2 1 Xanna Ræbbæ belæ dua etdi: «Ræbdæ tapdýðým sevincdæn üræyim cuþa gælir, Ræbb mænæ böyük güc verir, Düþmænlærimin önündæ öyünüræm, Çünki Sæn mæni qurtardýðýna göræ seviniræm. 2 Ræbbæ oxþar ikinci müqæddæs yoxdur, Ey Ræbb, yeganæsæn Sæn! Allahýmýz kimi sýðýnacaq qaya yoxdur! 3 Artýq qürurla danýþmayýn, Dilinizdæn tækæbbürlü sözlær çýxmasýn. Çünki Ræbb hær þeyi bilæn Allahdýr, Hær iþ Onun tæræfindæn ölçülür. 4 Ýgidlærin yaylarý qýrýlýr, Büdræyænlær isæ Onun qüdræti ilæ qurþanýr. 5 Toxlar azuqæ üçün muzdla iþlærkæn Aclar doyuzdurulur. Sonsuz qadýn yeddi övlad doður, Çoxuþaqlý qadýn isæ tænha qalýr. 6 Ræbb insaný hæm öldürür, hæm dirildir. Ölülær diyarýna hæm endirir, hæm çýxarýr. 7 Ræbb yoxsulluq væ var-dövlæt göndærir, Alçaldýr væ yüksældir. 8 O, yoxsullarý toz-torpaðýn içindæn götürür, Fæqirlæri küllükdæn çýxarýr. Onlarý hökmdarlarýn yanýnda æylæþdirir, Onlara irs olaraq þæræf taxtýný verir. Çünki Ræbb yerin tæmælini qoydu, Onun üzærindæ dünyaný qurdu. 9 Sadiq qullarýnýn addýmlarýný qoruyur, Pislæri isæ zülmætdæ susdurur. Çünki insan öz qüvvæsi ilæ zæfær çalmýr. 10 Ræbbæ qarþý duranlar parça-parça olacaq, Haqq-Taala onlarýn üzærindæ göylæri gurladacaq. Ræbb yer üzünün qurtaracaðýnadæk hær yerdæ hakimlik edir, Öz padþahýna qüvvæt veræcæk, Mæsh etdiyinæ böyük güc veræcæk!» 11 Sonra Elqana Ramadaký evinæ qayýtdý. Kiçik Þamuel isæ kahin Elinin næzæri altýnda Ræbbæ xidmæt etmæyæ baþladý. 12 Elinin oðullarý yaramaz adamlar idi. 13 Onlar Ræbbi tanýmýrdý. Bu kahinlærin xalqla ræftarý belæ idi: qurban tæqdim edilæn zaman, æt qaynayarkæn kahinin xidmætçisi ælindæ üçdiþli æt qarmaðý ilæ gælærdi. 14 Æt qarmaðýný qazana, tæknæyæ, tavaya, bardaða salardý væ qarmaqla næ çýxardýsa, bu kahinlær onu özlærinæ götürærdi. Onlar Þiloya qurban gætiræn Ýsraillilærin hamýsý ilæ belæ ræftar edirdilær. 15 Üstælik dæ qurbanýn iç piyini yandýrmazdan ævvæl kahinin xidmætçisi gælib qurban gætiræn adama deyærdi: «Kahinæ qýzartma üçün æt ver. Ýndi isæ o sændæn biþmiþ æt deyil, çiy æt istæyir». 16 Ægær qurban gætiræn «qoy ævvælcæ iç piyi yandýrýlsýn, sonra istædiyin payý gæl götür» deyærdisæ, xidmætçi «xeyr, indi ver, yoxsa zorla götüræræm» deyæ cavab verærdi. 17 Ræbbin gözü önündæ bu gænclær çox böyük günah iþlædirdilær, çünki onlar Ræbbæ gætirilæn tæqdimlæræ hörmæt etmirdilær. 18 Kiçik Þamuel isæ æyninæ kætan efod geyæræk Ræbbin önündæ xidmæt edirdi. 19 Anasý Þamuelæ kiçik cübbæ tikærdi. Hær il atasý illik qurbaný tæqdim etmæk üçün Þiloya gælændæ o da tikdiyi kiçik cübbæni gætirib oðluna verærdi. 20 Kahin Eli isæ Elqana ilæ arvadýna xeyir-dua veræræk «arvadýnýn istædiyi væ Ræbbæ æhd etdiyi uþaðýn yerinæ Ræbb sænæ bu qadýndan yeni övladlar versin» deyærdi. Bundan sonra onlar evlærinæ qayýdardý. 