1 1 Xilaskarýmýz Allahýn væ ümidimiz olan Mæsih Ýsanýn æmrinæ göræ Mæsih Ýsanýn hævarisi mæn Pauldan 2 imanda mænæ æsl oðul olan Timoteyæ salam! Ata Allahdan væ Ræbbimiz Mæsih Ýsadan sænæ lütf, mærhæmæt væ sülh olsun! 3 Makedoniyaya gedærkæn mæn sændæn xahiþ etdiyim kimi Efesdæ qal væ bæzi insanlara æmr et ki, yad tælim yaymasýnlar, 4 æfsanæ væ bitmæz-tükænmæz næsil þæcærælæri ilæ mæþðul olmasýnlar. Çünki bu þeylær Allahýn niyyætinin imanla yerinæ yetmæsi üçün faydalý deyil, æksinæ boþ mübahisælæræ sæbæb ola bilær. 5 Bu æmrin mæqsædi pak ürækdæn, tæmiz vicdandan væ riyasýz imandan gælæn mæhæbbætdir. 6 Bæzi adamlar isæ bunlardan azaraq boþboðazlýða qapýldýlar. 7 Qanun müællimi olmaq istæyirlær, amma næ söylædiklæri sözlæri, næ dæ üstündæ durduqlarý mövzularý anlayýrlar. 8 Biz bilirik ki, kimsæ Qanundan qanuni þækildæ istifadæ edærsæ, Qanun yaxþýdýr. 9 Bunu da bilirik ki, Qanun saleh üçün deyil, qanunsuzlar væ itaætsizlær, allahsýzlarla günahkarlar, müqæddæs olmayanlar væ Allahla ælaqæsi olmayanlar, ata væ analarýný öldürænlær, qatillær, 10 æxlaqsýzlar, kiþibazlar, adam oðrularý, yalançýlar, andý pozanlar væ saðlam tælimæ zidd olan bütün baþqalarý üçün qoyulmuþdur. 11 Bæxtiyarlýq mænbæyi olan Allahýn mænæ æmanæt etdiyi izzætli Müjdæyæ göræ bu belædir. 12 Mænæ qüvvæt veræn Ræbbimiz Mæsih Ýsaya þükür ediræm ki, mæni sadiq sayýb Öz xidmætinæ tæyin etdi. 13 Ævvællær Ona küfr edæn, tæqibçi væ söyüþçü olduðum halda mænæ mærhæmæt edildi. Çünki næ etdimsæ, cahillik væ imansýzlýq üzündæn etdim. 14 Amma Ræbbimizin lütfü Mæsih Ýsada olan iman væ mæhæbbætlæ birlikdæ mænæ bol-bol ehsan edildi. 15 Mæsih Ýsa günahkarlarý xilas etmæk üçün dünyaya gældi, bu söz etibarlý væ tamamilæ qæbul olunmaða layiq sözdür. O günahkarlardan æn betæri mænæm. 16 Lakin æn betæri olduðum halda mænæ buna göræ mærhæmæt edildi ki, Mæsih Ýsa mænim vasitæmlæ hædsiz sæbrini göstærsin. Ona göræ ki gælæcækdæ Ona iman edib æbædi hæyata malik olanlara mæn nümunæ olum. 17 Æsrlærin Padþahý, ölmæz, görünmæz væ bir olan Allaha æbædi olaraq hörmæt væ izzæt olsun! Amin. 18 Oðlum Timotey, ævvælcædæn sænin haqqýnda söylænæn peyðæmbærlik sözlærinæ æsasæn bu æmri sænæ hævalæ ediræm ki, bu sözlæræ güvænæræk yaxþý mübarizæ aparasan, 19 imana væ tæmiz vicdana sarýlasan. Bæzilæri tæmiz vicdaný rædd edæræk imanlarýný qæzaya uðrayan gæmi kimi batýrdýlar. 20 Himeney væ Ýsgændær dæ onlardandýr. Küfr etmæmæyi öyrænsinlær deyæ onlarý Þeytana tæslim etdim.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52