homorra xalqý, Allahýmýzýn tælimini dinlæyin! 11 Ræbb deyir: «Qurbanlarýnýz çoxalýb, Mænæ næ? Yandýrma qoç qurbanlarýndan, Bæslænmiþ heyvanlarýn piyindæn doymuþam. Buða, quzu, tækæ qanýný istæmiræm. 12 Hüzuruma gælærkæn Ælinizdæ bunlarý gætirmæyinizi kim istædi? Mæbædimin hæyætlærinæ boþ yeræ ayaq basýrsýnýz. 13 Mænæ artýq batil tæqdimlær gætirmæyin, Buxur Mændæ ikrah yaradýr. Pisliklæ dolu Tæzæ Ay mærasimlærinizæ, Þænbæ günlærinizæ, Müqæddæs toplantýlarýnýza Dözæ bilmiræm! 14 Tæzæ Ay mærasimlærinizæ, Bayram günlærinizæ Ürækdæn nifræt ediræm. Bunlar Mænæ yük oldu, Onlarý daþýmaqdan yoruldum. 15 Siz æl açýb Mænæ yalvaranda Göz yumacaðam. Næ qædær çox dua etsæniz dæ, Yenæ qulaq asmayacaðam. Ællæriniz qanla doludur, 16 Yuyunub tæmizlænin, Gözümün önündæ iþlærinizi þærdæn uzaqlaþdýrýn, Pislik etmækdæn vaz keçin. 17 Yaxþýlýq etmæyi öyrænin, Ædalæti axtarýn, Mæzlumlarý qurtarýn, Yetimin haqqýný qoruyun, Dul qadýný müdafiæ edin». 18 Ræbb deyir: «Gælin indi birgæ düþünæk bu an, Günahlarýnýz qýpqýrmýzý parça kimi görünsæ dæ, Onlar qar kimi að olacaq, Tünd qýrmýzý rængæ çalsa da, Onlar að yun kimi bæyaz olacaq. 19 Ýtaætkar olub sözæ baxsanýz, Torpaðýn æn gözæl bæhrælærindæn yeyærsiniz. 20 Ægær üsyankar olub Mæni rædd etsæniz, Qýlýnc sizi yeyæcæk». Bu sözlær Ræbbin aðzýndan çýxýb. 21 Ræbbæ sadiq þæhær Necæ dæ fahiþæyæ bænzær oldu! Axý o, ædalætlæ dolu idi, Orada salehlik mæskunlaþmýþdý, Ýndi isæ qatillærlæ doludur! 22 Gümüþünüz tullantýya çevrildi, Þærabýnýza su qatýldý. 23 Baþçýlarýnýz üsyankar olub oðrularla ælbirdir. Hær kæs rüþvæti sevir, bæxþiþ dalýnca düþür. Yetimin haqqýný qorumur, Dul qadýný müdafiæ etmæk haqqýnda düþünmür. 24 Buna göræ dæ Sahibimiz, Ordular Ræbbi, Ýsrailin Qadir Allahý Belæ bæyan edir: «Yaðýlarýmý cæzalandýrýb rahatlanacaðam, Düþmænlærimdæn qisas alacaðam. 25 Ey Ýsrail xalqý, sænæ ælimi uzadacaðam, Paxýrýný gilabý ilæ tæmizlæyæcæyæm, Bütün çirkini yuyacaðam. 26 Hakimlærini, mæslæhætçilærini Ævvælki kimi geri qaytaracaðam. Sænæ yenidæn: “Salehlik þæhæri, sadiq þæhær” deyilæcæk». 27 Sion ædalætlæ, Tövbæ edæn sakinlæri salehliklæ qurtulacaq. 28 Lakin üsyankarlarla günahkarlar Birgæ hælak olacaq, Ræbbi tærk edænlær yox olacaq. 29 Palýd aðaclarýna sæcdæ etmækdæn xæcalæt çækæcæksiniz, Seçdiyiniz baðlarda ibadæt etmækdæn utanacaqsýnýz. 30 Yarpaqlarý solmuþ palýd aðacýna, Susuz baða dönæcæksiniz. 31 Güclü adam kætan qýrýntýsýna oxþayacaq, Gördüyü iþ qýðýlcým kimi olacaq, Ýkisi birlikdæ yanacaq, Onlarý söndüræn olmayacaq.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52