2 1 Göylær væ yer, oradaký hær þey belæcæ tamamlandý. 2 Allah yeddinci günæ qædær gördüyü iþlæri qurtardý væ yeddinci gün gördüyü iþlærdæn ayrýlýb istirahæt etdi. 3 Allah yeddinci günæ bærækæt verdi væ onu tæqdis etdi, çünki gördüyü bütün yaratma iþini qurtarýb hæmin gün istirahæt etdi. 4 Ræbb Allahýn göylæri væ yeri yaratmasýnýn hekayæti belædir: Ræbb Allah göylæri væ yeri yaradanda 5 yer üzündæ heç bir bitki yox idi, heç bir çöl otu da bitmirdi, çünki Ræbb Allah yer üzünæ hælæ yaðýþ göndærmæmiþdi væ torpaðý becæræn insan da yaranmamýþdý. 6 Amma yerdæn su çýxýrdý væ bütün torpaðý sulayýrdý. 7 Ræbb Allah yerin torpaðýndan insaný düzæltdi væ onun burnuna hæyat næfæsi üfürdü. Belæcæ insan canlý varlýq oldu. 8 Sonra Ræbb Allah þærqdæ yerlæþæn Edendæ bir bað saldý væ düzæltdiyi insaný orada yerlæþdirdi. 9 Ræbb Allah torpaqda gözæl görünüþlü væ yemæk üçün þirin meyvæli cürbæcür aðaclar yetirdi. O hæmçinin baðýn ortasýnda hæyat aðacýný væ xeyirlæ þæri bilmæ aðacýný bitirdi. 10 Baðý suvarmaq üçün Edendæn bir çay çýxýrdý, oradan isæ dörd qola bölünürdü. 11 Onlardan birinin adý Piþondur. O bütün Xavila ölkæsini dolanaraq axýr. Orada qýzýl çýxýr. 12 Bu ölkænin qýzýlý yaxþýdýr. Burada hæm dæ ætirli qatran væ damarlý æqiq var. 13 Ýkinci çayýn adý Gixondur. O, Kuþ ölkæsini dolanaraq axýr. 14 Üçüncü çayýn adý Dæclædir. O, Aþþur ölkæsinin þærqindæn axýr. Dördüncü çay Færatdýr. 15 Ræbb Allah insaný götürüb Eden baðýna qoydu ki, oraný becærsin væ saxlasýn. 16 Ræbb Allah insana æmr edib dedi: «Baðdaký bütün aðaclarýn bæhræsindæn istæyændæ yeyæ bilærsæn. 17 Ancaq xeyirlæ þæri bilmæ aðacýnýn meyvæsindæn yemæ, çünki ondan yeyæn gün hökmæn ölæcæksæn». 18 Ræbb Allah yenæ dedi: «Ýnsanýn tæk olmasý yaxþý deyil, Mæn ona münasib olan bir kömækçi yaradacaðam». 19 Ræbb Allah bütün çöl heyvanlarýný væ göydæki bütün quþlarý torpaqdan düzæltdi. Sonra onlarý insanýn yanýna gætirdi ki, onun bunlarý necæ adlandýracaðýný görsün. Ýnsan hær heyvana hansý adý qoydusa, o cür dæ adlandý. 20 Ýnsan bütün ev heyvanlarýna, göydæki quþlara væ bütün çöl heyvanlarýna ad verdi, amma insana münasib olan bir kömækçi tapýlmadý. 21 O zaman Ræbb Allah insana dærin yuxu göndærdi væ o yuxuya getdi. Onda Ræbb Allah onun qabýrðasýnýn birini götürdü væ yerini ætlæ örtdü. 22 Ræbb Allah insandan götürdüyü qabýrðadan qadýný düzæltdi væ onu insanýn yanýna gætirdi. 23 Ýnsan dedi: «Bax, næhayæt, bunun Sümüyü mænim sümüyümdæn, Bædæni mænim bædænimdændir. Adýna “qadýn” deyilæcæk, Çünki o, kiþidæn götürülüb». 24 Buna göræ dæ kiþi öz ata-anasýný tærk edib arvadýna qovuþacaq væ onlar bir bædæn olacaq. 25 Adæm væ arvadý – ikisi dæ çýlpaq idi, ancaq bundan utanmýrdýlar.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52