21 Ræbbin lütfü ilæ Xanna yenæ hamilæ olub bundan sonra üç oðul væ iki qýz doðdu. Kiçik Þamuel isæ Ræbbin hüzurunda böyüyürdü. 22 Eli artýq çox qocalmýþdý. O, oðullarýnýn Ýsraillilæræ etdiklæri væ Hüzur çadýrýnýn giriþindæ xidmæt edæn qadýnlarla æxlaqsýzlýqlarý barædæ hær þeyi eþitmiþdi. 23 Eli onlara dedi: «Næ edirsiniz? Bütün xalqdan etdiyiniz pis æmællær barædæ eþidiræm. 24 Belæ yaramaz, oðullarým! Eþitdiyim yaxþý xæbær deyil. Ræbbin xalqýný yoldan çýxarýrsýnýz. 25 Ýnsan insana qarþý günah iþlædærsæ, onun üçün Allaha yalvarmaq olar. Amma Ræbbæ qarþý günah iþlædænæ kim yalvarýþla zamin durar?» Lakin onlar atalarýnýn sözlærinæ qulaq asmazdýlar, çünki Ræbb onlarý ölümæ mæhkum etmiþdi. 26 Kiçik Þamuel isæ getdikcæ böyüyür, Ræbbin væ insanlarýn gözündæ hörmæt qazanýrdý. 27 Hæmin dövrdæ bir Allah adamý Elinin yanýna gælib söylædi: «Ræbb belæ deyir: “Misirdæ atan væ onun næsli fironun xalqýna kölæ olarkæn Özümü onlara aydýn göstærmædimmi? 28 Qurbangahýma çýxaraq buxur yandýrýb önümdæ efod geymæsi üçün bütün Ýsrail qæbilælæri arasýndan yalnýz ataný Özümæ kahin seçmædimmi? Ýsraillilærin verdiyi yandýrma tæqdimlærinin hamýsýný atanýn næslinæ vermædimmi? 29 Bæs næ üçün mæskænimæ buyurduðum qurban væ tæqdimlæræ hörmætsizlik edirsiniz? Næ üçün oðullarýný Mændæn üstün tutursan? Xalqým Ýsrailin bütün tæqdimlærinin æn ælasý ilæ özünüzü kökæltdiyinizæ göræmi?” 30 Ona göræ dæ Ýsrailin Allahý Ræbb belæ deyir: “Hæqiqætæn, ailæn væ ata næslin æbædilik Mænæ xidmæt edæcæk” demiþdim, amma indi belæ deyiræm: “Yox, Mæn belæ etmæyæcæyæm. Mænæ hörmæt edænlæri hörmætæ çatdýracaðam, Mæni saymayanlar isæ rüsvay edilæcæk! 31 Budur, elæ günlær gælir ki, sænin dæ, ata næslinin dæ gücünü qýracaðam væ næslindæn heç kim uzun ömür sürmæyæcæk. 32 Ýsrailæ etdiyim yaxþýlýðýn ævæzinæ sæn evindæ qæm-qüssæ göræcæksæn væ artýq næslindæn heç kim uzun ömür sürmæyæcæk. 33 Aranýzda qurbangahýmdan ayaðýný kæsmædiyim bir adam olacaq ki, onu da gözlærini kor etmæk væ qælbini kædærlændirmæk üçün sað saxlayacaðam. Næslindæn olanlarýn hamýsý az ömür sürüb ölæcæk. 34 Ýki oðlunun – Xofni væ Pinxasýn eyni bir gündæ ölmæsi sænæ bir iþaræ olacaq. 35 Mæn isæ Özümæ istæklærimi væ arzularýmý yerinæ yetiræn væfalý bir kahin seçæcæyæm. Onun næslini æbædilæþdiræcæyæm. Mæsh etdiyimin önündæ o xidmæt edæcæk. 36 Ailændæn sað qalan hær kæs bir az gümüþ pul væ bir parça çöræk üçün gælib onun qarþýsýnda æyilæcæk, ‹næ olar, bir parça çöræk üçün mænæ hær hansý bir kahinlik iþi ver› deyæræk yalvaracaq”».
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52