16 1 Ýndi isæ müqæddæslær üçün ianælær yýðmaða gælincæ, Qalatiya cæmiyyætlærinæ necæ buyurmuþamsa, siz dæ elæ edin. 2 Hær hæftænin birinci günü hamýnýz qazancýnýza göræ müæyyæn miqdarda pul ayýrýb saxlayýn ki, mæn yanýnýza gælændæ ianæ yýðmaða ehtiyac qalmasýn. 3 Oraya çatanda ianælærinizi Yerusælimæ çatdýrmaq üçün seçdiyiniz adamlarý mæktublarla göndæræcæyæm. 4 Ægær mænæ dæ getmæk mæslæhæt olsa, onlar mænimlæ gedær. 5 Mæn Makedoniyadan keçændæn sonra yanýnýza gælæcæyæm, çünki Makedoniyadan keçmæk niyyætindæyæm. 6 Bælkæ dæ yanýnýzda bir az qalacaðam, hætta qýþý da keçiræcæyæm ki, siz mæni gedæcæyim yerlæræ yola salasýnýz. 7 Çünki mæn sizinlæ ötæri görüþmæk istæmiræm. Ræbbin izni ilæ yanýnýzda bir müddæt qalmaða ümid ediræm. 8 Efesdæ isæ Ællinci Gün bayramýnadæk qalacaðam. 9 Çünki mænæ fæal iþ üçün geniþ qapý açýlýb. Mænæ qarþý çýxanlar da çoxdur. 10 Timotey næ vaxt yanýnýza gælsæ, aranýzda olanda onun heç bir þeydæn qorxmamasýna diqqæt yetirin, çünki o da mænim kimi Ræbbin iþini görür. 11 Bu sæbæbæ göræ dæ qoy heç kim ona xor baxmasýn. Fæqæt onu æmin-arxayýn yola salýn ki, o yanýma gælæ bilsin. Çünki mæn qardaþlarla birgæ onu gözlæyiræm. 12 Apollo qardaþa gælincæ, mæn ondan çox xahiþ etdim ki, qardaþlarla birgæ yanýnýza getsin, amma o indi heç bir vasitæ ilæ getmæk istæmir. Ona münasib olan vaxt gedæcæk. 13 Ayýq olun, imanda sabit durun, mærd væ möhkæm olun. 14 Qoy etdiyiniz hær bir æmæl mæhæbbætlæ olsun. 15 Qardaþlar, sizdæn bir xahiþim var. Siz Stefananýn ailæsini tanýyýrsýnýz væ bilirsiniz ki, onlar Axayyanýn ilk imanlýlarýdýr. Onlar özlærini müqæddæslærin xidmætinæ hæsr etmiþlær. 16 Siz dæ belæ adamlara væ onlarla birlikdæ çalýþan væ zæhmæt çækæn hær kæsæ tabe olun. 17 Stefana, Fortunat væ Axaikin gælmæsinæ seviniræm, çünki onlar gælændæ sizin üçün darýxmaðýmý unutdum. 18 Onlar sizin kimi mænim dæ ruhumu tæzælædilær. Belælærinin qædrini bilin. 19 Sizi Asiya vilayætinin cæmiyyætlæri salamlayýr. Akila væ Priskila öz evlærindæ toplaþan cæmiyyætlæ birlikdæ Ræbbin ismi ilæ sizæ çoxlu salam göndærirlær. 20 Bütün bacý-qardaþlar sizæ salam göndærir. Bir-birinizi müqæddæs öpüþlæ salamlayýn. 21 Mæn Paul bu salamý öz ælimlæ yazýram. 22 Ræbbi sevmæyænæ lænæt olsun. Marana ta! 23 Ræbbimiz Ýsanýn lütfü sizæ yar olsun! 24 Mænim mæhæbbætim Mæsih Ýsada olan hamýnýzla olsun!
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52