1 1 Paul, Sila væ Timoteydæn Ata Allah væ Ræbb Ýsa Mæsihdæ olan Saloniklilær cæmiyyætinæ salam! Sizæ lütf væ sülh olsun! 2 Dualarýmýzda sizi yada salýb hæmiþæ hær birinizæ göræ Allaha þükür edirik. 3 Çünki imandan yaranan æmællærinizi, mæhæbbætdæn doðan zæhmætinizi væ Ræbbimiz Ýsa Mæsihæ baðladýðýnýz ümidin verdiyi dözümü Atamýz Allah qarþýsýnda daim yada salýrýq. 4 Ey Allahýn sevimlisi olan qardaþlar, bilirik ki, O sizi seçib. 5 Ona göræ ki yaydýðýmýz Müjdæ yalnýz sözlæ deyil, qüvvæ ilæ, Müqæddæs Ruhla væ çox inandýrýcýlýqla sizæ çatýb. Aranýzda ikæn sizin üçün necæ bir adam olduðumuzu bildiniz. 6 Siz dæ böyük æziyyæt içindæ Müqæddæs Ruhun verdiyi sevinclæ kælamý qæbul edib bizdæn væ Ræbdæn nümunæ götürdünüz. 7 Belæliklæ, siz Makedoniya væ Axayyadaký bütün imanlýlar üçün nümunæ oldunuz. 8 Çünki Ræbbin kælamýnýn sædasý sizdæn yayýldý. Allaha imanýnýzýn soraðý yalnýz Makedoniya væ Axayyaya deyil, hær yeræ çatýb. Daha bizæ söz demæyæ ehtiyac qalmadý. 9 - 10 Çünki özlæri xæbær yaydýlar ki, bizi næ qædær yaxþý qarþýladýnýz væ var olan hæqiqi Allaha qulluq etmæk üçün, hæmçinin Onun ölülær arasýndan diriltdiyi Oðlunun, yæni bizi gælæcæk qæzæbdæn qurtaran Ýsanýn göylærdæn zühurunu gözlæmæk üçün bütlærdæn Allaha tæræf necæ döndünüz.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52