6 1 Ey övladlar, Ræbdæ olduðunuza göræ ata-ananýza itaæt edin. Bu haqdandýr. 2 Ýçindæ væd olan ilk æmr budur: «Ata-anana hörmæt et ki, 3 xoþ güzæranýn væ yer üzærindæ ömrün uzun olsun». 4 Ey atalar, siz dæ övladlarýnýzý qæzæblændirmæyin, ancaq onlarý Ræbbin tærbiyæ væ öyüdü ilæ böyüdün. 5 Ey qullar, Mæsihæ itaæt etdiyiniz kimi dünyævi aðalarýnýza da qorxu væ lærzæ ilæ sæmimi qælbdæn itaæt edin. 6 Bunu yalnýz insanlarý razý salmaq üçün gözæ xoþ görünæn xidmætlæ deyil, Mæsihin qullarý kimi cani-dildæn Allahýn iradæsini yerinæ yetirmæk üçün edin. 7 Ýnsanlara deyil, Ræbbæ qulluq etdiyiniz kimi ürækdæn qulluq edin. 8 Bilin ki, istær qul, istærsæ dæ azad – hær bir kæs gördüyü yaxþý iþin ævæzini Ræbdæn alacaq. 9 Ey aðalar, siz dæ hæmçinin qullarýnýzla bu cür ræftar edin. Daha onlara hædæ-qorxu gælmæyin. Bilin ki, onlarýn da, sizin dæ Aðanýz göylærdædir væ O, insanlar arasýnda tæræfkeþlik etmæz. 10 Næhayæt, Ræbdæ væ Onun böyük qüvvæsindæ möhkæmlænin. 11 Ýblisin hiylælærinæ qarþý dura bilmæk üçün Allahýn verdiyi bütün zireh væ silahlara bürünün. 12 Çünki mübarizæmiz qandan væ ætdæn ibaræt olan insanlara qarþý deyil, þær baþçýlarýna væ hakim olanlara, bu qaranlýq dünyanýn hökmranlarýna, sæmadaký ruhani þær qüvvælæræ qarþýdýr. 13 Buna göræ Allahýn bütün zireh væ silahlarýný götürün ki, pis gündæ müqavimæt göstærib, ælinizdæn gælæn hær bir þeyi etdikdæn sonra dayana bilæsiniz. 14 - 15 Belæliklæ, hæqiqæti kæmær kimi belinizæ baðlamýþ, salehliyi zireh kimi döþünüzæ taxmýþ, barýþýq Müjdæsini yaymaq hazýrlýðýný ayaqlarýnýza geyinmiþ olaraq yerinizdæ durun. 16 Bütün bunlara ælavæ olaraq þær olanýn bütün yanar oxlarýný söndüræ bilmæk üçün iman qalxanýný ælinizæ götürün. 17 Xilas dæbilqæsini væ Ruhun qýlýncýný, yæni Allahýn kælamýný götürün. 18 Hær cür dua væ yalvarýþla, hæmiþæ Ruhun idaræsi ilæ dua edin. Bu mæqsæd uðrunda tamamilæ mætin olub oyaq qalaraq bütün müqæddæslær üçün dua edin. 19 - 20 Aðzýmý hær açanda mænæ lazými söz verilsin deyæ mænim üçün dæ dua edin ki, uðrunda zæncirlæ baðlý halda elçilik etdiyim Müjdænin sirrini açým væ bu Müjdæni lazýmýnca cæsarætlæ bæyan edæ bilim. 21 Necæ olduðumu væ næ iþ gördüyümü siz dæ bilæsiniz deyæ Ræbdæ sevimli qardaþ væ sadiq xidmætçi Tixik sizæ hær þeyi bildiræcæk. 22 Onu bu mæqsædlæ yanýnýza göndærdim ki, bizim væziyyætimizdæn xæbærdar olasýnýz væ o sizin qælbinizi ovutsun. 23 Ata Allah væ Ræbb Ýsa Mæsihdæn bacý-qardaþlara sülh væ imanla mæhæbbæt olsun. 24 Ræbbimiz Ýsa Mæsihi ölmæz mæhæbbætlæ sevænlærin hamýsýna lütf olsun!
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52