1 1 Habaqquq peyðæmbæræ görüntü ilæ nazil olan xæbærdarlýq. 2 Ya Ræbb, næ vaxta qædær Sæni imdada çaðýracaðam? Sænsæ eþitmirsæn. «Zorakýlýq var!» deyæ Sænæ færyad ediræm, Lakin bizi qurtarmýrsan. 3 Niyæ mænæ þær göstærirsæn, Özün dæ haqsýzlýða baxýrsan? Hara næzær salsam, Orada soyðunçuluq væ zorakýlýq var, Davalarýn, çækiþmælærin sonu yoxdur. 4 Buna göræ qanun qüvvædæn düþdü, Ædalætæ üstünlük verilmir. Pis adamlar salehlæri dövræyæ alýr, Ona göræ ædalæt tæhrif olunur. 5 Baxýn o biri millætlæræ, Gördüklærinizæ tææccüblænæræk mat qalýn. Sizin vaxtýnýzda elæ iþlær göræcæyæm ki, Bunu sizæ danýþsalar, inanmazsýnýz. 6 Budur, Mæn amansýz væ qæddar millæti – Dünyanýn dörd tæræfinæ yüyüræn, Özgæ mæskænlæri zæbt edæn Xaldeylilæri qaldýrýram. 7 Onlar dæhþætli væ qorxuncdur, Ædalæt væ þæræf yalnýz onlar deyændir. 8 Atlarý bæbirdæn çevik, Özlæri isæ ac qurddan daha azðýndýr, Süvarilæri yeri deþæræk uzaqdan gælir, Þikarýný yemæyæ cuman qartal kimi þýðýyýr. 9 Onlarýn hamýsý zorakýlýq üçün gælir, Hamýsý bir næfær kimi iræliyæ üz tutur, Æsirlæri qum kimi yýðýrlar. 10 Padþahlara riþxænd edirlær, Hökmdarlara gülürlær. Hær qalalý þæhæræ lað edirlær, Oraya torpaq qalaðý töküb ælæ keçirirlær. 11 Onlar yel kimi keçib-gedir. Qüvvælærini özlærinæ allah edæn bu adamlar Tæqsirkar sayýlacaq. 12 Æzældæn bæri var olan Sæn deyilsænmi? Ya Ræbb, Allahým, Müqæddæs Olaným, Biz ölmæyæcæyik. Ya Ræbb, mæhkum etmæk üçün onlarý tæyin etdin. Ey Qayamýz, bizi cæzalandýrma hökmünü onlara verdin. 13 Sænin gözlærin çox tæmizdir, Þæri göræn gözün yoxdur, Pis æmællæræ dözæ bilmirsæn. Bæs xæyanætkarlara necæ baxa bilirsæn? Pis özündæn daha salehin baþýný yeyændæ Axý niyæ susursan? 14 Sæn insanlarý sanki dæniz balýqlarýna, Baþçýlarý olmayan sürünæn canlýlara çevirdin. 15 O onlarýn hamýsýný qarmaqla çækir, Torla çýxarýr, aðlarýna yýðýr, Buna sevinib-þadlanýr. 16 Buna göræ torlarý üçün qurban kæsir, Aðlarý üçün buxur yandýrýr, Axý o bu torlarla Bol væ læzzætli yemæk ældæ edir. 17 Torunu durmadan boþaltmaða, Millætlæri amansýzcasýna qýrmaða davam edæcækmi?
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52