2 1 Qardaþlar, özünüz dæ bilirsiniz ki, yanýnýza gælmæyimiz æbæs olmadý. 2 Bildiyiniz kimi, ævvælcæ Filipidæ æziyyæt çækmiþ, tæhqir olunmuþduq. Amma böyük ziddiyyætlæræ baxmayaraq, Allahýn Müjdæsini sizæ bæyan etmæk üçün Allahýmýzdan cæsaræt aldýq. 3 Çünki bizim çaðýrýþýmýz aldatmaða, murdarlýða æsaslanmýr væ bunun hiylægærliyæ dæ dæxli yoxdur. 4 Æksinæ, Allah tæræfindæn Müjdæni yaymaq tapþýrýðýný almaða layiq görüldüyümüzæ göræ insanlarý deyil, üræklærimizi sýnaqdan keçiræn Allahý razý salmaqdan ötrü danýþýrýq. 5 Siz bilirsiniz ki, heç vaxt yanýnýza yaltaq sözlærlæ yaxud tamahkarlýðý gizlædæn riyakarlýqla gælmædik. Allah da buna þahiddir. 6 Ýzzæti heç bir insanda – næ sizdæ, næ dæ baþqalarýnda axtardýq. 7 Mæsihin hævarilæri kimi bunu sizdæn tælæb edæ bilærdik, amma biz sizinlæ övladlarýný isti qucaðýna alýb yedirdæn ana kimi mülayim ræftar etdik. 8 Sizlæræ elæ könül baðlamýþdýq ki, yalnýz Allahýn Müjdæsini deyil, öz canlarýmýzý belæ, sizæ vermæyæ razý idik. Çünki bizim sevimlilærimiz idiniz. 9 Bæli, qardaþlar, bizim æmæk væ zæhmætimizi xatýrlayýrsýnýz: heç birinizæ yük olmamaq üçün gecæ-gündüz çalýþaraq sizæ Allahýn Müjdæsini væz etdik. 10 Siz imanlýlarla necæ müqæddæs, saleh væ nöqsansýz davrandýðýmýza hæm özünüz, hæm dæ Allah þahiddir. 11 Bildiyiniz kimi, ata övladlarý ilæ necæ ræftar edirsæ, biz dæ hær birinizlæ elæ ræftar etdik. 12 Sizæ öyüd verdik, ruhlandýrdýq væ yalvardýq ki, Öz Padþahlýðýna væ izzætinæ çaðýran Allaha layiq þækildæ hæyat süræsiniz. 13 Biz dæ dayanmadan Allaha þükür edirik ki, siz bizdæn eþitdiyiniz Allah kælamýný qæbul edændæ onu bæþæri söz kimi deyil, hæqiqætæn, Allahýn kælamý olaraq qæbul etdiniz. Siz imanlýlarda fæaliyyæt göstæræn dæ bu kælamdýr. 14 Çünki qardaþlar, siz Allahýn Yæhudeyadaký Mæsih Ýsada olan cæmiyyætlærindæn nümunæ götürdünüz. Onlarýn Yæhudilærdæn çækdiyi æzablarý eynilæ siz dæ öz soydaþlarýnýzdan çækdiniz. 15 Yæhudilær Ræbb Ýsaný væ peyðæmbærlæri öldürdü, bizi dæ tæqib etdi. Onlar Allahý narazý salýr væ bütün insanlara qarþý çýxýr. 16 Çünki baþqa millætlær xilas olsunlar deyæ biz onlarla danýþanda bu Yæhudilær bizæ mane olur. Belæcæ hær zaman günahlarýnýn üzærinæ günah gætirirlær. Axýrda Allahýn qæzæbinæ düçar oldular. 17 Bizsæ, qardaþlar, qýsa bir müddæt üçün qælbæn deyil, þæxsæn sizdæn mæhrum olduq, ona göræ böyük arzu ilæ üzünüzü görmæyæ daha çox sæy göstærdik. 18 Biz yanýnýza gælmæyi arzu etdik, dæfælærlæ mæn Paul bunu istædim, amma Þeytan bizæ mane oldu. 19 Ræbbimiz Ýsa zühur edændæ ümidimiz, sevincimiz yaxud Onun önündæ fæxr tacýmýz nædir? Siz deyilsinizmi? 20 Çünki siz bizim izzætimiz væ sevincimizsiniz.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52