9 1 Xudavændi qurbangah yanýnda duran gördüm. O dedi: “Sütun baþlýqlarýný elæ vur ki, Astanalar sarsýlsýn. Binaný hamýnýn baþýna uçur. Sað qalanlarý Mæn qýlýncdan keçiræcæyæm. Onlardan heç kim qaçýb qurtula bilmæz. 2 Ölülær diyarýna girsælær belæ, Onlarý orada ælæ keçiræcæyæm. Göylæræ qalxsalar belæ, Onlarý endiræcæyæm. 3 Karmel daðýnýn tæpæsindæ gizlænsælær belæ, Onlarý axtarýb oradan götüræcæyæm. Gözümdæn yayýnýb dænizin dibinæ girsælær belæ, Ýlana æmr edæcæyæm ki, onlarý sancsýn. 4 Düþmæn önündæ æsir aparýlsalar belæ, Qýlýnca æmr edæcæyæm ki, onlarý qýrsýn. Gözlærimi yaxþýlýq üçün deyil, Pislik üçün onlarýn üzærinæ dikæcæyæm”. 5 Ordular Ræbbi Xudavænd toxunub yeri titrædær, Orada yaþayan hær kæsi yasa batýrar, Bütün yer Nil çayý kimi qabarar, Misirdæki Nil çayý kimi çækilær. 6 Otaqlarýný göylærdæ tikæn, Qübbæsini yer üzündæ quran, Dæniz sularýný götürüb yer üzünæ tökæn Odur – Onun adý Ræbdir. 7 Ræbb bæyan edir: “Ey Ýsraillilær! Mænim üçün Kuþlular kimi deyilsinizmi? Siz Ýsraillilæri Misir torpaðýndan çýxaran kimi Filiþtlilæri Kaftordan, Aramlýlarý Qirdæn çýxarmadýmmý? 8 Budur, Xudavænd Ræbbin gözlæri bu günahkar ölkæyæ dikilir. Onlarý yer üzündæn silib-atacaðam. Amma Yaqub næslini tamamilæ silib-atmayacaðam” Ræbb belæ bæyan edir. 9 “Çünki, budur, Mæn belæ æmr ediræm: Mæn Ýsrail næslini bütün millætlær arasýnda xælbirdæn keçiræcæyæm. Xælbirlæyændæ bir çýnqýl belæ, yeræ düþmæyæcæk. 10 Xalqýmdan bütün günah iþlædænlær, Mænæ ‹bæla bizæ yaxýnlaþmaz, bizæ rast gælmæz› deyænlærin hamýsý qýlýncdan keçirilæcæk. 11 Hæmin gün Davudun yýxýlan çadýrýný bærpa edæcæyæm. Onun dælmæ-deþiklærini tutub cýrýlan yerlærini tikæcæyæm. Onu ævvælki halýna salacaðam, 12 ona göræ ki qalan Edomlulara væ Mænim adýmla çaðýrýlan bütün millætlæræ sahib olsunlar” Ræbb belæ bæyan edir. 13 Ræbb bæyan edir: “Budur, elæ günlær gælæcæk ki, Kotan süræn biçinçiyæ yetiþæcæk, Üzüm sýxan meynæ ækænlæ rastlaþacaq, Daðlardan þirin þærab damacaq, Bütün tæpælærdæn dæ axacaq. 14 Xalqým Ýsraili æsirlikdæn qaytaracaðam, Viran þæhærlæri tikib mæskæn salacaqlar. Üzümlüklær ækib þærabýný içæcæklær, Baðlar salýb meyvæsindæn yeyæcæklær. 15 Onlarý özlærinin torpaðýnda yerlæþdiræcæyæm, Onlara verdiyim torpaqdan bir daha kænara atýlmayacaqlar” Allahýn Ræbb belæ deyir».
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52