4 1 Ey aðalar, bilin ki, göydæ sizin dæ Aðanýz var. Ona göræ qullarýnýzla ædalætli væ insaflý olun. 2 Özünüzü duaya hæsr edin væ duada þükür edæræk oyaq durun. 3 Eyni zamanda bizim üçün dæ dua edin ki, kælamý yaymaq üçün Allah bizæ bir qapý açsýn væ uðrunda hæbs olunduðum Mæsihin sirrini elan edim. 4 Dua edin ki, mæn bu sirri lazýmýnca açýq-aþkar bildirim. 5 Kænar insanlarla müdrikliklæ ræftar edin væ hær fürsætdæn istifadæ edin. 6 Sözünüz duzlu væ hær zaman lütflæ dolu olsun. Belæcæ hær adama necæ cavab vermæk lazým olduðunu bilæsiniz. 7 Ræbdæ sevimli qardaþ, sadiq xidmætçi væ æmækdaþ olan Tixik mænim baræmdæ hær þeyi sizæ bildiræcæk. 8 Onu bu mæqsædlæ yanýnýza göndærdim ki, bizim væziyyætimizdæn xæbærdar olasýnýz væ o sizin qælbinizi ovutsun. 9 Onunla birlikdæ sizdæn biri olan sadiq væ sevimli Onisim qardaþý da göndæriræm. Onlar sizæ buradaký bütün iþlær barædæ mælumat veræcæk. 10 Mænimlæ birlikdæ mæhbus olan Aristarx væ Barnabanýn æmisi oðlu Mark da sizæ salam göndærir. Mark haqqýnda æmrlæri almýsýnýz. Yanýnýza gælsæ, onu qæbul edin. 11 Yust çaðýrýlan Yeþua da sizæ salam göndærir. Sünnætlilærdæn yalnýz bunlar Allahýn Padþahlýðý üçün mænim æmækdaþlarýmdýr væ onlar mænæ tæsælli verdilær. 12 Mæsih Ýsanýn qulu væ sizdæn olan Epafra sizæ salam göndærir. Allahýn hær iradæsini yerinæ yetiræræk kamil væ tam æminliklæ möhkæm dayanasýz deyæ o sizin üçün hær zaman dualar edæræk mübarizæ aparýr. 13 Onun haqqýnda þæhadæt ediræm ki, sizin üçün, Laodikeyada væ Hierapolisdæ olanlar üçün çox zæhmæt çækir. 14 Sevimli hækim Luka væ Dima da sizæ salam göndærir. 15 Laodikeyada olan bacý-qardaþlara, Nimfaya væ onun evindæki cæmiyyætæ salam söylæyin. 16 Bu mæktub aranýzda oxunduqdan sonra onu Laodikeyalýlar cæmiyyætindæ dæ oxudun, Laodikeyadan gælæn mæktubu isæ siz dæ oxuyun. 17 Arxipæ bunu deyin: «Ræbdæ sænæ tapþýrýlan xidmæti diqqætlæ baþa çatdýr». 18 Mæn Paul bu salamý öz ælimlæ yazýram. Unutmayýn ki, mæn hæbsdæyæm. Sizæ lütf olsun!
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52