2 1 Mæn sizi kædærlændirmæmæk üçün qærara aldým ki, yenæ yanýnýza gælmæyim. 2 Çünki sizi kædærlændirsæm, kædærlændirdiyim sizlærdæn baþqa mæni kim þadlandýracaq? 3 Bunu yazmýþdým ki, gældiyim zaman mæni sevindiræsi insanlar kædærlændirmæsin. Hamýnýza inanýram ki, mænim sevincim hær birinizin sevincidir. 4 Kædærlændirmæk üçün deyil, sizæ bæslædiyim hædsiz mæhæbbæti dærk edæsiniz deyæ sizæ böyük æziyyæt, üræk aðrýsý væ göz yaþlarý içindæ yazdým. 5 Ægær kimsæ kædær gætiribsæ, þiþirtmædæn deyim ki, mænæ deyil, haradasa hamýnýza kædær gætirib. 6 Belæsinæ ictimaiyyætin verdiyi bu cæza bæsdir. 7 Hædsiz kædæræ qærq olmasýn deyæ yaxþý olar ki, o insaný indi baðýþlayasýnýz væ tæsælli veræsiniz. 8 Buna göræ sizdæn xahiþ ediræm ki, yenidæn ona mæhæbbæt göstærin. 9 Bunu da sizæ yazdým ki, hær væziyyætdæ sizin itaætli olmaðýnýzý yoxlayým. 10 Kimi baðýþlasanýz, mæn dæ baðýþlayaram. Ægær mæn bir þey baðýþlamýþamsa, Mæsihin hüzurunda sizin xeyriniz üçün baðýþlamýþam ki, 11 Þeytan bizdæn mænfææt qazanmasýn. Çünki onun niyyætlærindæn xæbærsiz deyilik. 12 Mæsihin Müjdæsini yaymaq mæqsædi ilæ Troasa gælændæ Ræbdæn mænim üçün bir qapý açýldý. 13 Amma qardaþým Titi orada tapmayanda üræyim narahat oldu. Ona göræ oradakýlarla xudahafizlæþib Makedoniyaya gældim. 14 Bizi hæmiþæ Mæsihin zæfær tæntænæsindæ addýmladan, Onu tanýmaqdan yaranan ætri bizim vasitæmizlæ hær tæræfæ yayan Allaha þükür olsun! 15 Çünki biz hæm xilas, hæm dæ hælak olanlar arasýnda Allaha xoþ olan Mæsih ætriyik. 16 Hælak olanlar üçün ölümæ aparan ölüm qoxusu, xilas olanlar üçünsæ hæyata aparan hæyat ætriyik. Belæ bir iþ üçün kim yararlýdýr? 17 Axý biz çoxlarý kimi Allahýn kælamýnýn alverçilæri deyilik; æksinæ, Allah tæræfindæn göndærilib Allahýn hüzurunda, Mæsihdæ olaraq sæmimi qælbdæn danýþýrýq.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52